CLP-piktogramok

A veszélyt jelző piktogram a címkén található olyan ábra, amely egy figyelmeztető szimbólumot és meghatározott színeket tartalmaz, és amelynek célja, hogy információval szolgáljon arról, hogy az adott anyag vagy keverék milyen kárt okozhat egészségünkben vagy a környezetben. A CLP-rendelet a veszélyes vegyi anyagokra vonatkozó új osztályozási és címkézési rendszert vezetett be az Európai Unióban. A piktogramok is megváltoztak, és ezek összhangban vannak az Egyesült Nemzetek globálisan harmonizált rendszerével.

Kattintson a piktogramokra a vonatkozó leírás megtekintéséhez

 

Image Gas under pressure
Symbol: Gas cylinder
Image
 • Mit jelent?
  Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat.
  Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.

  Például hol találhatjuk meg
  Gáztartályok

  Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
  Napfénytől védendő
  Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező.
  Azonnal orvosi ellátást kell kérni.
 • Kivezetésre kerülő szimbólumok:

  E veszélyt jelző piktogramhoz jelenleg nem kapcsolódik szimbólum.

 

Image Explosive
Symbol: Exploding bomb
Image
 • Mit jelent?
  Instabil robbanóanyag
  Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye
  Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye
  Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye
  Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat

  Például hol találhatjuk meg
  Tűzijáték, lőszer

  Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
  Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat
  Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette
  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. – Tilos a dohányzás
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
  Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
  Tűz esetén robbanásveszély
 • Kivezetésre kerülő szimbólumok:

  Image
Image Oxidising
Symbol: Flame over circle
Image
 • Mit jelent?
  Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
  Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.

  Például hol találhatjuk meg
  Fehérítőszer, orvosi célú oxigén
 • Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. – Tilos a dohányzás
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.
 • Kivezetésre kerülő szimbólumok:

  Image
Image Flammable
Symbol: Flame
Image
 • Mit jelent?
  Rendkívül tűzveszélyes gáz
  Tűzveszélyes gáz
  Rendkívül tűzveszélyes aeroszol
  Tűveszélyes aeroszol
  Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
  Tűzveszélyes folyadék és gőz
  Tűzveszélyes szilárd anyag

  Például hol találhatjuk meg
  Lámpaolaj, benzin, körömlakklemosó
 • Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
  Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó – Tilos a dohányzás
  Az edény szorosan lezárva tartandó
  Hűvös helyen tartandó
  Napfénytől védendő
 • Kivezetésre kerülő szimbólumok:

  Image
Image Corrosive
Symbol: Corrosion
Image
 • Mit jelent?
  Fémekre korrozív hatású lehet
  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

  Például hol találhatjuk meg
  Lefolyótisztítók, ecetsav, sósav, ammóniákgumi
 • Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos
  A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
  Elzárva tárolandó
  Az eredeti edényben tartandó
 • Kivezetésre kerülő szimbólumok:

  ImageImage
Image Health Hazard
Symbol: Exclamation Mark
Image
 • Mit jelent?
  Légúti irritációt okozhat
  Álmosságot vagy szédülést okozhat
  Allergiás bőrreakciót válthat ki
  Súlyos szemirritációt okoz
  Bőrirritáló hatású
  Lenyelve ártalmas
  Bőrrel érintkezve ártalmas
  Belélegezve ártalmas
  Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a légkör felső rétegeiben lebontja az ózont

  Például hol találhatjuk meg
  Mosószerek, WC-tisztító szerek, hűtőfolyadék

  Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
  Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
  Belélegzés esetén: az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
  Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel
  Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • Kivezetésre kerülő szimbólumok:

  Image
Image Acute toxicity
Symbol: Skulls and Crossbones
Image
 • Mit jelent?
  Lenyelve halálos
  Bőrrel érintkezve halálos
  Belélegezve halálos
  Lenyelve mérgező
  Bőrrel érintkezve mérgező
  Belélegezve mérgező

  Például hol találhatjuk meg
  Peszticidek, biocidek, metanol
 • Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
  A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
  A szájat ki kell öblíteni
  Zárt edényben tárolandó
  Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  Ha bőrre kerül: óvatos lemosás bő szappanos vízzel
  Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
  A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
  Légzésvédelem használata kötelező
  Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
  Elzárva tárolandó
 • Kivezetésre kerülő szimbólumok:

  ImageImage
Image Serious health hazard
Symbol: Health hazard
Image
 • Mit jelent?
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
  Károsítja a szerveket
  Károsíthatja a szerveket
  Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
  Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
  Rákot okozhat
  Feltehetően rákot okoz
  Genetikai károsodást okozhat
  Feltehetően genetikai károsodást okoz
  Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat

  Például hol találhatjuk meg?
  Terpentin, benzin, lámpaolaj

  Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
  Lenyelés esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
  TILOS hánytatni
  Elzárva tárolandó
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni
  Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
  Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat
  Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette
  Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező
  Belélegzés esetén: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
 • Kivezetésre kerülő szimbólumok:

  ImageImage
Image Hazardous to the environment
Symbol: Environment
Image
 • Mit jelent?
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

  Például hol találhatjuk meg?
  Peszticidek, biocidek, benzin, terpentin

  Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • Kivezetésre kerülő szimbólumok:

  Image