Alternatīvi ķīmiskie nosaukumi maisījumos

Piegādātāji, kas nevēlas etiķetē vai drošības datu lapā atklāt visu maisījuma sastāvu, var lūgt atļauju izmantot alternatīvus vielu ķīmiskos nosaukumus, lai aizsargātu savas saimnieciskās darbības konfidencialitāti, jo īpaši intelektuālā īpašuma tiesības.

Līdz 2015. gada 1. jūnijam piegādātājiem pieprasījumi jāiesniedz ECHA vai kompetentajai iestādei atkarībā no tā, vai maisījums klasificēts un marķēts saskaņā CLP regulu vai iepriekšējiem tiesību aktiem (Bīstamo preparātu direktīvu).

Pieprasījumi saskaņā ar CLP regulu

Pieprasījumi, kas atbilst CLP regulas klasificēšanas kritērijiem, jāiesniedz ECHA, nevis kompetentajai iestādei. ECHA apstiprinājumi, kas atļauj izmantot alternatīvus ķīmiskos nosaukumus, ir derīgi visās ES dalībvalstīs. Vielas nosaukuma vietā uz maisījuma etiķetes un drošības datu lapā var norādīt alternatīvo ķīmisko nosaukumu.

Alternatīvu ķīmisko nosaukumu var apstiprināt tikai šādos gadījumos:

  • ja vielai nav noteikta Kopienas arodekspozīcijas robežvērtība,
  • ja alternatīvais nosaukums nodrošina pietiekamu informāciju par darbavietā nepieciešamiem veselības aizsardzības un drošības pasākumiem un ar maisījuma lietošanu saistīto risku pārvaldību,
  • ja viela ir klasificēta tikai dažās bīstamības klasēs (CLP regulas  III pielikuma 1.4.1. punkts.).

Iesniedzot pieprasījumus par alternatīvu ķīmisko nosaukumu izmantošanu saskaņā ar CLP regulu, jāmaksā pieteikuma maksa. Maksas apmērs parasti ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma un pieprasījumā norādītā maisījumu skaita.

Juridiska atsauce

CLP regulas 24. pants un I pielikuma 1.4.1. punkts.

Pieprasījumi saskaņā ar Bīstamo preparātu direktīvu

Pieprasījumi, kas atbilst Bīstamo preparātu direktīvas (DPD) klasificēšanas kritērijiem, jāiesniedz kompetentajai iestādei vienā no ES dalībvalstīm, kurās maisījumu laiž tirgū. Ja kompetentā iestāde apstiprina alternatīvo nosaukumu līdz 2015. gada 1. jūnijam, to var izmantot apstiprinājumā minētajos maisījumos arī pēc 2015. gada 1. jūnija.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)