Aineiden arviointi

Jäsenvaltiot arvioivat CoRAP-toimintasuunnitelmassa lueteltuja aineita sen selvittämiseksi, aiheuttaako niiden käyttö riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Tavoitteena on pyytää lisätietoja aineen rekisteröijiltä epäillyn huolenaiheen varmistamiseksi, jos se on tarpeen.

Arvioinnin tuloksena voi olla, että riskejä voidaan hallita riittävästi jo käytössä olevilla toimenpiteillä. Muussa tapauksessa se voi johtaa EU:n laajuisten riskinhallintatoimenpiteiden ehdottamiseen. Niitä ovat esimerkiksi rajoitukset, erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistaminen tai muut toimet, jotka eivät kuulu REACH-asetuksen soveltamisalaan, esimerkiksi yhdenmukaistettu luokitus.

ECHA määrittää yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa riskiperusteiset kriteerit ja valitsee sitten arvioitavat aineet. Kemikaalivirasto esittää valitut aineet yhteisön säännöllisesti päivitettävässä toimintasuunnitelmassa (CoRAP) jäsenvaltioiden komitean lausunnon perusteella. Jokaiselle lopullisessa CoRAP-toimintasuunnitelmassa olevalle aineelle nimetään arvioiva jäsenvaltio.

Alkuperäinen syy aineen valinnalle toimintasuunnitelmaan ei rajoita arvioinnin laajuutta. Arvioinnin aikana jäsenvaltio voi tunnistaa muita huolenaiheita, jotka vaativat selvitystä, jotta voidaan päättää, aiheuttaako aine huolta vai ei. Jäsenvaltio voi kuitenkin kohdistaa arvioinnin tiettyihin ainetta koskeviin näkökohtiin.

Aineen arviointiprosessissa arvioidaan samaan aineeseen tai aineryhmään liittyvien kaikkien rekisteröijien kaikkia rekisteröintiasiakirjoja, jotta voidaan ottaa huomioon yhteenlasketut tuotantotonnimäärät ja yhteisaltistuminen. Myös muut saatavilla olevat tietolähteet otetaan huomioon.

Arvioivalla jäsenvaltiolla on  CoRAPin julkaisusta lähtien (ensimmäisen vuoden aineluettelon osalta) 12 kuukautta aikaa päättää, pitääkö sen pyytää lisätietoja rekisteröijiltä huolenaiheen selvittämistä varten. Tämä pyyntö on yleensä REACH-asetuksen vakiotietovaatimuksia (liitteet VII–X) laajempi. Rekisteröijien voi esimerkiksi olla tarpeen toimittaa tietoja tutkimuksista, jotka koskevat erityisesti hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, vaaroja koskevia korkeamman tason tietoja, vaikka kaikki rekisteröijät olisivat rekisteröineet aineet pienemmille tonnimäärille, tai tietoja eliöiden ja ympäristön pitoisuustasojen seurannasta.

Lisätietojen tarpeesta ilmoitetaan kaikille muille jäsenvaltioille ja kemikaalivirastolle sopimuksen aikaan saamiseksi. Kemikaalivirasto päättää lisätietojen pyytämisestä vastaavasti.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)