Testausehdotusten tutkiminen

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Selkärankaisilla eläimillä testaaminen on viimeinen keino hankkia ainetta koskevia puuttuvia tietoja ja täyttää REACH-asetuksen tietovaatimukset. ECHA tutkii kaikki ehdotukset tarkistaakseen, että tuotettavat tiedot ovat luotettavia ja riittäviä, ja estääkseen tarpeettomat eläinkokeet.

ECHA julkaisee jokaisen testausehdotuksen, johon liittyy selkärankaisia eläimiä, ja pyytää kolmatta osapuolta toimittamaan tieteellisesti pitävää tietoa tai kyseistä ainetta ja kyseisiä vaarojen vaikutuskohteita käsitteleviä tutkimuksia, jotka ECHA voisi ottaa huomioon valmistellessaan päätöstään testausehdotuksesta. Tiedot on toimitettava 45 päivän sisällä.

Päätösluonnokseen soveltuvat vaihtoehdot:

  • testausehdotus hyväksytään
  • testausehdotus hyväksytään testausolosuhteisiin tehtävin muutoksin
  • testausehdotuksen hyväksyntä tai hylkäys edellyttää yhtä tai useampaa lisätestiä
  • testausehdotus hylätään.

ECHA tekee päätöksen ehdotuksen ja kolmansien osapuolten toimittamien tietojen perusteella.

Jos päätös kattaa minkä tahansa kolmesta ensimmäisestä vaihtoehdosta ja samalle aineelle on toimitettu useita testausehdotuksia, rekisteröijien on sovittava siitä, kuka suorittaa testin.

Kelpaamattomat testausehdotukset

On useita syitä viedä testausehdotuksen tarkastelu päätökseen siirtämättä asiaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Näitä ovat muun muassa se, että rekisteröijä lopettaa aineen valmistuksen tai maahantuonnin tai peruuttaa testausehdotukset, ja se, että testausehdotus on kelpaamaton.

Kelpaamattomista testausehdotuksista on kyse, kun REACH-asetuksessa ei säädetä testausehdotuksen tarkastelua. Tällaisissa tapauksissa 

  1. ehdotus käsittelee liitteiden VII ja VIII vaikutuskohteita;
  2. testaus on jo käynnissä tai suoritettu loppuun;
  3. testitulosten sijaan on toimitettu testausehdotus vastauksena jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen aikaisempaan päätökseen vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevan direktiivin 16 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti (katso myös REACH-asetuksen 135 artikla).

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)