Yhteisön jatkuva toimintasuunnitelma

Säännöllisesti päivitettävässä yhteisön toimintasuunnitelmassa (CoRAP) määritetään aineet, jotka on määrä arvioida kolmen vuoden aikana. Suunnitelmaan päivitetään ensimmäisen vuoden jälkeen lisävuotta koskevat aineet ja mahdolliset muutokset aineisiin, jotka olivat mukana alkuperäisen suunnitelman toisen ja kolmannen vuoden kohdalla.

Aineet, jotka arvioidaan välittömästi, luetellaan suunnitelman ensimmäisen vuoden kohdalla. Jäsenvaltio voi kuitenkin ilmoittaa milloin tahansa, jos sillä on tietoja, joiden perusteella aine on arvioitava ensisijaisena, vaikka sitä ei ole CoRAP-luettelossa. Näissä tilanteissa aine voidaan lisätä CoRAP-toimintasuunnitelmaan ennen vuosittaista päivitystä.

Valintaperusteet

ECHA ja jäsenvaltiot laativat riskiin perustuvat perusteet, joiden mukaan aineet valitaan CoRAP-toimintasuunnitelmaan.

Valintaperusteisiin kuuluvat vaaroja koskevat tiedot, altistumista koskevat tiedot ja aineen tonnimäärä, mukaan luettuna useista rekisteröinneistä aggregoitu saman aineen tonnimäärä. Vaaroja ja altistumista koskevia perusteita ei käytetä yksinään vaan yhdessä muiden perusteiden kanssa riskiin perustuvan lähestymistavan luomiseksi. Esimerkiksi vaarallisella aineella, johon liittyvää altistumista valvotaan, saattaa olla alhaisempi prioriteetti kuin vähemmän vaarallisella aineella, jolle altistutaan voimakkaasti.

Jäsenvaltiot osallistuvat CoRAP-toimintasuunnitelman kehittämiseen ehdottamalla siihen lisättäviä aineita. Jäsenvaltiot voivat käyttää ECHAn kanssa sovittuja riskiin perustuvia perusteita tai joissakin tapauksissa ilmoittaa muita riskiin perustuvia huolenaiheita, jotka perustuvat kansalliseen etusijajärjestykseen.

Perusteet tarkistetaan säännöllisesti saatujen kokemusten ja etusijajärjestysten muutosten perusteella.

Kaikkia perusteita vastaavia aineita ei oteta CoRAP-luetteloon arviointia varten. Jäsenvaltioiden ja ECHAn on harkittava, voisiko arviointiprosessin lopuksi tehtävä lisätietopyyntö auttaa selvittämään ainetta koskevaa alkuperäistä ongelmaa. Myös jäsenvaltioiden edut ja kapasiteetit saattavat vaikuttaa siihen, lisätäänkö aine CoRAP-luetteloon.

CoRAP-toimintasuunnitelman käyttöönotto

Kun riskiin perustuvat perusteet on laadittu, ECHA ja jäsenvaltiot määrittävät aineet, jotka voidaan sisällyttää CORAP-toimintasuunnitelmaan. Jäsenvaltiot ilmaisevat kiinnostuksensa tietyn aineen arvioimiseen, jotta ECHA voi laatia CoRAP-toimintasuunnitelman luonnoksen, joka sisältää aineiden nimet ja alustavat arviointivuodet.

Lopullinen CoRAP hyväksytään jäsenvaltioiden kuulemisen ja ECHAn jäsenvaltioiden komitean antaman lausunnon jälkeen. Kun CoRAP-toimintasuunnitelman luonnos on julkaistu, aineita voidaan lisätä tai poistaa, ennen kuin ECHA hyväksyy lopullisen CoRAP-toimintasuunnitelman. Lopullinen CoRAP sisältää aineita koskevat alkuperäiset ongelmat ja siinä määritetään jäsenvaltiot, jotka suorittavat arvioinnit.

 

ECHA on vuonna 2012  hyväksynyt CoRAP:in vuosille 2012 - 2014. ECHA toimittaa vuosittain jäsenvaltioille  luonnoksen CoRAPin  päivittämiseksi.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)