Täytä velvoitteesi Euroopan komission päätöksen jälkeen

Euroopan komissio laatii lupapäätösluonnoksen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se saa lausunnot kemikaalivirastolta. Lupapäätösluonnoksen jälkeen tarvitaan vähintään kolme kuukautta REACH-komitean äänestystä, komissiossa sen jälkeen toteutettavaa hyväksymismenettelyä ja käännöksiä varten. Niinpä koko päätöksentekoprosessi kestää yleensä yli puoli vuotta.

Velvollisuudet luvan myöntämisen jälkeen

Jos Euroopan komissio myöntää luvan, siihen sovelletaan hakemuksen mukana toimitetussa kemikaaliturvallisuusraportissa kuvattuja ehtoja. Komission lupapäätöksessä saatetaan myös asettaa lisäehtoja. Luvan haltijan on pyrittävä edelleen löytämään turvallisempia vaihtoehtoja komission päätöksen jälkeen.

Luvan haltijat

Luvan haltijoiden on noudatettava päätöksen ehtoja. Toimitusketjun yläpäässä olevien luvan haltijoiden eli valmistajien, maahantuojien ja ainoiden edustajien on lisättävä lupanumero varoitusetikettiin, ennen kuin aine tai ainetta sisältävä seos saatetaan markkinoille. Toimitusketjun yläpäässä olevien luvan haltijoiden on myös päivitettävä käyttöturvallisuustiedotetta.

Jatkokäyttäjät, jotka toimitusketjun ylempien toimijoiden lupa kattaa

Liitteen XIV aineen jatkokäyttäjien, jotka toimitusketjun ylemmän toimijan lupa kattaa, on noudatettava päätöksen ehtoja ja ilmoitettava kemikaalivirastolle aineen käytöstä kolmen kuukauden kuluessa aineen ensimmäisestä toimituksesta. Kemikaalivirasto pitää rekisteriä näistä ilmoituksista, toimittaa ne jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja julkaisee ilmoitusten yhteenvedot verkkosivustollaan. Jatkokäyttäjien täytyy myös pitää yhteyttä luvan haltijoihin ja antaa niille mahdollista tarkastusraporttia varten tarvittavat tiedot. Jos jatkokäyttäjät myyvät ainetta toimitusketjussa alaspäin sellaisenaan (uudelleenpakkauksen jälkeen) tai seoksessa, tieto luvasta on välitettävä myös asiakkaille (käyttöturvallisuustiedotteessa ja varoitusetiketissä).

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)