Udvalg for biocidholdige produkter

Udvalget for Biocidholdige Produkter udarbejder ECHA's udtalelser vedrørende flere af processerne i forordningen om biocidholdige produkter (PBR). De endelige afgørelser træffes af Europa-Kommissionen. Processerne er:

  • ansøgninger om godkendelse og fornyelse af godkendelse af aktivstoffer
  • fornyet vurdering af godkendelse af aktivstoffer
  • ansøgninger om optagelse i bilag I af aktivstoffer, der opfylder betingelserne i artikel 28, og fornyet vurdering af optagelsen af sådanne aktivstoffer i bilag I
  • identifikation af aktivstoffer, som er kandidater til substitution
  • ansøgninger om EU-godkendelse af biocidholdige produkter og om fornyelse, annullering og ændringer af EU-godkendelser, undtagen hvis ansøgningerne vedrører administrative ændringer
  • videnskabelige og tekniske spørgsmål vedrørende gensidig anerkendelse i henhold til artikel 38
  • på Kommissionens eller medlemsstaternes anmodning er Udvalget for Biocidholdige Produkter også ansvarligt for udarbejdelsen af en udtalelse om alle andre spørgsmål, som denne forordning måtte afstedkomme vedrørende teknisk vejledning eller risici for menneskers sundhed, dyrs sundhed eller miljøet.

Sammensætning

Hver medlemsstat har ret til at udpege ét medlem af Udvalget for Biocidholdige Produkter for en treårig periode, der kan fornys. Den kan også udpege en suppleant.

Ansøgere kan deltage i drøftelserne i Udvalget for Biocidholdige Produkter.  Dagsordenen for møderne i Udvalget for Biocidholdige Produkter offentliggøres senest 21 dage inden et møde. Hvis ansøgerne ønsker at deltage i drøftelsen af deres dagsordenspunkt, bør de kontakte sekretariatet for Udvalget for Biocidholdige produkter (BPC@echa.europa.eu) og navnlig følge den fremgangsmåde, der er beskrevet i afsnit 3 i adfærdskodeksen for ansøgere, der deltager i Udvalget for Biocidholdige Produkter og dets arbejdsgrupper.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)