Altistumisen arviointi ja riskinluonnehdinta

Sinun täytyy tehdä altistumisen arviointi ja riskinluonnehdinta aineille, joita rekisteröidään yli kymmenen tonnia vuodessa, jos ne on luokiteltu vaarallisiksi tai jos ne ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (vPvB).

 

Käsittele altistumisen arvioinnissa ja riskinluonnehdinnassa kaikki vaarat
 • Altistumisen arvioinnissa ja riskinluonnehdinnassa on käsiteltävä kaikki vaarat, jotka on yksilöity vakiotietovaatimusten perusteella; niitä ei siis saa rajata vain luokiteltuihin vaaroihin.
 • Yksilöidyt vaarat ovat muita kuin sellaisia vaaroja, jotka voidaan luokitella, esimerkiksi
  • vaarat, joille ei ole tällä hetkellä olemassa luokituskriteereitä mutta joiden osalta on näyttöä siitä, että aineella voi olla haitallisia vaikutuksia (yleensä esimerkiksi maaperään ja sedimenttiin)
  • tutkittavia ominaisuuksia koskevat vaarat, joille on luokituskriteerejä mutta joiden osalta testeissä todettu vaikutuksia aiheuttava annos tai pitoisuus on pienempi kuin luokitusraja, eikä ainetta tämän vuoksi ole luokiteltu tutkittavan ominaisuuden kannalta.

 

Ilmoita altistumisen arvioinnin ja riskinluonnehdinnan tulos kemikaaliturvallisuusraportissa
 • Kemikaaliturvallisuusraportin ja käyttöturvallisuustiedotteen on sisällettävä tietoa kaikista yksilöidyistä vaaroista, ei siis pelkästään CLP-asetuksen nojalla luokitukseen johtavista vaaroista.

 

Kuvaa kemikaaliturvallisuusraportissa realistisia käyttöjä ja käyttöolosuhteita
 • Ilmoita raportissa kaikki käytöt ja tiedot asianmukaisista käyttöolosuhteista.
 • Varmista, että käytön kuvaus on selkeä ja yhdenmukainen sen kanssa, miten ainetta käytetään toimitusketjussa.
 • Kun teet ympäristöaltistumisen arviointia, varmista, että annat asianmukaiset tiedot sellaisista käyttöolosuhteista, joissa aineen vapautumisnopeus ympäristöön on odotuksenmukainen.
 • Jos aine on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT-aine), osoita kemikaaliturvallisuusraportissa selvästi, miten minimoit aineen vapautumisen.
 • Kun lasket johdettua vaikutuksetonta altistumistasoa (DNEL) tai arvioitua vaikutuksetonta pitoisuutta (PNEC), perustele ja dokumentoi ainettasi koskevin tieteellisin argumentein mahdolliset poikkeamat oletusarviointikertoimista, jotka on esitetty REACH-toimintaohjeen luvuissa R.8 ja R.10.
 • Jos käytät jotakin mallia altistumisen arviointiin, varmista, että malli on sovellettavissa aineeseesi. Käytä asianmukaisia mallintamisparametreja ja perustele niiden valinta.
 • Varmista, että kemikaaliturvallisuusraportissa esittämäsi altistumisskenaariot ovat sisällöltään selkeitä, spesifejä ja perusteellisia. Käyttöolosuhteet ja riskinhallintatoimet on esitettävä riittävän tarkasti, ja niiden avulla ainetta on voitava käyttää turvallisesti.
 • Älä käytä tason 1 työkaluja altistumisskenaarioiden massatuotantoon automaattisesti. Se voi helposti johtaa hyödyttömiin tai harhaanjohtaviin riskinhallintaohjeisiin altistumisskenaarioissa.

