Udvalget for socioøkonomisk analyse

Udvalget for Socioøkonomisk Analyse udarbejder ECHA's udtalelser om de samfundsøkonomiske konsekvenser af mulige lovgivningsinitiativer på kemikalieområdet ved følgende REACH-processer. De endelige afgørelser træffes af Europa-Kommissionen.

 

Begrænsning 

Udvalget vurderer de samfundsøkonomiske konsekvenser af den foreslåede begrænsning af et stofs fremstilling, markedsføring og anvendelse. Hertil hører vurdering af kommentarer og samfundsøkonomiske analyser indsendt af tredjeparter.
 

Godkendelse 

Udvalget for Socioøkonomisk Analyse vurderer de samfundsøkonomiske aspekter samt tilgængeligheden, egnetheden og den tekniske gennemførlighed af de alternativer, der er knyttet et stofs anvendelser, når der indgives en ansøgning om godkendelse. Tredjepartsbidrag knyttet til ansøgningen indgår også i vurderingen.
 

Anmodninger fra ECHA's administrerende direktør

Udvalget for Socioøkonomisk Analyse udarbejder på anmodning af ECHA's administrerende direktør udtalelser om samfundsøkonomiske spørgsmål vedrørende alle øvrige sikkerhedsaspekter af stoffer som sådan, i præparater eller i artikler.
Udvalget for Socioøkonomisk Analyse yder desuden videnskabelig støtte til forbedring af samarbejdet om stoffers sikkerhed mellem Fællesskabet, dets medlemsstater, internationale organisationer og tredjelande og deltager aktivt i teknisk bistand og kapacitetsopbyggende aktiviteter vedrørende forsvarlig håndtering af kemikalier i udviklingslandene.
 

Sammensætning

Medlemmerne af Udvalget for Socioøkonomisk Analyse udpeges af ECHA's bestyrelse blandt kandidater udnævnt af medlemsstaterne for en treårig periode, der kan forlænges.
 
 
 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)