Označovanie a balenie

Ak boli identifikované nebezpečné vlastnosti látky alebo zmesi, musia byť primerane klasifikované.

Výrobcovia, dovozcovia, následní užívatelia a distribútori, ako aj výrobcovia a dovozcovia niektorých špecifických výrobkov, musia ostatných účastníkov dodávateľského reťazca informovať, vrátane spotrebiteľov, o identifikovanej nebezpečnosti.

Toto sa vykonáva tak, že sa látka alebo zmes označí v súlade s nariadením CLP pred ich umiestnením na trh, ak:

  • látka alebo zmes je klasifikovaná ako nebezpečná,
  • zmes obsahuje jednu alebo viac látok klasifikovaných ako nebezpečné v množstve prekračujúcom určitú prahovú hodnotu,
  • výrobok má výbušné vlastnosti.

V nariadení CLP sa vymedzuje obsah etikety a usporiadanie jednotlivých prvkov označenia. Etiketa musí byť pevne pripojená k jednej alebo viacerým povrchom obalu a musí obsahovať tieto údaje:

  • názov, adresa a telefónne číslo dodávateľa,
  • nominálne množstvo látky alebo zmesi v balení, ktoré je dostupné širokej verejnosti (pokiaľ sa toto množstvo neuvádza na inom mieste na obale).
  • Identifikátory výrobku
  • Ak je to vhodné, výstražné piktogramy, výstražné slová, výstražné upozornenia, bezpečnostné upozornenia a doplňujúce informácie, ktoré sa vyžadujú na základe iných právnych predpisov.

V nariadení CLP sa stanovujú všeobecné požiadavky na označovanie s cieľom zabezpečiť bezpečné používanie a dodávanie nebezpečných látok a zmesí. V nariadení CLP sa stanovujú určité výnimky, napr. pre látky a zmesi v obaloch, ktoré sú malé (obvykle menšie ako 125 ml), alebo ktoré je z iného dôvodu ťažké označiť. Ďalšie príklady sú uvedené v oddiele 1,3 prílohy I k nariadeniu CLP. Tieto výnimky umožňujú dodávateľovi vynechať výstražné a/alebo bezpečnostné upozornenia alebo piktogramy z prvkov etikety, ktoré sa za normálnych podmienok v rámci nariadenia CLP vyžadujú.

Obal nebezpečnej chemickej látky musí byť navrhnutý, skonštruovaný a spevnený tak, aby jeho obsah nemohol nikdy uniknúť. Z toho vyplýva, že materiál obalu musí byť silný a pevný a odolný voči poškodeniu spôsobenému jeho obsahom. Vymeniteľné uzávery musia umožňovať opakované uzatváranie bez úniku obsahu.

Obal chemickej látky, ktorá sa dodáva širokej verejnosti, nesmie priťahovať deti, ani vyvolávať ich zvedavosť či uvádzať spotrebiteľov do omylu. Obal nesmie mať podobnú úpravu alebo podobu, aké sa používajú pre potraviny, krmivo pre zvieratá, lieky alebo kozmetické výrobky.

Uzáver odolný proti otvoreniu deťmi a hmatové výstrahy

Uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a/alebo hmatové výstrahy nebezpečenstva sa musia použiť, ak sa látky alebo zmesi dodávajú širokej verejnosti a vykazujú určitú nebezpečnosť, alebo ak výrobok obsahuje metanol alebo dichlórmetán. Prehľad rôznych nebezpečností, ktoré ukladajú túto povinnosť, je dostupný na stránke „Špecifické situácie týkajúce sa označovania a balenia“, pre ktorú je na tejto strane uvedený odkaz.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali Usmernenie o označovaní a balení v súlade s nariadením CLP, ktoré obsahuje podrobné usmernenie o požiadavkách na označovanie a balenie.