Testausehdotusten tutkiminen

Rekisteröijien on toimitettava testausehdotus, jos ne aikovat tehdä uuden testin, joka on lueteltu REACH-asetuksen liitteissä IX ja X. ECHA tutkii (REACH-asetuksen 40 artiklan mukaisesti) kaikki rekisteröijien toimittamat testausehdotukset ja varmistaa, että jokainen testausehdotus koskee todellisia tarvittavia tietoja ja että tarpeeton testaus vältetään, erityisesti, jos testaukseen kuuluu selkärankaisten käyttö.

Testausehdotukset, joita ei oteta käsiteltäviksi

On monia syitä, joiden vuoksi testausehdotuksen tutkimus voidaan lopettaa ennen sen antamista jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käsiteltäväksi. Näitä ovat valmistuksen tai maahantuonnin lopettaminen rekisteröijän toimesta, testausehdotusten peruminen ja testausehdotukset, joita ei oteta käsiteltäviksi.

Käsiteltäviksi ei oteta testausehdotuksia, joiden tutkimista ei tarvita REACH-asetuksen mukaisesti. Näihin kuuluvat seuraavat tapaukset:

  1. ehdotus koskee liitteiden IV ja VIII mukaisia osa-alueita
  2. testaus on jo käynnissä tai suoritettu
  3. testausehdotus on toimitettu testitulosten sijaan vastauksena jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen aikaisempaan päätökseen,  joka on tehty vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä annetun direktiivin 16 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti (ks. myös REACH-asetuksen 135 artikla) 
  4. testausehdotus on sisällytetty vaatimustenmukaisuuden tarkistusta ja aineen arviointia koskevaan ECHAn päätökseen.