Alternatívny chemický názov v zmesiach

Dodávatelia, ktorí sa obávajú sprístupniť úplné zloženie zmesi na etikete alebo v karte bezpečnostných údajov, môžu požiadať o použitie alternatívneho chemického názvu pre látku s cieľom chrániť dôvernú povahu svojho podnikania, najmä svoje práva duševného vlastníctva.

Do 1. júna 2015 by dodávatelia mali predložiť svoje žiadosti agentúre ECHA alebo príslušnému orgánu v závislosti od toho, či je zmes klasifikovaná a označená podľa nariadenia CLP alebo predchádzajúcich právnych predpisov (smernice o nebezpečných prípravkoch).

Žiadosti podľa nariadenia CLP

Žiadosti podľa klasifikačných kritérií CLP by sa mali podávať agentúre ECHA, nie príslušnému orgánu. Všetky žiadosti o alternatívne chemické názvy schválené ECHA budú platné vo všetkých členských štátoch EÚ. Tento alternatívny chemický názov sa môže použiť na etikete a v karte bezpečnostných údajov zmesi namiesto názvu látky.

Alternatívny chemický názov je možné schváliť iba v týchto prípadoch:

  • keď látka nemá limit expozície na pracovisku v rámci Spoločenstva.
  • použitie alternatívneho názvu vyhovuje potrebe poskytnúť dostatočné informácie na vykonanie nevyhnutných zdravotných a bezpečnostných preventívnych opatrení na pracovisku a riziká vyplývajúce z manipulácie so zmesou je možné kontrolovať.
  • Látka je klasifikovaná iba v určitých triedach nebezpečnosti (CLP, príloha III, 1.4.1).

Žiadosti o použitie alternatívneho chemického názvu podľa CLP podliehajú poplatku. Poplatok vo všeobecnosti závisí od veľkosti spoločnosti a počtu zmesí uvedených v žiadosti.

Odkaz na právne predpisy

(CLP, článok 24 a príloha I, 1.4.1)

Žiadosti podľa smernice o nebezpečných prípravkoch

Žiadosti podľa klasifikačných kritérií smernice o nebezpečných prípravkoch (DPD) by sa mali predložiť príslušnému orgánu v jednom z členských štátoch EÚ, v ktorom sa zmes umiestňuje na trh. Ak alternatívny názov príslušný orgán schváli do 1. júna 2015, môže sa používať v zmesiach uvedených v povolení aj po 1. júni 2015.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)