Klassifikazzjoni ta’ sustanzi u taħlitiet

Prinċipju ewlieni tar-Regolament dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ (CLP) huwa l-awtoklassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita mill-manifattur, l-importatur jew l-utent downstream.

Din tinvolvi l-identifikazzjoni tal-perikli tas-sustanza jew it-taħlita u l-paragun tal-informazzjoni dwar il-periklu mal-kriterji stabbiliti fʼCLP. Il-klassifikazzjoni hija bbażata fuq il-proprjetajiet perikolużi tas-sustanza jew it-taħlita u mhux fuq il-probabbiltà tal-esponiment u kunsiderazzjonijiet tar-riskju.

L-awtoklassifikazzjoni timmira biex tiddetermina jekk sustanza kimika jew taħlita fihiex perikli fiżiċi, għas-saħħa u/jew ambjentali u biex tikkomunika dawn il-perikli b’mod xieraq b’tikkettar adegwat fil-katina tal-provvista meta l-prodott jitqiegħed fis-suq, irrispettivament mill-volum tas-sustanza jew it-taħlita prodotta.

Awtoklassifikazzjoni

Skont CLP, sustanza għandha tkun awtoklassifikata meta ma jkollhiex klassifikazzjoni armonizzata fl-Anness VI għal CLP u tippreżenta proprjetajiet perikolużi. Għal sustanza li diġà għandha klassifikazzjoni armonizzata (entrata fl-Anness VI għal CLP), il-klassifikazzjoni armonizzata tal-periklu hija legalment vinkolanti għall-klassijiet ta’ periklu u d-differenzjazzjonijiet koperti mill-entrata. Il-klassijiet ta’ periklu u d-differenzjazzjonijiet mhux koperti mill-entrata għandhom jiġu vvalutati u awtoklassifikati kif xieraq.

Jista’ jkun li japplikaw xi eċċezzjonijiet rigward il-klassifikazzjoni armonizzata jekk ikunu ġġustifikati, pereżempju, minn stat fiżiku jew forma differenti tas-sustanza li qed titqiegħed fis-suq jew minn nota assoċjata mal-entrata tal-Anness VI. B’żieda ma’ dan, klassifikazzjoni indikata fl-Anness VI bħala klassifikazzjoni minima jenħtieġ li tkun ivvalutata abbażi tal-informazzjoni disponibbli, u jekk ikun hemm data li twassal għall-klassifikazzjoni tas-sustanza f’kategorija aktar serja mill-minimu, għandha tintuża l-kategorija aktar serja.

Inċertezzi oħra relatati mat-trasferiment tal-perikli mid-Direttiva dwar Sustanzi Perikolużi (DSD) għal CLP għandhom jiġu vvalutati bir-reqqa. F’kull każ, meta sustanza tkun awtoklassifikata (b’żieda mal-klassifikazzjoni armonizzata tagħha fl-Anness VI għal CLP), id-deċiżjonijiet għandhom ikunu ġustifikati u maqbula, fejn xieraq, ma’ manifatturi, importaturi jew utenti downstream oħra.

Għal sustanza mingħajr entrata attwali fl-Anness VI (jiġifieri s-sustanza m’għandha ebda klassifikazzjoni armonizzata għall-ebda klassi ta’ periklu), il-klassijiet ta’ periklu rilevanti kollha għandhom jiġu vvalutati mill-manifattur jew l-importatur, u l-awtoklassifikazzjoni għandha tiġi applikata għall-klassijiet ta’ periklu kollha li l-kriterji ta’ klassifikazzjoni tagħhom ikunu ssodisfati.

It-taħlitiet għandhom dejjem ikunu awtoklassifikati qabel it-tqegħid fis-suq peress li mhumiex soġġetti għall-klassifikazzjoni u t-tikkettar armonizzati (CLH).

Sabiex jasal għal awtoklassifikazzjoni, min ikun qed iwettaq il-klassifikazzjoni għandu jiġbor l-informazzjoni kollha disponibbli u jivvaluta l-adegwatezza u l-affidabbiltà tagħha. L-informazzjoni mbagħad għandha tiġi vvalutata skont il-kriterji ta’ klassifikazzjoni, u għandha tittieħed deċiżjoni dwar il-klassifikazzjoni korrispondenti.

Il-klassifikazzjoni ta’ taħlitiet issegwi proċess simili. Dawn jistgħu jiġu kklassifikati abbażi ta’ data dwar it-taħlita nnifisha, data dwar taħlitiet simili ttestjati, jew data dwar il-komponenti individwali tat-taħlita.

Il-manifatturi, l-importaturi u l-utenti downstream għandhom isegwu l-iżviluppi xjentifiċi jew tekniċi l-ġodda u jiddeċiedu jekk jenħtieġx li ssir rivalutazzjoni tal-awtoklassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita li huma jqiegħdu fis-suq.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)