Toimijat

 

Arviointimenettelyn päätoimijat ovat seuraavat:

Rekisteröijät

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on sijoittautunut Euroopan talousalueelle (ETA) ja joka valmistaa tai maahantuo ainetta Euroopan talousalueella vähintään yhden tonnin vuodessa tai joka on nimetty ainoaksi edustajaksi REACH-asetuksen 8 artiklan mukaisesti, voi toimia rekisteröijänä.

Rooli: REACH-asetuksessa rekisteröijiä vaaditaan toimittamaan tiedot aineen luontaisista ominaisuuksista ja todistamaan, että ainetta käytetään turvallisesti. Kunkin aineen osalta vaadittavat tiedot riippuvat valmistetuista tai maahantuoduista tonnimääristä; mitä suurempi tonnimäärä, sitä enemmän tietoja pitää toimittaa. Toimitettaviin tietoihin kuuluvat tekniset asiakirjat ja sellaisten aineiden osalta, joita valmistetaan tai maahantuodaan vähintään 10 tonnin määrinä vuodessa, kemikaaliturvallisuusraportti.

Kolmannet osapuolet

Kolmannet osapuolet ovat kansalaisia, järjestöjä, tutkijoita, yrityksiä tai viranomaisia, jotka eivät ole rekisteröijiä.

Rooli: Kolmannet osapuolet voivat tarjota tietoja testausehdotuksista, jotka sisältävät selkärankaisille tehtäviä testejä.

ECHA

Sihteeristö
ECHAn sihteeristö koostuu työntekijöistä, jotka tekevät rekisteröinti- ja arviointimenettelyyn liittyvää työtä sekä valmistelevat ohjeita, ylläpitävät tietokantoja ja tuottavat tietoa. ECHAn sihteeristö varmistaa myös yhdenmukaisen lähestymistavan ja koordinoi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tekemää työtä.
Rooli: Kemikaaliviraston sihteeristö tukee komiteoita ja foorumia tarjoamalla mahdollisimman hyviä tieteellisiä, teknisiä ja sääntelyyn liittyviä palveluita tehokkaasti ja avoimesti.
Jäsenvaltioiden komitea (MSC)
Jäsenvaltioiden komitea on komitea, johon jokainen jäsenvaltio nimittää yhden jäsenen kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.
Rooli: Jäsenvaltioiden komitea pyrkii yksimieliseen sopimukseen arviointipäätösluonnoksesta. Jäsenvaltioiden komitea keskustelee ja sopii näistä päätösluonnoksista kokouksissaan tai vaihtoehtoisesti sopimukseen voidaan pyrkiä kirjallisella menettelyllä.

Jäsenvaltiot

Jäsenvaltioita edustavat Euroopan unionin kunkin jäsenvaltion ministeriöiden nimittämien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten edustajat.

Rooli: Jäsenvaltiot voivat kommentoida ECHAn päätösluonnoksia ja ehdottaa muutoksia niihin.

Ne voivat myös ehdottaa aineita arvioitaviksi.

Euroopan komissio

Euroopan komissio on Euroopan unionin toimeenpaneva elin ja edistää sen yleistä etua.

Rooli: Jäsenvaltioiden on tuettava yksimielisesti kaikkia ECHAn tekemiä arviointipäätöksiä. Jos yksimieliseen sopimukseen ei päästä, Euroopan komission on laadittava luonnos päätöksestä, joka tehdään tarkastelumenettelyn mukaisesti [asetuksen 182/2011 5 artiklan ja 13 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla].

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)