Publikacja informacji zawartych w dokumentacji

ECHA publikuje na swojej stronie internetowej informacje pochodzące z dokumentacji rejestracyjnych. Są one zatem udostępniane nieodpłatnie wszystkim obywatelom Europy, przez co mogą się oni zapoznać z wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami związanymi ze stosowanymi chemikaliami.

Publikowane informacje dotyczą tożsamości substancji, wyników badań swoistych właściwości i profili zagrożeń substancji, a także poziomów, na których nie powinno się oczekiwać żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie lub środowisko naturalne, klasyfikacji i oznakowania oraz wskazówek dotyczących bezpiecznego stosowania substancji.

O ile takie informacje nie zostały uznane za poufne, ECHA opublikuje również informacje dotyczące stopnia czystości substancji, mającego zasadnicze znaczenie dla klasyfikacji i oznakowania, oraz całkowitego zakresu wielkości obrotu, a także szczegółowe podsumowania przebiegu badań, informacje zawarte w karcie charakterystyki oraz nazwę handlową.

W określonych okolicznościach nazwa IUPAC może być uważana za poufną. W takim przypadku rejestrujący musi podać nazwę publiczną, którą ECHA może rozpowszechniać.

Przed złożeniem dokumentacji rejestrujący mogą zwrócić się o poufne traktowanie określonych danych oraz o sprawdzenie, które informacje zostaną udostępnione publicznie. Wnioskowanie o zachowaniu poufności dotyczy tylko ograniczonego zestawu danych oraz wymaga uzasadnienia, które podlega ocenie ECHA.  Jeśli ECHA odrzuci wniosek o zachowaniu poufności, rejestrujący może zwrócić się w określonym terminie do Agencji o dokonanie przeglądu decyzji o odrzuceniu wniosku. 

Praktyczne porady dotyczące tego, które informacje pochodzące z dokumentacji rejestracyjnej mogą zostać opublikowane na stronie internetowej ECHA, w jaki sposób zachować poufność określonych danych oraz w jaki sposób generuje się nazwę publiczną, można znaleźć w podręczniku „Rozpowszechnianie i poufność informacji na mocy rozporządzenia REACH”. Przed złożeniem dokumentacji rejestrujący mają również możliwość podglądu rozpowszechnianych informacji w IUCLID, aby zobaczyć, jakie dane mogą być zamieszczane na stronie internetowej ECHA.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)