PK-yrityksiä koskeva tarkastus

Reilun kilpailun ja rekisteröijien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi maksujen alalla ECHA:lla on velvollisuus tarkistaa niiden yritysten kokoluokka, jotka ilmoittavat olevansa oikeutettuja pk-yrityksille tarkoitettuun alennettuun maksuun.

Jos ilmoitat REACH-IT-sovelluksessa, että yritys on mikroyritys tai pieni tai keskikokoinen yritys, joka on oikeutettu pk-yrityksille tarkoitettuun alennettuun maksuun, Euroopan kemikaalivirasto voi milloin tahansa tarkastaa yrityksen.

Väärän yrityskoon ilmoittaminen voi johtaa vakaviin seurauksiin. Tutustu osioon "Miten yrityksen kokoluokka määritellään?". Jos huomaat ilmoittaneesi väärän yrityskoon, katso osio "Miten pitää toimia, jos on ilmoittanut pk-yrityksen kokoluokan väärin?'.

Pk-yrityksiä koskevassa tarkastuksessa yritystä pyydetään toimittamaan asiakirjat, jotka tukevat ilmoitettua kokoluokkaa. Jos toimitetut asiakirjat eivät riitä yrityksen kokoluokan määrittämiseen tai jos asiakirjat eivät tue kyseisen yrityksen ilmoitettua kokoluokkaa, kemikaalivirasto antaa asiasta päätöksen ja toimittaa asianmukaiset lisälaskut.

Jos sovellettavan rekisteröintimaksun ja jo suoritetun maksun välistä erotusta ei makseta määräaikaan mennessä, alkuperäinen rekisteröintipäätös ja annettu rekisteröintinumero peruutetaan. Annettua alkuperäistä rekisteröintinumeroa ei voi tämän jälkeen enää käyttää.

Lisätietoa menettelystä on seuraavissa kohdissa.

 

Kirjallisten todisteiden pyyntö
  1. Kirjalliset todisteet*, joista ilmenevät omistusrakenteet yrityksen tietojentoimituspäivänä (rekisteröinti, rekisteröinnin päivitys, ilmoitus jne.) REACH-IT-sovellukseen, mukaan lukien tiedot suorista ja välillisistä omistusyhteys- ja sidosyrityksistä, jotka toimivat tuotantoketjussa välittömästi edeltävillä tai seuraavilla markkinoilla, ottaen huomioon osakkuudet, äänimäärät tai muut vaikutusmahdollisuudet, jotka ovat merkityksellisiä komission suosituksen 2003/361/EY liitteen 3 artiklassa tarkoitettujen sidosten/omistusyhteyksien määrittelylle.

    *Kirjallisina todisteina, joista ilmenevät yrityksen osakkaat, voivat toimia jotkin seuraavista, jotka sisältävät viimeisimmät muutokset ja osakkeiden jaon: kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys, perustamisasiakirjat, yhtiösopimus, yhtiön osakasluettelo jne.

  2. Kopiot kaikista virallisista tilinpäätöksistä (soveltuvin osin tarkastetut) yhdessä niitä koskevien huomautusten ja vuosikertomusten kanssa, tai kaikki vuotuiset veroilmoitukset kahdelta viimeisimmältä hyväksytyltä tilikaudelta ennen kunkin tietojen toimittamisen ajankohtaa, myös mahdollisilta kumppaniyrityksiltä ja/tai sidosyrityksiltä komission suosituksen liitteen 3, 4 ja 6 artiklan mukaisesti.

  3. Viranomaisen** antama virallinen todistus/tieto henkilöstömäärästä, joka vastaa vuosityöyksiköitä (VTY), komission suosituksen liitteen 5 artiklan mukaisesti kahdelta asiakirjojen toimitusta edeltäneeltä tilikaudelta. Jos tämä tieto esitetään vuosikertomuksissa tai tarkastetun tilikirjanpidon saatteissa, sitä ei tarvitse esittää näissä asiakirjoissa

    **Virallisen todistuksen yrityksen henkilöstömäärästä voi saada muun muassa joiltakin seuraavilta kansallisilta/paikallisilta viranomaisilta: verovirasto, vakuutusyhtiö, työvoimatoimisto, tilastokeskus, sairausvakuutuslaitos, yksityinen sairausvakuutusyhtiö.

Muista lähettää edellä 1, 2 ja 3 kohdassa mainitut asiakirjat kaikilta suorilta ja välillisiltä omistusyhteys- ja sidosyrityksiltä, jotka toimivat tuotantoketjussa välittömästi edeltävillä tai seuraavilla markkinoilla, ottaen huomioon osakkuudet, äänimäärät tai muut vaikutusmahdollisuudet, jotka ovat merkityksellisiä komission suosituksen 2003/361/EY liitteen 3 artiklassa tarkoitettujen sidosten/omistusyhteyksien määrittelyn kannalta.

Huomautus: Jos yritys ja/tai jokin sen omistusyhteys- tai sidosyritys laatii konsolidoidun tilinpäätöksen tai jos jonkin niistä tiedot on sisällytetty toisen yrityksen konsolidoituun tilinpäätökseen, lähetä konsolidoitu tilinpäätös saatteineen.

Jos toimit ainoana edustajana, pk-yrityksille myönnetyn alennetun hinnan soveltaminen arvioidaan suosituksen 2003/361/EY mukaisesti yhteisön ulkopuolisen valmistajan, seoksen sekoittajan tai edustetun esineen tuottajan henkilöstömäärää, liikevaihtoa ja taseen loppusummaa koskevien tietojen perusteella mukaan lukien asiaankuuluvat tiedot, jotka koskevat kyseisen yrityksen sidos- ja kumppaniyrityksiä.

