Wymagania w zakresie informacji

Rejestracja REACH wymaga informacji dotyczących swoistych właściwości substancji. Przedsiębiorstwa produkujące i importujące chemikalia w UE/EOG są odpowiedzialne za bezpieczne stosowanie swoich produktów. Jako rejestrujący muszą ocenić, czy ich chemikalia wywierają szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Taka ocena bazuje na wiarygodnych wynikach badań lub na alternatywnych, naukowo uzasadnionych informacjach.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH rejestrujący muszą przygotować dokumentację rejestracyjną. Składa się ona z dokumentacji technicznej i – w stosownych przypadkach – z raportu bezpieczeństwa chemicznego, który podsumowuje wyniki oceny bezpieczeństwa chemicznego. Raport bezpieczeństwa chemicznego jest wymagany jedynie wówczas, gdy rejestrujący produkuje lub importuje substancję w ilościach co najmniej 10 ton rocznie.

Zanim przedłożona zostanie wspólna dokumentacja rejestracyjna, rejestrujący muszą zweryfikować wszystkie dostępne dane dotyczące swoistych właściwości substancji. Dodatkowe badania mogą być potrzebne jedynie w przypadku, gdy okaże się, że dane te nie są wystarczające, by spełnić wymagania REACH. Przed przeprowadzeniem badań na kręgowcach należy jednak rozważyć zastosowanie alternatywnych metod i wszystkich innych opcji (art. 13 rozporządzenia REACH).

Wymagania w zakresie informacji standardowych to minimum niezbędne do spełnienia obowiązków rejestracyjnych określonych w REACH. Zależą one od ilości substancji produkowanej w UE/EOG lub importowanej do UE/EOG i są określone w załącznikach VI–X do rozporządzenia REACH. Te minimalne wymagania dotyczące danych można odpowiednio dostosowywać. Oznacza to, że od pewnych badań można odstąpić.

Rejestrujący tę samą substancję powinni wymienić się wymaganymi informacjami w celu rejestracji. Aby uniknąć niepotrzebnych badań na zwierzętach oraz powielania testów, należy udostępnić innym rejestrującym wyniki badań na kręgowcach.

Zbieranie wszystkich istniejących informacji

Rejestrujący są zobowiązani do gromadzenia wszelkich mających znaczenie i im dostępnych informacji fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych (niezależnie od tego, czy informacje na temat danego punktu końcowego są, czy też nie są wymagane na danym poziomie tonażowym). Aby móc korzystać z informacji rejestracyjnych, przedsiębiorstwa powinny mieć na to pozwolenie.

Poza tym rejestrujący powinien również zgromadzić informacje na temat zastosowania, ekspozycji i środków kontroli ryzyka dla substancji, którą rejestruje.

Dalsze informacje można znaleźć w Poradniku dotyczącym wymagań w zakresie informacji, R.2, sekcja R.2.2, i R.3.

Określanie standardowych wymagań w zakresie informacji

Każdy rejestrujący, na podstawie załączników VII–X do rozporządzenia REACH, musi określić swoje wymagania w zakresie informacji zgodnie z tonażem produkowanej lub importowanej substancji.

Wymagania standardowe mogą się różnić w zależności od tego, czy następujące kryteria mają zastosowanie do substancji:

(i) szczególne przypadki rejestracji substancji w ilości od 1 do 10 ton rocznie: jeżeli istnieje możliwość wykazania, że przewidywane ryzyko stosowania danej substancji jest niskie, to można skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji.

(ii) szczególne kryteria przedstawione w kolumnie 2 w załącznikach VII–X.

(iii) ogólne kryteria dostosowywania wymagań w zakresie informacji przedstawione w załączniku XI.

Aby spełnić swoje wymagania w zakresie informacji, rejestrujący muszą korzystać z istniejących informacji i metod niebadawczych. Badania na kręgowcach są dopuszczalne wyłącznie w ostateczności. Badania odnoszące się do wymagań w zakresie informacji dotyczących ekotoksyczności, toksyczności i właściwości fizykochemicznych należy opracowywać na podstawie zatwierdzonych przez OECD i UE wytycznych dotyczących badań.

Poniżej znajduje się uproszczona lista standardowych wymagań informacyjnych. Pełna lista wymagań informacyjnych znajduje się w Poradniku na temat rejestracji (sekcja 4.1).  

Uwaga: wykazy te mogą zmienić się w związku z aktualizacją załączników do rozporządzenia REACH lub opracowaniem nowych metodologii.

 

Wymogi dotyczące informacji: 1–10 ton rocznie

Informacje wymagane dla najniższej wielkości obrotu są określone w kolumnie 1 załącznika VII do REACH i zawierają określone dane fizykochemiczne oraz informacje toksykologiczne i ekotoksykologiczne.

 

Informacje wymagane w przypadku zwykłej rejestracji przy tonażu w zakresie 1–10 ton rocznie
(załącznik VII do REACH)
Parametry docelowe dla bezkręgowców Parametry docelowe dla kręgowców
Opis stanu skupienia substancji w temperaturze 20°C i przy ciśnieniu 101,3 kPa Toksyczność ostra: narażenie przez drogi pokarmowe
Temperatura topnienia/krzepnięcia  
Temperatura wrzenia (jeśli ma zastosowanie)  
Gęstość względna  
Prężność par (jeśli ma zastosowanie)  
Napięcie powierzchniowe (jeśli ma zastosowanie)  
Rozpuszczalność w wodzie  
Współczynnik podziału  
Temperatura zapłonu  
Palność  
Właściwości wybuchowe  
Temperatura samozapłonu  
Właściwości utleniające  
Granulometria (jeśli ma zastosowanie)  
Badanie in vitro żrącego/drażniącego działania na skórę  
Badanie in vitro działania drażniącego na oczy  
Działanie uczulające na skórę  
Badanie in vitro mutacji genowych u bakterii  
Badanie toksyczności krótkookresowej na bezkręgowcach  
Badanie zahamowania wzrostu na roślinach wodnych  
Łatwość ulegania biodegradacji (o ile dotyczy)  
Wymogi dotyczące informacji: 10–100 ton rocznie

