Spory związane z udostępnianiem danych

Współrejestrujący muszą podejmować wszelkie starania, by koszty udostępniania informacji były ustalane w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminujący.

W ostateczności w przypadku nieosiągnięcia porozumienia potencjalny rejestrujący może przekazać spór związany z udostępnianiem danych do ECHA. Procedurę rozwiązywania sporów o udostępnianie danych można przeprowadzić bez pomocy prawnej i jest ona bezpłatna.

Zgłaszając spór związany z udostępnianiem danych, potencjalni rejestrujący muszą przedstawić udokumentowane dowody potwierdzające starania podjęte przez negocjujące strony w celu osiągnięcia porozumienia.

Aby zapewnić równe traktowanie oraz przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym, ECHA zwróci się również do drugiej strony o udokumentowane dowody.

ECHA oceni starania podjęte przez strony w celu osiągnięcia porozumienia umożliwiającego udostępnienie danych i podział związanych z tym kosztów. Ocena ta opiera się wyłącznie na negocjacjach, czyli na całej udokumentowanej komunikacji pomiędzy stronami.

Po przeprowadzeniu oceny ECHA wydaje decyzję umożliwiającą potencjalnemu rejestrującemu odniesienie się do żądanych danych lub wzywającą obydwie strony do kontynuowania swoich negocjacji. Jawne wersje wszystkich decyzji ECHA dotyczących sporów są publikowane na stronie ECHA.

Od wszystkich decyzji dotyczących udostępniania danych można się odwołać do Rady Odwoławczej w ciągu trzech miesięcy.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)