Rejestracja

Przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za zbieranie informacji o właściwościach i zastosowaniach substancji, które produkują lub importują w ilości powyżej 1 tony rocznie. Muszą także ocenić zagrożenia i potencjalne ryzyko stwarzane przez substancję.

Informacje te przekazywane są ECHA w formie dokumentacji rejestracyjnej zawierającej dane o zagrożeniu i – w stosownych przypadkach – ocenę ryzyka, jakie może stwarzać stosowanie substancji, oraz sposób, w jaki należy je kontrolować.

Rejestracja dotyczy substancji w postaci czystej, w mieszaninach oraz niektórych przypadków w wyrobach. Substancje chemiczne, do których stosuje się inne przepisy, takie jak leki lub substancje radioaktywne, są częściowo lub całkowicie zwolnione z wymagań REACH.

Rejestracja opiera się na zasadzie „jedna substancja, jedna rejestracja”. Oznacza to, że producenci i importerzy tej samej substancji muszą wspólnie przedłożyć dokumentację rejestracyjną. Dostarczone informacje analityczne i spektroskopowe powinny być spójne i wystarczające do potwierdzenia tożsamości substancji.

Za rejestrację substancji zwykle pobierana jest opłata.

 

Substancje wymagające rejestracji
 
Potencjalni producenci i importerzy substancji muszą złożyć zapytanie do ECHA i zarejestrować substancję, zanim będą mogli ją wytwarzać lub importować.
 
Wszystkie substancje zgłoszone zgodnie z dyrektywą w sprawie substancji niebezpiecznych (zwane także NONS) są uważane za zarejestrowane na podstawie REACH, a ECHA nadała numery rejestracyjne wszystkim powiadomieniom. Właściciele powiadomień mogą ubiegać się o numery rejestracyjne od ECHA.

 

Kto musi dokonać rejestracji?

Należy dokonać rejestracji, jeśli jest się:

  • Unijnym producentem lub importerem substancji w postaci czystej lub w mieszaninie
  • Unijnym producentem lub importerem wyrobów spełniających kryteria wyjaśnione w Poradniku na temat wymagań dotyczących substancji w wyrobach
  • „Wyłącznym przedstawicielem” mającym siedzibę w UE i wyznaczonym przez producenta, formulatora lub producenta wyrobów, mającego siedzibę poza UE, w celu wypełnienia obowiązków rejestracyjnych importerów

 

 

Powiązane linki