Miten yrityksen koko määritetään

Seuraavat yksityiskohtaiset ohjeet auttavat sinua määrittelemään yrityksen kokoluokan komission suosituksen 2003/361/EY mukaisesti.

Vaihe 1

Ensimmäiseksi yrityksen kokoluokan määrittämistä varten on arvioitava, oliko yritys sinä ajankohtana, jolloin rekisteröinti toimitettiin REACH-IT-sovellukseen / asiakirjat toimitettiin pk-yrityksen aseman tarkistamista varten biosidivalmisteasetuksen nojalla, riippumaton, vai onko otettava huomioon myös omistusyhteys- tai sidosyrityksiä sellaisina kuin ne määritellään komission suosituksen 2003/361/EY liitteen 3 artiklassa.

Yleisesti ottaen

  • Yritys on riippumaton, jos sitä ei ole luokiteltu omistusyhteys- tai sidosyritykseksi sellaisina kuin ne määritellään komission suosituksen 2003/361/EY liitteen 3 artiklassa. Yritys on riippumaton esimerkiksi, jos se omistaa alle 25 prosenttia toisesta yrityksestä (sen pääomasta tai äänimäärästä) eikä mikään toinen yritys omista siitä yli 25 prosenttia.
  • Yrityksen katsotaan olevan jonkin toisen yrityksen omistusyhteysyritys, jos se omistaa vähintään 25 prosenttia mutta enintään 50 prosenttia toisesta yrityksestä yksin tai yhdessä yhden tai usean sidosyrityksen kanssa sellaisina kuin ne määritellään komission suosituksen 2003/361/EY liitteen 3 artiklan 3 kohdassa.
  • Yrityksen katsotaan olevan toisen yrityksen sidosyritys, jos se omistaa yli 50 prosenttia toisen yrityksen jäsenten äänimäärästä ja/tai jos yritys hallitsee tai voi hallita suoraan tai välillisesti toisen yrityksen asioita.

Yrityksiä pidetään sidosyrityksinä myös, jos niiden välillä on suhde luonnollisen henkilön tai yhdessä toimivien luonnollisten henkilöiden ryhmän kautta sillä edellytyksellä, että yritykset harjoittavat toimintaansa (tai osaa toiminnoistaan) samoilla markkinoilla tai lähimarkkinoilla (tuotteiden tai palvelujen markkinoilla, jotka välittömästi edeltävät tai seuraavat toisiaan tuotantoketjussa).

  • Jos vähintään 25 % yrityksen pääomasta tai äänimäärästä on suoraan tai välillisesti yhden tai useamman julkisen laitoksen hallinnassa, yhdessä tai erikseen, yrityksen ei voida katsoa olevan pk-yritys.

Tämä sääntö ei koske suosituksen liitteen 3 artiklan 2 kohdassa lueteltuja sijoittajia, kuten korkeakouluja tai paikallisia itsehallintoelimiä, joita pidetään kansallisen lainsäädännön mukaan julkisyhteisöinä tai -laitoksina. Ne voivat omistaa yrityksestä 25–50 prosenttia ilman, että yritys menettää asemaansa pk-yrityksenä.

Jatka vaiheeseen 2

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)