Medlemsstatsudvalg

Medlemsstatsudvalget deltager i forskellige REACH-processer, såsom vurdering og godkendelse. Medlemsstatsudvalget har ansvar for at ophæve meningsforskelle blandt medlemsstaterne og vedrørende forslag til udpegelse af særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer). Udvalget afgiver udtalelser om ECHA's udkast til anbefalinger til godkendelseslisten (bilag XIV) og den rullende fællesskabshandlingsplan (CoRAP) for stofvurderingsprocessen. Hvis Medlemsstatsudvalget ikke når til enighed, indbringes sagen for Europa-Kommissionen til afgørelse.

Dossiervurdering

Når medlemsstaterne foreslår ændringer, søger Medlemsstatsudvalget at opnå enstemmighed om ECHA's udkast til afgørelser vedrørende: 

  • forslag til forsøg
  • overensstemmelseskontroller

stofvurdering

Medlemsstatsudvalget søger at opnå enstemmighed om medlemsstaternes udkast til afgørelser om stofvurdering, når der foreslås ændringer til dem af andre medlemsstater eller ECHA. Medlemsstatsudvalget tager hensyn til registranternes kommentarer om de foreslåede ændringer af udkast til afgørelser baseret på dossier- og stofvurderinger. Når der er enighed om en afgørelse i Medlemsstatsudvalget, træffer ECHA den endelige afgørelse og meddeler den til registranten.

Medlemsstatsudvalget afgiver udtalelser om:

  • En rullende fællesskabshandlingsplan (CoRAP), som ECHA udarbejder for stoffer, som skal vurderes af medlemsstaterne, på grundlag af at stofferne kunne udgøre en risiko for menneskers sundhed eller miljøet.
  • Forslag fra en medlemsstat om tilføjelse af stoffer til den rullende fællesskabshandlingsplan uden for de årlige ajourføringer.

På grundlag af disse udtalelser fra Medlemsstatsudvalget vedtager ECHA den endelige rullende fællesskabshandlingsplan for stofvurdering. Medlemsstatsudvalget søger desuden at nå til enighed i sager, hvor to eller flere medlemsstater har udtrykt interesse for at vurdere samme stof.

Godkendelse

Medlemsstatsudvalget spiller en afgørende rolle i at:

  • opnå enighed om udpegelse af meget problematiske stoffer til kandidatlisten over stoffer til mulig opførelse på godkendelseslisten (bilag XIV) 
  • at fremsætte udtalelser om ECHA's udkast til anbefalinger om optagelse af prioriterede stoffer på godkendelseslisten

ECHA tager hensyn til Medlemsstatsudvalgets udtalelse i sin anbefaling til Kommissionen om prioriterede stoffer til optagelse på godkendelseslisten.

Anmodninger fra ECHA's administrerende direktør

På anmodning af ECHA's administrerende direktør fremsætter Medlemsstatsudvalget udtalelser om sundheds- og miljørisici vedrørende alle øvrige sikkerhedsaspekter af stoffer som sådan, i præparater eller i artikler. 

Medlemsstatsudvalget yder desuden videnskabelig støtte til forbedring af samarbejdet mellem Fællesskabet, dets medlemsstater, internationale organisationer og tredjelande om stoffers sikkerhed og deltager aktivt i teknisk bistand og kapacitetsopbyggende aktiviteter vedrørende forsvarlig håndtering af kemikalier i udviklingslandene.

Sammensætning

Hver medlemsstat udpeger ét medlem til Medlemsstatsudvalget for en treårig periode med mulighed for forlængelse. Disse medlemmer kan hver især have en suppleant, der udnævnes på samme måde. Udvalget kan udpege op til fem yderligere medlemmer, der vælges på grundlag af deres særlige kompetencer. Medlemmerne kan ledsages af rådgivere.