Marķēšana un iepakošana

kad ir noteiktas vielas vai maisījuma bīstamās īpašības, tie ir atbilstīgi jāklasificē.

Ražotājiem, importētājiem, pakārtotajiem lietotājiem un izplatītājiem, kā arī konkrētu īpašu izstrādājumu ražotājiem un importētājiem ir jāpaziņo noteiktā bīstamība pārējiem piegādes ķēdes dalībniekiem, tostarp patērētājiem.

To īsteno, vielu vai maisījumu marķējot saskaņā ar CLP regulu pirms to laišanas tirgū, ja:

  • viela vai maisījums ir klasificēti kā bīstami;
  • maisījums satur vienu vai vairākas vielas, kas klasificētas kā bīstamas, pārsniedzot konkrētu robežvērtību;
  • izstrādājums ir sprādzienbīstams.

CLP regulā ir noteikts etiķetes saturs un dažādo etiķetes elementu izkārtošana. Etiķete būtu cieši jāpiestiprina pie vienas vai vairākām iepakojuma virsmām, un tajā ir jānorāda;

  • piegādātāja nosaukums, adrese un tālruņa numurs;
  • vielas vai maisījuma nominālais daudzums iepakojumā, kāds ir pieejams plašākai sabiedrībai (ja vien šis daudzums nav norādīts citur uz iepakojuma).
  • Produktu identifikatori
  • Attiecīgos gadījumos citos tiesību aktos ir noteikts, ka ir jāizmanto bīstamības piktogrammas, signālvārdi, bīstamības paziņojumi, piesardzības paziņojumi un papildu informācija.

CLP regulā ir noteiktas vispārējas marķēšanas prasības, lai nodrošinātu bīstamu vielu un maisījumu drošu izmantošanu un piegādi. Ir piemērojami konkrēti marķēšanas izņēmumi, piemēram, attiecībā uz vielām un maisījumiem, kurus satur mazi iepakojumi (parasti mazāk par 125 ml) vai kurus ir grūti marķēt cita iemesla dēļ. Citi piemēri ir uzskatīti CLP regulas I pielikuma 1.3. iedaļā. Izņēmumi ļauj piegādātājam etiķetes elementos nenorādīt parasti CLP regulā noteiktos bīstamības un/vai piesardzības paziņojumus, vai piktogrammas.

Bīstamas ķīmiskās vielas iepakojums ir jāplāno, jāizstrādā un jānoslēdz tā, lai tā saturs nevienā brīdī nevarētu izkļūt ārā. Tādēļ iepakojuma materiāliem ir jābūt stingriem un neplīstošiem, kā arī izturīgiem pret satura radīto kaitējumu. Atkārtoti lietojamiem noslēdzošiem elementiem ir jānodrošina iepakojuma atkārtota noslēgšana, nepieļaujot satura izkļūšanu ārā.

Plašākai sabiedrībai piegādātas ķīmiskās vielas iepakojums nedrīkst piesaistīt un izraisīt bērnu ziņķāri vai maldināt patērētājus. Iepakojumam nedrīkst būt izskats vai grafiskais noformējums, kas ir līdzīgs tam, kādu izmanto pārtikai vai dzīvnieku barībai, vai medicīnas vai kosmētiskajiem izstrādājumiem.

Bērniem nepieejama aizdare un taustāmas brīdinājuma zīmes

Bērniem nepieejamas aizdares un/vai taustāmas briesmu brīdinājuma zīmes ir jāizmanto, ja vielas vai maisījumus piegādā plašākai sabiedrībai un ja tie ir saistīti ar konkrētu bīstamību vai ja produkts satur metanolu vai dihlormetānu. Pārskats par dažādiem bīstamības veidiem, kuru gadījumā ir jāievēro minētais pienākums, ir pieejams lapā „Īpašas marķēšanas un iepakošanas situācijas”, kuras saite ir norādīta arī šajā lapā.

Sīkākus norādījumus par marķēšanas un iepakošanas prasībām iesakām skatīt dokumentā Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu saskaņā ar CLP regulu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)