 

Informacje wymagane do zwykłej rejestracji dla zakresu 10–100 ton rocznie
(załącznik VIII do REACH)

Uwaga: poniższe dane należy przedstawić jako uzupełnienie do informacji, o której mowa w załączniku VII.
Parametry docelowe dla bezkręgowców Parametry docelowe dla kręgowców
Badanie mutagenności in vitro na komórkach ssaków lub badanie mikrojądrowe invitro Badanie in vivo działania drażniącego na skórę*
Badanie in vitro mutacji genowych w komórkach ssaków Badanie in vivo działania drażniącego na oczy*
Test hamowania oddychania osadów czynnych Propozycja przeprowadzenia badań genotoksyczności in vivo (jeśli jeden z testów in vitro jest pozytywny)
Rozkład Toksyczność ostra: narażenie przez drogi oddechowe 
Hydroliza Badanie toksyczności krótkookresowej dawki powtórzonej (28 dni)
Test przesiewowy adsorpcji/desorpcji Przesiewowe badanie szkodliwego działania na rozrodczość/rozwój

Toksyczność krótkotrwała dla ryb
lub
propozycja przeprowadzenia badań toksyczności długoterminowej na rybach (jeśli substancja jest słabo rozpuszczalna w wodzie)

* Można przeprowadzić badanie in vivo tylko wtedy, gdy nie ma możliwości sklasyfikowania danej substancji na podstawie wyników in vitro.

Wymogi dotyczące informacji: 100–1000 ton rocznie

 

Informacje wymagane do zwykłej rejestracji przy zakresie 100–1000 ton rocznie
(załącznik IX do REACH)

Uwaga: poniższe dane należy przedstawić jako uzupełnienie do informacji wymienionej w załącznikach VII i VIII.
Parametry docelowe dla bezkręgowców Parametry docelowe dla kręgowców
Stabilność w rozpuszczalnikach organicznych Toksyczność podprzewlekła (90 dni)
Stała dysocjacji Prenatalna toksyczność rozwojowa u jednego gatunku
Lepkość Rozszerzona toksyczność reprodukcyjna jednego pokolenia (jeśli zostanie wywołana)
Długoterminowa toksyczność wodna dla bezkręgowców Toksyczność długoterminowa względem ryb 
Rozkład Bioakumulacja w gatunkach wodnych
Wymogi dotyczące informacji: 1000 ton rocznie lub więcej

 

Informacje wymagane do zwykłej rejestracji przy tonażu wynoszącym 1000 ton lub więcej rocznie (załącznik X do REACH)

Uwaga: poniższe dane należy przedstawić jako uzupełnienie do informacji wymienionych w załącznikach VII, VIII i IX.
Parametry docelowe dla bezkręgowców Parametry docelowe dla kręgowców
Dalsze badania rozkładu Długotrwałe działanie toksyczne po podaniu wielokrotnym (≥ 12 miesięcy), jeśli zostanie wywołane
Długoterminowa toksyczność dla organizmów osadowych Toksyczność rozwojowa u drugiego gatunku
Rozszerzona toksyczność reprodukcyjna jednego pokolenia
Rakotwórczość, jeśli zostanie wywołana

Raport bezpieczeństwa chemicznego

Raport bezpieczeństwa chemicznego (CSR) jest wymagany dla wszystkich substancji podlegających rejestracji w ilościach co najmniej 10 ton rocznie na jednego rejestrującego. Raport bezpieczeństwa chemicznego jest dokumentacją oceny bezpieczeństwa chemicznego, którą przeprowadza się w ramach procesu rejestracji w ramach REACH.  

Ocena bezpieczeństwa chemicznego służy:

  • Ocenie wszelkich zagrożeń,
  • Identyfikacji warunków, w których ryzyko związane z produkcją i zastosowaniem jest kontrolowane, tj. scenariuszy narażenia
  • Dokumentacji odpowiednich danych, uzasadnień i wniosków w raporcie bezpieczeństwa chemicznego
  • Komunikacji w ramach łańcucha dostaw

Wymogi informacyjne dotyczące półproduktów

Wymogi informacyjne dotyczące półproduktów są zasadniczo ograniczone i nie jest konieczna ocena bezpieczeństwa chemicznego.

Aby spełnić definicję półproduktu, zarejestrowaną substancję należy przekształcać w inną substancję oraz produkować i stosować w ściśle kontrolowanych warunkach w zakładach produkcji chemicznej. Status substancji jako półproduktu nie wynika z jej postaci chemicznej, lecz z tego, w jaki sposób jest ona stosowana po wyprodukowaniu.

W rezultacie muszą być spełnione dwa następujące warunki:

  • Zastosowanie substancji jest zgodne z definicją półproduktu określoną w art. 3 ust. 15 rozporządzenia REACH i bardziej szczegółowo wyjaśnioną w Poradniku dotyczącym półproduktów; oraz
  • Substancja jest produkowana lub stosowana w ściśle kontrolowanych warunkach.

Dodatkowe informacje na temat półproduktów oraz wymagań w zakresie informacji dla półproduktów znajdują się w Poradniku praktycznym: Jak sprawdzić, czy dana substancja jest stosowana jako półprodukt w ściśle kontrolowanych warunkach i jak raportować informacje na temat rejestracji półproduktów w systemie IUCLID.