 

Tarkastuksen tulos

Analyysin jälkeen Euroopan kemikaalivirasto pyytää tarvittaessa lisää asiakirja-aineistoa. Kun täydelliset asiakirjat on toimitettu, kemikaalivirasto ilmoittaa tarkastuksen tuloksen.

  • Jos tarkastuksessa vahvistuu, että yritys on oikeutettu alennettuun maksuun, kemikaalivirasto ilmoittaa tarkastuksen tuloksen eikä peri lisämaksuja tai hallinnollisia maksuja.
  • Jos kirjalliset todisteet osoittavat, että yritys on toimituspäivänä ilmoitettua kokoluokkaa suurempi, kemikaalivirasto lähettää päätöksen, jossa ilmoitetaan määritetty kokoluokka, ja laskuttaa ilmoitetun ja oikean kokoluokan välisen rekisteröintimaksun erotuksen sekä sovellettavan hallinnollisen maksun.

Jos rekisteröijä ei toimita pk-yrityksiä koskevan tarkastuksen aikana riittävästi tai lainkaan tukiasiakirjoja, rekisteröijän ei katsota olevan oikeutettu pk-yrityksille tarkoitettuun alennettuun maksuun. Tässä tapauksessa kemikaalivirasto perii rekisteröijältä suoritetun maksun ja vakiomaksun välisen erotuksen sekä suuria yrityksiä koskevan hallinnollisen maksun.

Yritys voi pyytää REACH-asetuksen 94 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti unionin yleistä tuomioistuinta tutkimaan päätöksen laillisuuden kahden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Unionin yleisen tuomioistuimen verkkosivustolla on hyödyllisiä linkkejä menettelyä koskeviin asetusteksteihin ja hakemuksia koskeva muistio. 

 

Lisämaksut ja hallinnolliset maksut

Kuten edellisessä kohdassa on kerrottu, kemikaalivirasto perii pk-yrityksen ilmoitetun kokoluokan tarkastuksen jälkeen kaikilta rekisteröijiltä, jotka ovat virheellisesti väittäneet olevansa oikeutettuja alennettuun maksuun, suoritetun ja oikeaan kokoluokkaan sovellettavan maksun välisen erotuksen sekä hallinnollisen maksun maksuasetuksen (EY) N:o 340/2008 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Maksun suuruus on määritetty alun perin Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätöksellä MB/D/29/2010, jota on muutettu hallintoneuvoston päätöksellä MB/21/2012/D ja hallintoneuvoston päätöksellä MB/14/2015.

Jos pk-yrityksiä koskevan tarkastuksen aikana toimitetut kirjalliset todisteet eivät osoita, että yrityksen kokoluokka vastaa toimituspäivänä (rekisteröinti, rekisteröinnin päivitys, ilmoitus jne.) ilmoitettua kokoluokkaa, kemikaalivirasto perii suoritetun maksun ja yrityksen oikeaa kokoluokkaa vastaavan maksun välisen erotuksen sekä sovellettavan hallinnollisen maksun.

Jos rekisteröijä ei toimita pk-yrityksiä koskevan tarkastuksen aikana riittävästi tai lainkaan tukiasiakirjoja, rekisteröijän ei katsota olevan oikeutettu pk-yrityksille tarkoitettuun alennettuun maksuun. Tässä tapauksessa kemikaalivirasto perii suoritetun maksun ja vakiomaksun välisen erotuksen sekä suuria yrityksiä koskevan hallinnollisen maksun.

Jos yritys korjaa yrityksen koon kemikaaliviraston yhteydenoton jälkeen, sovellettavasta hallinnollisesta maksusta voi saada 50 prosentin alennuksen tietyissä olosuhteissa, jotka on selitetty yksityiskohtaisesti kohdassa "Miten pitää toimia, jos on ilmoittanut pk-yrityksen kokoluokan väärin?".

Kohdassa "Hallinnolliset maksut" on tietoa yrityksen koon perusteella määräytyvistä maksuista.

 

Rekisteröintipäätöksen peruuttaminen

Rekisteröijät, jotka eivät ole pystyneet osoittamaan olevansa oikeutettuja pk-yrityksille tarkoitettuun alennettuun maksuun, ovat velvollisia maksamaan asianmukaiset maksut eräpäivään mennessä, kuten pk-yrityksiä koskevan tarkastuksen päätyttyä annettavassa kemikaaliviraston päätöksessä ja asiaankuuluvissa laskuissa ilmoitetaan.

Alkuperäinen eräpäivä on annettu pk-yritystä koskevan tarkastuksen jälkeen toimitetuissa lisälaskuissa. Jos maksua ei suoriteta, maksuaikaa pidennetään kerran. Jos rekisteröijä ei suorita täyttä maksua uuteen eräpäivään mennessä, kemikaalivirasto peruuttaa päätöksen, jolla rekisteröinti hyväksyttiin. Rekisteröintinumeron käyttö ei ole enää sallittua ja numero muutetaan passiiviseksi kemikaaliviraston tietokannassa. Rekisteröintiaineiston toimituksen yhteydessä maksettuja rekisteröintimaksuja tai niiden osia ei palauteta. Yritykselle tiedotetaan peruutuspäätöksestä, ja kemikaalivirasto tiedottaa päätöksestä asianmukaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Rekisteröijä voi hakea peruutuspäätökseen muutosta REACH-asetuksen 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti kemikaaliviraston valituslautakunnalta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Muutoksenhakumenettely on kuvattu valituslautakunnan verkkosivustolla. 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)