L-Identifikazzjoni tas-Sustanza

L-identifikazzjoni tas-sustanzi hija proċess li permezz tiegħu tiġi stabbilita l-identità tas-sustanza.

L-identifikazzjoni preċiża ta' sustanza hija prerekwiżit għal ħafna mill-proċessi REACH, CLP u tal-bijoċidi. B'mod partikolari tippermetti lil reġistrazzjonijiet konġunti REACH jiġu ppreparati b'effiċjenza u b'korrettezza, u tiżgura li data tal-ittestjar tkun xierqa għas-sustanza rreġistrata taħt REACH. Dan iwassal għal stima robusta tal-periklu u tar-riskji tas-sustanza rreġistrata.

L-identifikazzjoni korretta ta' sustanza tippermetti wkoll:

  • Il-kondiviżjoni tal-informazzjoni, biex jiġu pprevenuti ttestjar fuq l-annimali u spejjeż mhux neċessarji;
  • L-użu tad-data tal-ittestjar tul il-kumpaniji u read-across fi ħdan grupp ta' sustanzi;
  • Il-valutazzjoni ta' jekk sustanza hijiex inkluża fil-Lista tal-Awtorizzazzjoni, fil-lista ta' restrizzjonijiet jew bħala klassifikazzjoni u ttikkettar armonizzati.

Tipikament l-identità ta' sustanza tista' tiġi deskritta permezz ta':

  • isem kimiku, pereżempju, l-benżen;
  • numru, pereżempju, numru KE 200-753-7, u
  • kompożizzjoni kimika, pereżempju, >99 % benżen u <1% toluwen  Il-kompożizzjoni hija determinata permezz ta' analiżi kimika.  

Proċessi regolatorji fejn l-identifikazzjoni tas-sustanza tiżvolġi rwol primarju huma:

 

Domanda REACH

Kumpaniji li jippjanaw li jirreġistraw sustanza li ma tkunx ta' introduzzjoni gradwali jew sustanza ta' introduzzjoni gradwali, li ma jkunux irreġistraw minn qabel, għandhom id-dmir li jistaqsu lill-ECHA jekk diġà kinitx ippreżentata reġistrazzjoni għal dik is-sustanza.

L-identifikazzjoni preċiża ta' sustanza hija importanti fil-proċess ta' domanda biex ikun żgurat li l-kumpaniji li jkunu qegħdin jippjanaw li jirreġistraw jew li diġà jkunu rreġistraw l-istess sustanza jitqiegħdu f'kuntatt tajjeb ma' xulxin. Dan jiżgura li d-data tkun kondiviża kif xieraq. 

 

Reġistrazzjoni REACH

Ir-reġistrazzjoni hija bbażatata fuq il-prinċipju "sustanza waħda, reġistrazzjoni waħda". Dan ifisser li manifatturi u importaturi tal-istess sustanza għandhom l-obbligu li jippreżentaw ir-reġistrazzjoni tagħhom b'mod konġunt.

L-identifikazzjoni preċiża ta' sustanza hija importanti fil-proċess tar-reġistrazzjoni biex jiġi żgurat li r-reġistranti tal-istess sustanza jkunu jappartjenu għall-istess reġistrazzjoni konġunta. Din tistabbilixxi wkoll l-ambitu tar-reġistrazzjoni konġunta.

 

Eżenzjoni PPORD

Sustanzi maħsuba biex jintużaw għal riċerka u żvilupp orjentati lejn prodotti u proċessi (PPORD) jistgħu ikunu eżentati mill-obbligu ta' reġistrazzjoni għal perjodu ta' ħames snin. Kumpaniji li jixtiequ jibbenefikaw minn din l-eżenzjoni għandhom jippreżentaw notifika PPORD lill-ECHA.

L-identifikazzjoni preċiża ta' sustanza hija importanti fil-proċess ta' eżenzjoni PPORD, pereżempju, biex wieħed jifhem x'hemm ippjanat li jkun kopert mill-eżenzjoni.

 

Valutazzjoni taħt REACH

L-ECHA u l-Istati Membri jivvalutaw l-informazzjoni ppreżentata minn kumpaniji biex jeżaminaw il-kwalità tad-dossiers tar-reġistrazzjoni u l-proposti ta' ttestjar. Barra minn hekk, il-valutazzjoni tfittex li tikkjarifika jekk sustanza partikolari tirrappreżentax riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent.

Identifikazzjoni preċiża ta' sustanza hija importanti fil-proċessi ta' valutazzjoni minħabba li din tippermetti lill-ECHA u lill-Istati Membri jiddeterminaw li kull reġistrazzjoni tkopri biss sustanza waħda u li data tal-ittestjar hija xierqa għal dik is-sustanza.

 

L-immaniġġjar tar-riskji taħt REACH u CLP

Il-kumpaniji għandhom jivvalutaw jekk is-sustanza tagħhom hijiex inkluża fil-Lista tal-Awtorizzazzjoni, fil-lista ta' restrizzjonijiet jew bħala klassifikazzjoni u ttikkettar armonizzati. Dan jista' jsir biss b'mod preċiż jekk is-sustanza tiġi identifikata tajjeb.

 

Il-Bijoċidi

Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR) jikkonċerna t-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prodotti bijoċidali, li jintużaw għall-protezzjoni tal-bniedem, l-annimali, il-materjali jew l-oġġetti kontra organiżmi ta' ħsara, bħal mard jew batterji, permezz tal-azzjoni tas-sustanzi attivi li jinsabu fil-prodott bijoċidali.

L-identifikazzjoni preċiża ta' sustanza bijoċidali tiżgura li d-data tal-ittestjar hija xierqa għas-sustanza u li tkun kondiviża tajjeb. Dan iwassal għal stima robusta tal-periklu u tar-riskji tas-sustanza bijoċidali.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)