Joint submission

Kaikkien saman aineen rekisteröivien yritysten on sovittava yhteisen REACH-rekisteröinnin tiedoista. Tämä on kaikkien yhteisrekisteröijien yhteisellä vastuulla.

Käytännössä yritykset voivat sopia toimittavansa tiedot yhdessä kaikkien muiden rekisteröijien kanssa tai toimittaa osan tai kaikki tiedot erikseen, jos ne ovat eri mieltä yhteisesti toimitettavista tiedoista.

Huomautus: aineisiin, jotka rekisteröidään käytettäväksi välituotteena, sovelletaan erityisehtoja . Katso tietojen yhteiskäyttöä koskevien toimintaohjeiden luku 6.2 tiukasti valvotuissa olosuhteissa käytettävistä välituotteista.

Saman aineen tietojen yhteinen toimittaminen

 

 

Jäsenrekisteröijä

Useimmissa tapauksissa rekisteröijät sopivat rekisteröintiasiakirjojen sisällöstä, ja päärekisteröijä toimittaa yhteiset tiedot kaikkien yhteisrekisteröijien puolesta. Päärekisteröijä ilmoittaa yhteistoimituksen jäsenille tunnuksen, jonka avulla yhteistoimitustietoihin pääsee REACH-IT-sovelluksessa.

 

Jäsenrekisteröijä, joka toimittaa osan tiedoista tai kaikki tiedot erikseen (yhteistoimituksesta pois jättäytyminen)

Rekisteröijät voivat toimittaa osan tiedoista tai kaikki tiedot erikseen, jos ne eivät ole samaa mieltä yhteisten tietojen valinnasta, jos yhteiset tiedot tulevat niille liian kalliiksi ja niillä on käytössä vaihtoehtoisia kohtuullisen hintaisia tietoja tai jos tietojen yhteistoimitus johtaisi luottamuksellisten yritystietojen paljastumiseen. Tämä on "opt-out" eli yhteistoimituksesta pois jättäytyminen.

Tässä tapauksessa päärekisteröijä antaa rekisteröijälle tunnuksen REACH-IT-sovelluksen yhteistoimitusta varten, mutta jäsen toimittaa omat tietonsa niistä ominaisuuksista, joiden osalta se on jättäytynyt pois yhteistoimituksesta. Lisätietoja on tietojen yhteiskäyttöä koskevien toimintaohjeiden luvussa 6.4.

Huomautus Kohdennettu vaatimustenmukaisuuden tarkastus saatetaan aloittaa, jos yhteisrekisteröijien välillä on tietojen laatuun liittyviä ongelmia.

 

Jäsenrekisteröijä, joka jättäytyy pois tietojen yhteistoimituksesta kiistan jälkeen

Jos rekisteröijät eivät pääse sopimukseen tietojen yhteiskäytöstä ja yhteisestä toimittamisesta, mahdollinen rekisteröijä voi viimeisenä keinona ilmoittaa kemikaalivirastolle kiistasta.

Kemikaalivirasto arvioi tapauksen ja saattaa antaa luvan viitata joihinkin yhteistoimituksen tietoihin ja antaa tunnuksen niihin pääsyä varten. Sen jälkeen rekisteröijä voi rekisteröityä yhteistoimitukseen muiden saman aineen rekisteröijien kanssa käyttäen joitakin tai kaikkia yhteisiä tietoja.

Jos mahdollinen rekisteröijä aikoo jäädä pois yhteistoimituksesta mutta ei voi rekisteröityä, koska päärekisteröijä ei anna sille pääsyä yhteistoimitukseen, rekisteröijä voi viimeisenä keinona ilmoittaa kemikaalivirastolle kiistasta.

Kemikaalivirasto arvioi tapauksen ja saattaa antaa tunnuksen yhteistoimitukseen pääsyä varten. Sen jälkeen mahdollinen rekisteröijä voi rekisteröityä yhteistoimitukseen muiden saman aineen rekisteröijien kanssa käyttäen pelkästään omia tietojaan.

 

Yhteistoimitusvelvollisuuden noudattaminen

Rekisteröijät rikkovat yhteistoimitusvelvollisuutta, jos

  • samasta aineesta on olemassa olevan yhteistoimituksen ulkopuolella yksi tai useampi samantyyppinen yksittäinen rekisteröinti (vakiotapaus tai tiukasti valvotuissa olosuhteissa käytettävää välituotetta koskeva);
  • samasta aineesta on useita yksittäisiä rekisteröintejä eikä yhteistoimitusta ole;
  • samasta aineesta on tehty useita yhteistoimituksia;
  • kyseessä on jokin edellä mainittujen vaihtoehtojen yhdistelmä.

Jos yhteistoimitusvelvollisuutta ei noudateta, kemikaalivirasto ottaa yhteyttä aineen kaikkiin olemassa olevan yhteistoimituksen ulkopuolisiin ja siihen kuuluviin rekisteröijiin, muistuttaa niitä siitä, että niillä on yhteinen velvollisuus sopia yhteisesti toimitettavista tiedoista, ja antaa määräajan, jossa rekisteröijien on päästävä sopimukseen asiasta. Jos rekisteröijät rikkovat edelleen yhteistoimitusvelvollisuuttaan, kemikaalivirasto voi ryhtyä sääntelytoimiin ja esimerkiksi peruuttaa rekisteröintipäätöksen.

 

Ole aloitteellinen ja ratkaise yhteistoimitukseen liittyvät ongelmat vapaaehtoisesti muiden rekisteröijien kanssa, ennen kuin kemikaalivirasto ottaa yhteyttä.

Tarkasta oman rekisteröintisi ja muiden rekisteröijien rekisteröinnin tila (REACH-IT-sovelluksen yhteisrekisteröijiä koskevalla sivulla).

  • Jos olet yhteistoimituksen ulkopuolinen rekisteröijä, aloita neuvottelut olemassa olevan yhteistoimituksen ja mahdollisesti yhteisten tietojen käyttöoikeudesta.
  • Jos olet rekisteröinyt aineesi eikä yhteistoimituksia ole muodostettu, aloita muiden yksittäisten rekisteröijien kanssa neuvottelut yhteistoimituksesta ja mahdollisesta tietojen yhteiskäytöstä.
  • Jos olet rekisteröitynyt yhteistoimitukseen, valmistaudu siihen, että rekisteröijiä haluaa liittyä siihen. Kun saat liittymispyynnön, velvollisuutesi on koettaa päästä kaikin keinoin sopimukseen rekisteröijien kanssa.

Neuvoja on kohdassa Yhteistyö.

 

Erimielisyydet

Jos et voi liittyä olemassa olevaan yhteistoimitukseen neuvotteluista huolimatta, viimeisenä keinona on tehdä kemikaalivirastolle ilmoitus kiistasta. Arvioituaan tapauksen kemikaalivirasto voi antaa luvan viitata joihinkin tai kaikkiin tietoihin sekä antaa tunnuksen yhteistoimituksen tietojen käyttöä varten.

Tietoa kiistoista on kohdassa Tietojen yhteiskäyttöä koskevat kiistat käytännössä.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)