A CLP-rendelet megértése

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló CLP-rendelet (1272/2008/EK rendelet) az ENSZ globálisan harmonizált rendszerén (GHS) alapul, és célja az egészség és a környezet magas szintű védelmének, valamint az anyagok, keverékek és árucikkek szabad mozgásának biztosítása.

A CLP-rendelet módosította a veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelvet (DSD), a veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelvet (DPD) és az 1907/2006/EK rendeletet (REACH), és 2015. június 1. óta az anyagok és keverékek osztályozására és címkézésére vonatkozó egyetlen hatályos uniós jogszabály.

A CLP jogilag kötelező erejű a tagállamokban, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi ipari ágazatra. Előírja az anyagok vagy keverékek gyártói, importőrei vagy továbbfelhasználói számára, hogy a veszélyes vegyi anyagokat a forgalomba hozataluk előtt megfelelően osztályozzák, címkézzzék és csomagolják.

A CLP egyik fő célja annak meghatározása, hogy az anyag vagy keverék rendelkezik-e olyan tulajdonságokkal, amelyek indokolják a veszélyesként való osztályozást. Ebben az összefüggésben a veszélyekről való tájékoztatás kiindulópontja az osztályozás.

Ha az anyagra vagy keverékre vonatkozó releváns információ (például toxikológiai adatok) megfelel a CLP osztályozási kritériumainak, az anyag vagy keverék által jelentett veszélyeket egy bizonyos veszélyességi osztályba és kategóriába sorolással határozzák meg. A CLP veszélyességi osztályai kiterjednek a fizikai, egészségi, környezeti és a további veszélyekre.

Ha egy anyagot vagy keveréket osztályoznak, az azonosított veszélyeket közölni kell a szállítói lánc többi szereplőjével, beleértve a fogyasztókat is. A veszélyek címkézése a címkékkel és a biztonsági adatlapokkal lehetővé teszi a veszélyességi besorolást, amit az anyag vagy keverék felhasználóival közölnek, hogy figyelmeztessék őket a veszély fennállására és a kapcsolódó kockázatok kezelésének szükségességére.

A CLP a címkeelemek részletes kritériumait határozza meg: piktogramok, figyelmeztetések és egységes figyelmeztető mondatok, megelőzés, elhárító intézkedések, tárolás és elhelyezés hulladékként minden veszélyességi osztály és kategória esetén. Általános csomagolási előírásokat is megállapít a veszélyes anyagok és keverékek biztonságos szállításának biztosítása érdekében. A veszélyek címkézés útján történő közlése mellett a CLP a vegyi anyagok kockázatkezelésére vonatkozó számos jogszabály alapja.   

Ezenkívül a következő eljárások képezik a CLP részét:

Harmonizált osztályozás és címkézés

Egyes veszélyes vegyi anyagok osztályozását és címkézését a megfelelő kockázatkezelés Unión belüli biztosítása érdekében harmonizálják.

A tagállamok, a gyártók, az importőrök vagy a továbbfelhasználók javaslatot tehetnek egy anyag harmonizált osztályozására és címkézésére (CLH). Kizárólag a tagállamok javasolhatják a jelenlegi harmonizáció felülvizsgálatát és nyújthatnak be CLH-javaslatot, ha az anyag biocid termék vagy növényvédő szer hatóanyaga.

Alternatív kémiai név keverékekben

Ebben az eljárásban a szállítók kérhetik a keverékben jelen lévő anyag alternatív kémiai nevének használatát üzleti titkainak – különösen a szellemi tulajdonhoz fűződő jogai – védelme érdekében. Az ECHA által jóváhagyott alternatív kémiai nevek az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényesek lesznek.

Osztályozási és címkézési jegyzék

A CLP szerinti bejelentési kötelezettség előírja a gyártók és az importőrök számára, hogy az általuk forgalomba hozott anyagok osztályozására és címkézésére vonatkozó információkat nyújtsák be az ECHA által vezetett osztályozási és címkézési jegyzékbe.

Toxikológiai központok

A CLP-rendelet 2017-ben új, VIII. melléklettel egészült ki, amely harmonizált információs követelményeket vezetett be a 45. cikk szerinti bejelentések tekintetében. Ezeket az információkat a tagállam kijelölt szervezetéhez nyújtják be, és az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatosan használják (toxikológiai méregközpontok).

A VIII. melléklet egy egyedi formulaazonosítót (UFI) határoz meg, amelyet a keverék címkéjén fel kell tüntetni, amely egyértelmű kapcsolatot teremt a forgalomba hozott keverék és az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálás tekintetében benyújtott információk között. 

 

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)