Yhteisön jatkuva toimintasuunnitelma

Säännöllisesti päivitettävässä yhteisön toimintasuunnitelmassa (CoRAP) asetetaan etusijalle aineet, jotka on tarkoitus arvioida kolmen vuoden kuluessa. Arvioinnin tavoitteena on hälventää huolta siitä, että aineiden valmistus ja/tai käyttö voisi muodostaa riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Välittömästi arvioitavat aineet luetellaan suunnitelman ensimmäisen vuoden kohdalla.

ECHA päivittää suunnitelmaa vuosittain maaliskuussa siten, että se jatkaa suunnittelua yhdellä vuodella ja lisää uusia aineita. Tällöin tarkistetaan jo luetellut aineet sekä niiden ajoitus edellisen suunnitelman niille osoitetun vuoden aikana. Jäsenvaltio voi ilmoittaa aineen sisällytettäväksi toimintasuunnitelmaan milloin tahansa, kun sillä on tietoja, joiden mukaan aine on arvioitava ensisijaisen tärkeänä. ECHA sisällyttää kyseisen aineen seuraavaan vuosittaiseen päivitykseen.

Valintaperusteet

ECHA ja jäsenvaltiot ovat kehittäneet riskiin perustuvat perusteet, joiden mukaan aineet valitaan CoRAP-toimintasuunnitelmaan.

Valintaperusteisiin kuuluvat vaaroja koskevat tiedot (mahdollinen pysyvyys, biokertyvyys ja myrkyllisyys (PBT), hormonaaliset haittavaikutukset tai syöpää aiheuttavat vaikutukset, mutageenisuus ja lisääntymismyrkyllisyys (CMR)), altistumista koskevat tiedot, mukaan lukien käyttöön perustuvat altistumismahdollisuudet, sekä rekisteröidyt kokonaismäärät. ECHA käyttää vaaroihin ja altistumiseen liittyviä perusteita yhdessä muodostaakseen riskiperusteisen lähestymistavan.

Jäsenvaltiot osallistuvat CoRAP-toimintasuunnitelman kehittämiseen ehdottamalla siihen sisällytettäviä aineita REACH-asetuksen 45 artiklan mukaisesti. Ne käyttävät ECHA:n kanssa sovittuja riskiin perustuvia perusteita.

Jäsenvaltiot ja ECHA sisällyttävät aineen CoRAP-toimintasuunnitelmaan ainoastaan, jos lisätietopyyntö voi auttaa selvittämään kyseistä ainetta koskevan alkuperäisen ongelman.

Tämän lisäksi jäsenvaltioiden valmiudet voivat vaikuttaa siihen, minä vuonna tietty aine sisällytetään CoRAP-toimintasuunnitelmaan.

CoRAP-toimintasuunnitelman laatiminen

ECHA ja jäsenvaltiot määrittävät CoRAP-toimintasuunnitelmaan sisällytettävien aineiden määrän asetettujen riskiin perustuvien perusteiden mukaisesti. Jäsenvaltiot ilmaisevat halukkuutensa arvioida tiettyä ainetta, niin että ECHA voi laatia CoRAP-toimintasuunnitelman luonnoksen mainiten aineen nimen, arvioivan jäsenvaltion ja alustavan arviointivuoden. ECHA julkaisee CoRAP-toimintasuunnitelman luonnoksen joka syksy verkkosivustollaan. Sen jälkeen jäsenvaltioiden komiteaa pyydetään antamaan lausuntonsa CoRAP-toimintasuunnitelman luonnoksesta.

ECHA hyväksyy CoRAP-toimintasuunnitelman päivityksen jäsenvaltioiden komitean lausunnon perusteella. Se ilmoittaa kutakin ainetta koskevat huolenaiheet sekä arvioinnin tekevän jäsenvaltion.

Aikataulu

CoRAP-toimintasuunnitelman päivityksen julkaisupäivästä lähtien nimetyillä jäsenvaltioilla on vuosi aikaa arvioida aineita, jotka on lueteltu CoRAP-toimintasuunnitelman ensimmäisen (tai kuluvan) vuoden kohdalla, ja laatia tarvittaessa päätösluonnos lisätietojen pyytämiseksi kyseisten aineiden rekisteröijiltä havaittujen huolenaiheiden (mahdollisten riskien) selvittämiseksi.

Lisätietoja prosessin jatkovaiheista esitetään sivulla ”Arviointimenettely”.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)