 

Varmista, että käytön kuvaus kattaa aineen kaikki käytöt
 • Käsittele aineen kaikki käytöt sen elinkaaren aikana.
 • Esitä lyhyt yleinen kuvaus aineesi yksilöidyistä käytöistä IUCLID-järjestelmän osiossa 3.5.
 • Varmista, että altistumisskenaarion otsikot vastaavat käytön kuvausta, joka on esitetty IUCLID-järjestelmän osiossa 3.5, altistumisskenaarion liitteessä ja laajennetun käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 1.2.

 

Anna keskeistä, ytimekästä ja ymmärrettävää tietoa käytöistä
 • Kuvaa kaikki keskeiset ja oleelliset käytöt.
 • Anna käytöille havainnolliset nimet ja käytä mieluiten alallasi vakiintunutta terminologiaa.
 • Esitä lyhyt kuvaus käyttöön liittyvästä prosessista tai siihen sisältyvistä toiminnoista. Älä käytä pelkästään vakiokäytönkuvaajia, koska ne ovat usein liian yleisiä, jotta viranomaiset ja asiakkaat saisivat tarkkaa tietoa siitä, mistä käytössä on kyse.
 • Jos olet jäsenrekisteröijä, varmista, että IUCLID-aineistossasi oleva käytönkuvaus kattaa sen prosessin, jonka haluat rekisteröidä. Älä pelkästään kopioi muiden rekisteröijien laatimaa tai aineesi yleisessä kemikaaliturvallisuusraportissa olevaa käytönkuvausta, sillä se voi aiheuttaa paljon epäyhtenäisyyksiä.
 • Jos rekisteröit aineen välituotteeksi, sinun ei tarvitse ilmoittaa aineen kuluttajakäyttöjä, ammattikäyttöjä tai sen käyttöjä esineen käyttöiän aikana, koska ne eivät liity välituotteena käytettävään aineeseen.
 • Esitä tiedot kunkin käytön osalta tarkoituksenmukaisesti eroteltuna, jotta turvallisuustiedot voidaan ilmoittaa kohdennetusti kullekin käyttäjäryhmälle.
  • Liian vähäinen erottelu voi tehdä altistumisskenaarioista monimutkaisia ja liian varovaisia.
  • Liiallinen erottelu taas voi johtaa samojen yleisen altistumisskenaarion tietojen toistamiseen tai jäljentämiseen.

 

Kuvaa käyttöolosuhteita realistisesti altistumisen arvioinnissa
 • Määritä sellaiset käyttöolosuhteet, joilla varmistetaan, että riskit ovat hallinnassa jokaisen kuvatun käytön yhteydessä, ja arvioi sekä ihmisten että ympäristön altistumista näissä olosuhteissa.

 • Määritä altistumisen arvioinnissa tarkasteltavat osa-alueet esimerkiksi näiden saatavilla olevien tietojen pohjalta: erityiset ympäristöpäästökategoriat (SERC), kuluttajan altistumista määrittävät tekijät (SCED), käyttökartat sekä asiaankuuluvat SPERCit, SWEDit (työntekijöiden altistumista määrittävät tekijät) ja SCEDit.

 

Hyödynnä käyttökarttoja
 • Eri toimialoilla on laadittu käyttökarttoja, joissa esitetään lyhyt kuvaus aineen pääasiallisista käytöistä kyseisellä teollisuuden toimialalla. Hyödynnä käyttökarttoja rekisteröinnissäsi:
  • niissä käytetään hyväksyttyä mallia, joka on saatavana myös Chesar (ECHAn kemikaaliturvallisuusarviointi- ja raportointityökalu) -yhteensopivassa tiedostomuodossa.
  • Käyttökartoista saa käytöistä ja käyttöolosuhteista oleellista ja todenmukaista tietoa, jonka voit sisällyttää kemikaaliturvallisuusarviointiisi.
 • Muista, että myös sellaiset käytöt, jotka eivät sisälly mihinkään käyttökarttaan, on kuvattava käyttöolosuhteiden mukaisesti ja sisällytettävä kemikaaliturvallisuusarviointiin.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)