Toimita tarkistusraportti, jos aineesi käytölle on edelleen tarvetta

Kaikkia lupapäätöksiä koskee uudelleentarkastelujakso, jonka pituus on määritetty. Tänä aikana luvan haltijoiden on jatkettava sellaisen soveltuvan vaihtoehtoisen aineen tai tekniikan etsimistä, joka tekisi erityistä huolta aiheuttavan aineen käytön tarpeettomaksi.

Jos luvan haltija ei onnistu tässä, se voi toimittaa uuden tarkastusraportin. Raportti on toimitettava vähintään 18 kuukautta ennen uudelleentarkastelujakson päättymistä.

Samalla luvan haltijoiden on päivitettävä kaikki alkuperäisen hakemuksen mukana toimitetut asiakirjat, joihin on tehty muutoksia, sekä muut lupapäätöksen ehtojen ja valvontajärjestelyjen edellyttämät tiedot.

  • Vaihtoehtojen analyysi – Luvan haltijoiden on toimitettava päivitetty vaihtoehtojen analyysi, mukaan lukien tiedot oleellisista tutkimus- ja kehitystoimista, mahdollisista uusista vaihtoehdoista sekä edistymisestä aineen korvaamisessa turvallisemmilla vaihtoehdoilla. Jos päivitetty vaihtoehtojen analyysi osoittaa, että soveltuva vaihtoehto on olemassa, luvan haltijoiden on toimitettava korvaussuunnitelma. Jos luvan haltija toimitti korvaussuunnitelman osana alkuperäistä hakemusta, se on myös päivitettävä tarkastusraportin toimituksen yhteydessä.
  • Kemikaaliturvallisuusraportti (CSR) – Jos lupapäätös sisälsi hallintaan liittyviä ehtoja tai valvontajärjestelyjä, luvan haltijan on toimitettava kemikaaliturvallisuusraportin päivitetyt altistumisskenaariot. Altistumisskenaariot on päivitettävä myös silloin, kun niihin vaikuttavia muutoksia on tapahtunut (esim. uudet riskinhallintatoimet tai lisätiedot altistumistasoista). Myös lyhyt yhteenveto on toimitettava uudelleen.
  • Sosioekonominen analyysi (SEA) – Jos myönnetyn luvan hyödyt ovat muuttuneet (esim. päivitetyn vaihtoehtojen analyysin tai työllisyysmuutosten seurauksena), sosioekonominen analyysi on päivitettävä sen mukaisesti. Lisäksi altistumisskenaarioiden päivittäminen saattaa muuttaa myös myönnetyn luvan terveys- tai ympäristövaikutuksia. Voi myös olla tarpeen päivittää hakijan perustelut uudelleentarkastelujakson kestolle.
  • Selittävä huomautus – Luvan haltijan on myös toimitettava lyhyt huomautus, jossa selitetään, mikä alkuperäisen hakemuksen laatimisen ja luvan myöntämisen jälkeen on muuttunut. Tämän huomautuksen tarkoitus on helpottaa raporttien lukemista.

Tarkastusraportti toimitetaan ja käsitellään samoin kuin alkuperäinen lupahakemus. Luvan haltija voi pyytää tiedonsaantitilaisuutta ennen arviointiraportin toimittamista.

Myös arviointiraportti toimitetaan lupahakemuksia koskevien toimitusaikojen puitteissa. Näin varmistetaan, että arviointiraportti käsitellään mahdollisimman pian. Arviointiraportteja koskevat samat maksut kuin lupahakemuksia.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)