Kto podáva oznámenie a čo môže byť jeho predmetom?

Do jedného mesiaca od uvedenia látky na trh ju musíte oznámiť do zoznamu klasifikácie a označovania a:

 • vyrábate látku, ktorá podlieha registrácii podľa nariadenia REACH; alebo
 • dovážate látku, ktorá podlieha registrácii podľa nariadenia REACH; alebo
 • vyrábate alebo dovážate látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná bez ohľadu na množstvo;alebo
 • dovážate zmes obsahujúcu látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná a ktorej prítomnosť prevyšuje príslušný koncentračný limit, v dôsledku ktorého je zmes podľa nariadenia CLP klasifikovaná ako nebezpečná;
 • dovážate výrobok obsahujúci látky, ktoré podliehajú registrácii podľa článku 7 nariadenia REACH.

 

Výhradný zástupca alebo dovozca – kto by mal podať oznámenie?

Výhradní zástupcovia môžu predložiť informácie potrebné na oznámenie do zoznamu v rámci registračnej dokumentácie podľa nariadenia REACH. V prípade, že je potrebné samostatné oznámenie, toto oznámenie by mal (mali) spravidla podať dovozca (dovozcovia) z EÚ.

 
V prípade, že prevádzkovatelia z krajín mimo EÚ nechcú z dôvodu zachovania dôvernosti oznámiť svojim dovozcom z EÚ informácie o zložení svojich látok alebo zmesí, môžu poveriť jedného z dovozcov, aby v mene ďalších dovozcov podal oznámenie (skupinové oznámenie).
 
Prípadne tretia strana, ktorá nie je výrobcom ani dovozcom (t. j. výhradný zástupca, ktorý už bol vymenovaný na účely registrácie podľa nariadenia REACH), môže podať skupinové oznámenie v mene dovozcov z EÚ. Takáto tretia strana môže podať oznámenie, ale nesmie na seba prevziať povinnosti dovozcov, ktorí sú súčasťou skupiny. Pokiaľ sa využije tento spôsob, predkladajúci subjekt musí vedieť preukázať, že bol poverený konať v záujme a v mene výrobcov/dovozcov, ktorí sú súčasťou skupiny, a že títo výrobcovia/dovozcovia uznávajú, že sú výhradne a v plnej miere zodpovední za splnenie všetkých svojich povinností súvisiacich s oznámením.
 
Možno bude potrebné sprístupniť príslušným orgánom a príslušným orgánom na presadzovanie práva dokumentáciu súvisiacu s vytvorením skupiny výrobcov/dovozcov spolu s údajmi a informáciami, z ktorých vychádza klasifikácia a označovanie.
 

 

Čím mám začať?

Najprv by ste si mali prečítať praktický návod 7: Ako oznamovať údaje o látkach do zoznamu klasifikácie a označovania (pozri ďalej), ktorá vám pomôže zistiť, či máte oznamovaciu povinnosť. Návod vás zároveň uvedie do praktického spôsobu podávania oznámenia. Viac o požiadavkách na informácie a oznamovacích nástrojoch sa môžete dočítať v odkazoch v ďalšom odseku alebo na bočnej lište.

 

What should the notification include?

Každé oznámenie by malo obsahovať:

 • meno a kontaktné údaje oznamovateľa;
 • identifikáciu látky vrátane názvu a ostatných identifikátorov, informácie o molekulových a štruktúrnych vzorcoch, zloženie, povahu a množstvo prísad;
 • klasifikáciu látky podľa kritérií nariadenia CLP;
 • dôvod tzv. neklasifikovania v prípade, keď látka je klasifikovaná len v niektorých, ale nie vo všetkých triedach alebo rozlíšeniach nebezpečnosti s uvedení, či je to z dôvodu
  • nedostatku údajov,
  • nepresvedčivých údajov,
  • presvedčivých údajov, že látka by sa nemala klasifikovať;
 • podľa potreby špecifické koncentračné limity alebo M-faktory vrátane odôvodnenia ich určenia;
 • prvky označovania vrátane výstražných piktogramov, výstražných slov, výstražných upozornení a doplňujúcich výstražných upozornení.

 

Dôverný charakter názvov IUPAC

Spoločnosti môžu za určitých okolností zachovať dôverný charakter názvu látky podľa IUPAC, keď ju oznamujú do zoznamu klasifikácie a označovania.Názov IUPAC je možné považovať za dôverný, a preto za neuverejnený v zozname klasifikácie a označovania, v týchto prípadoch:

 • nezavedené látky;
 • látky, ktoré sa používajú iba na jeden alebo viacero z týchto účelov:
  • ako medziprodukty;
  • vo vedeckom výskume a vývoji alebo
  • v technologicky orientovanom výskume a vývoji.

Na zachovanie dôverného charakteru názvu IUPAC je nevyhnutné, aby spoločnosti vo svojej dokumentácii IUCLID uviedli tieto informácie:

 1. 1- odôvodnenie, v ktorom sa jasne uvádza, či je príslušná látka nezavedená, či sa používa ako chemický medziprodukt, vo vedeckom výskume a vývoji alebo v technologicky orientovanom výskume a vývoji.
 2. alternatívny názov na distribúciu agentúrou ECHA.

Na vytvorenie takýchto príznakov dôvernosti sa používa výlučne aplikácia IUCLID 5. Spôsob, akým to urobiť, je uvedený v časti 12 Príručky na predkladanie údajov.

Za príznaky dôvernosti v oznámení klasifikácie a označovania sa neúčtuje žiadny poplatok.

Alternatívny názov uvedený v oznámení klasifikácie a označovania na distribúciu sa nemôže automaticky použiť na iné účely. Na použitie alternatívneho názvu látky v zmesi na karte bezpečnostných údajov alebo na označení je nevyhnutné predložiť príslušnú žiadosť.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)