Vastaavuustarkastukset

REACH-asetuksen 41 artiklan mukaisesti kemikaalivirasto voi tarkastaa rekisteröintiasiakirjat milloin tahansa sen varmistamiseksi, että rekisteröijien toimittamat tiedot ovat oikeudellisten vaatimusten mukaiset. Oikeudelliset vaatimukset (vakiotietovaatimukset) ovat kumulatiivisia ja riippuvat tonnimääristä.

 

Tonnimäärä vuodessa
(valmistus/maahantuonti)
REACH-asetuksen mukaisesti vaaditut vakiotiedot
1 – < 10 Liite VII
10 – < 100 Liitteet VII–VIII
100 – < 1 000 Liitteet VII–IX
1000 tai enemmän Liitteet VII–X
 

Tunnistetietojen varmistamisen jälkeen vaatimustenmukaisuuden tarkistuksissa arvioidaan asiakirjojen sisältämiä tietoja, mukaan luettuna kemikaaliturvallisuusraportti, tai asiakirjan erityisosia, esimerkiksi ihmisten terveyden tai ympäristön suojeluun liittyviä tietoja.

Asiakirjat valitaan vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen joko satunnaisesti tai tietyn huolenaiheen perusteella (kohdennetusti).

Huolenaiheen perusteella tehtävässä valinnassa kemikaalivirasto voi ottaa tarkastuksen kohteeksi osa-alueet, jotka ovat tärkeitä aineiden turvallisen käytön kannalta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastuksissa keskitytään kahdeksaan keskeiseen osa-alueeseen: genotoksisuus, toistuvan annoksen myrkyllisyys, kehitysmyrkyllisyys, lisääntymismyrkyllisyys, syöpää aiheuttavat vaikutukset, pitkäaikainen vesieliömyrkyllisyys, biohajoaminen ja biokertyvyys. Nämä ovat keskeiset osa-alueet huolta herättävien aineiden tunnistamisessa.

Sen varmistamiseksi, että ECHA suorittaa vaatimustenmukaisuuden tarkistuksen rekisteröintiasiakirjojen ajantasaisille tiedoille, ECHA pyytää rekisteröijiä tarkistamaan aktiivisesti asiaankuuluvat rekisteröintiasiakirjansa ja päivittämään niihin kaikki uudet ja/tai asiaankuuluvat tiedot, kuten uudet vaaroja koskevat tiedot, käyttöä ja altistumista koskevat muutokset, päivitykset kemikaaliturvallisuusraporttiin (CSR), luokitusta koskevat muutokset tai valmistus- tai maahantuontimäärien muutokset, mukaan luettuna valmistuksen tai maahantuonnin lopettaminen.

Rekisteröijät voivat saada useita vaatimustenmukaisuuden tarkistuspäätöksiä, joissa pyydetään lisätietoja samoista asiakirjoista, jos ne eivät ole vaatimustenmukaisia useamman kuin yhden tietovaatimuksen osalta.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)