Luokitus ja merkinnät

Luokitus ja merkinnät ovat ratkaisevan tärkeitä terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason sekä aineiden, seosten ja esineiden vapaan liikkuvuuden varmistamisessa.

Luokitus ja merkinnät ovat vaaraviestinnän lähtökohta, ja ne liittyvät myös muuhun lainsäädäntöön.

Kun aine tai seos on luokiteltu, määritetyt vaarat on ilmoitettava muille toimitusketjun toimijoille ja kuluttajille. Vaarallisuusmerkintöjen avulla varoitusetiketeissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa voidaan ilmoittaa vaaran luokittelusta aineen tai seoksen käyttäjälle ja varoittaa tätä vaarasta sekä ilmoittaa, että siihen liittyviä riskejä on hallittava tietyillä toimilla.

 

Varmista, että luokitusta ja merkintöjä koskevat tietosi ovat oikeat ja ajantasaiset
  • Sisällytä rekisteröintiaineistoosi aina tiedot luokituksesta ja merkinnöistä tonnimäärästä riippumatta.
  • Jotta voit luokitella ja merkitä aineesi CLP-asetuksen mukaisesti, arvioi aineen haitalliset ominaisuudet.
  • Tarkista huolellisesti, että aineellesi ilmoitettu yhtenäistetty luokitus on CLP-asetuksen liitteen VI viimeisimmän päivityksen mukainen. Muista, että se voi kuulua myös ryhmänimikkeeseen.

 

Luokittele useammasta ainesosasta koostuvat aineet ja UVCB-aineet oikein
  • Käytä epäpuhtauksia, lisäaineita tai useampia ainesosia (useammasta ainesosasta koostuva aine tai UVCB-aine) sisältävän aineesi luokittelussa saatavilla olevia oleellisia tietoja aineesta.
  • Kun luokittelet ainetta, jolla on syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymismyrkyllisiä ominaisuuksia, tai kun arvioit biokertyvyys- ja hajoamisominaisuuksia vaaraluokassa ”vaarallinen vesiympäristölle”, käytä aineen luokituksessa myös tietoja aineen tunnetuista yksittäisistä ainesosista.  
  • Jos useammasta ainesosasta koostuvan tai UVCB-aineen vaikutukset ovat niitä koskevien tietojen perusteella vakavammat kuin yksittäisiä ainesosia koskevien tietojen perusteella (näin voi olla esimerkiksi syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymismyrkyllisten vaikutusten tai biokertyvyys- tai hajoamisominaisuuksiin liittyvien vaikutusten yhteydessä), luokitus on tehtävä vakavampiin vaikutuksiin viittaavien tietojen perusteella.
  • Muissa kuin CMR-vaaraluokissa ainesosatietoja pitää käyttää luokitteluun seossääntöjen mukaisesti, jos ainetietoja ei ole saatavilla.
  • Älä testaa useammasta ainesosasta koostuvaa ainetta luokituksen takia, jos yksittäisistä ainesosista on saatavilla tietoa.

 

Päivitä luokitus- ja merkintäilmoitus
  • CLP-asetuksen 41 artiklan mukaan ilmoittajien ja rekisteröijien on pyrittävä kaikin tavoin sopimaan luetteloon sisällytettävästä nimikkeestä yhden ja saman aineen kohdalla, joten ilmoitusten päivittäminen on normaalia.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)