Zoznam klasifikácie a označovania

 

Čo je zoznam klasifikácie & označovania?

Táto databáza obsahuje informácie týkajúce sa klasifikácie a označovania oznámených a registrovaných látok, ktoré poskytli výrobcovia a dovozcovia. Patrí sem aj zoznam harmonizovanej klasifikácie (tabuľky 3.1 a 3.2 prílohy VI k nariadeniu CLP) a názvy harmonizovaných látok preložené do všetkých jazykov EÚ. 

Spoločnosti poskytli tieto informácie v oznámeniach C&L alebo registračných dokumentáciách. Agentúra ECHA spravuje tento zoznam, ale neskúma ani neoveruje presnosť údajov.

Počet oznámení a látok v databáze bude priebežne stúpať, keďže spoločnosti budú predkladať ďalšie oznámenia C&L a registračných dokumentácií. Samotné údaje vo verejnom zozname sú pravidelne aktualizované.

Neustále zlepšovanie zhromaždených informácií si vyžaduje úsilie všetkých zúčastnených strán. Oznamovatelia majú skontrolovať klasifikáciu svojich látok podľa zoznamu a podľa potreby aktualizovať údaje.

 

 

Informácie v zozname

Podľa nariadenia CLP (článok 42) sú uverejňované tieto informácie:

  • názov podľa názvoslovia IUPAC pre látky klasifikované v určitej triede alebo kategórii nebezpečnosti, ako je to ustanovené v článku 119 ods. 1 písm. a) nariadenia REACH bez toho, aby bol dotknutý článok 119 ods. 2 písm. f) a g) tohto nariadenia, 
  • ak existuje, názov látky, ako sa uvádza v EINECS, a iné číselné identifikátory, ak existujú klasifikácia a označenie látky,
  • klasifikácia a označenie látky.

V zozname sú uvedené všetky oznámenia pre každú uverejnenú látku.  Patria sem aj oznámenia neklasifikovaných látok.

Vyhľadávanie v zozname

Zadajte vyhľadávacie kritériá a nato, aby ste mohli pokračovať, prečítajte si právne upozornenie a potvrďte, že s ním súhlasíte. Z tabuľky si kliknutím na ikonu v stĺpci View (prezerať) vyberte výsledok a prezrite si prehľad klasifikácie a označovania danej látky.

Na stránke s prehľadom klasifikácie a označovania sa zobrazí harmonizovaná klasifikácia a označovanie podľa kritérií nariadenia CLP, ak pre látku existuje harmonizovaná C&L.

Aj oznámenia získané zo spoločných predložení v rámci registračného postupu podľa nariadenia REACH sú príslušne označené.

Všetky oznámenia tej istej látky sú zhromaždené podľa číselného identifikátora a zobrazujú sa spoločne.

Rovnaké oznámenia tej istej látky sú združené do jedného, pričom sa uvádza počet oznamujúcich. Pre jednu látku môže existovať viacero klasifikácií napríklad kvôli rôznemu zloženiu, forme alebo fyzikálnemu stavu látky uvedenej na trh.

Ak kliknete na informačnú ikonu, zobrazí sa opis príslušného poľa s vysvetlivkami.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)