Udvalget for risikovurdering

Udvalget for Risikovurdering (RAC) udarbejder ECHA's udtalelser vedrørende stoffers risici for den menneskelige sundhed og miljøet i forbindelse med følgende REACH- og CLP-processer. De endelige afgørelser træffes af Europa-Kommissionen.

 

Harmoniseret klassificering og mærkning

Udvalget for Risikovurdering undersøger forslag til harmoniseret klassificering og mærkning og fremsætter en udtalelse om den foreslåede klassificering af stoffer som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske eller som stoffer, der kan give overfølsomhed ved indånding, samt om andre virkninger efter vurdering fra sag til sag.  

 

Begrænsning 

Udvalget vurderer, om den foreslåede begrænsning af et stofs fremstilling, markedsføring og anvendelse er passende med hensyn til at mindske risikoen for menneskers sundhed og miljøet. Hertil hører vurdering af kommentarer fra tredjeparter.

 

Godkendelse 

Udvalget for Risikovurdering vurderer risikoen ved et stof i forbindelse med dets anvendelser, når der indgives en ansøgning om godkendelse. Hertil hører en vurdering af, hvor hensigtsmæssige og effektive de risikostyringsforanstaltninger, der er beskrevet i ansøgningen om godkendelse, er, samt evt. af risiciene ved mulige alternativer. Tredjepartsbidrag knyttet til ansøgningen indgår også i vurderingen.

 

Anmodninger fra ECHA's administrerende direktør

På anmodning af ECHA's administrerende direktør udarbejder Udvalget for Risikovurdering en udtalelse om sundheds- og miljørisici vedrørende alle øvrige sikkerhedsaspekter af stoffer som sådan, i præparater eller i artikler. 

Udvalget yder desuden videnskabelig støtte til forbedring af samarbejdet mellem Fællesskabet, dets medlemsstater, internationale organisationer og tredjelande vedrørende stoffers sikkerhed og deltager aktivt i teknisk bistand og kapacitetsopbyggende aktiviteter vedrørende forsvarlig håndtering af kemikalier i udviklingslandene.

 

Sammensætning

Medlemmerne af Udvalget for Risikovurdering udpeges af ECHA's bestyrelse blandt kandidater udnævnt af medlemsstaterne for en treårig periode, der kan forlænges.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)