CLP piktogrammas

Bīstamības piktogramma ir attēls uz etiķetes, ietverot brīdinājuma simbolu un īpašas krāsas, kas paredzētas informācijas sniegšanai par kaitējumu, ko konkrētā viela vai maisījums var radīt mūsu veselībai vai videi. CLP regula ir ieviesusi Eiropas Savienībā jaunu bīstamo ķimikāliju klasificēšanas un marķēšanas sistēmu. Piktogrammas arīir mainītas un atbilst ANO Vispārēji saskaņotajai sistēmai.

Klikšķiniet piktogrammu, lai izlasītu attiecīgo aprakstu

 

Image Gas under pressure
Symbol: Gas cylinder
Image
 • Ko tas nozīmē?
  Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.
  Satur atdzesētu gāzi; var izraisīt kriogēnus apdegumus vai ievainojumus.

  Piemēri, kur to varam atrast
  Gāzes tvertnes

  Drošības prasību apzīmējumu piemēri
  Aizsargāt no saules gaismas.
  Izmantot aizsargcimdus/sejas aizsargus/acu aizsargus ar aukstuma izolāciju.
  Nekavējoties lūdziet medicīnisko palīdzībum.
 • Simboli, kas tiks pakāpeniski atcelti:

  Šai bīstamības piktogrammai pašlaik nav simbola.

 

Image Explosive
Symbol: Exploding bomb
Image
 • Ko tas nozīmē?
  Nestabils sprādzienbīstams materiāls
  Sprādzienbīstams; masveida sprādzienbīstamība
  Sprādzienbīstams; augsta izmetes bīstamība
  Sprādzienbīstams; uguns, triecienviļņa vai izmetes bīstamība
  Ugunī var masveidā eksplodēt

  Piemēri, kur to varam atrast
  Uguņošanas ierīces, munīcija

  Drošības prasību apzīmējumu piemēri
  Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu
  Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi
  Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../ karstas virsmas. Nesmēķēt
  Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus
  Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām
  Eksplozijas risks ugunsgrēka gadījumā
 • Simboli, kas tiks pakāpeniski atcelti:

  Image
Image Oxidising
Symbol: Flame over circle
Image
 • Ko tas nozīmē?
  Var izraisīt vai pastiprināt degšanu, oksidētājs.
  Var izraisīt degšanu vai eksploziju, oksidētājs.

  Piemēri, kur to varam atrast
  Balinātājs, skābeklis medicīnas vajadzībām
 • Drošības prasību apzīmējumu piemēri
  Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../ karstas virsmas. Nesmēķēt
  Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
  Nekavējoties noskalot piesārņoto apģērbu un skarto ādu ar lielu daudzumu ūdens pirms apģērba novilkšanas.
 • Simboli, kas tiks pakāpeniski atcelti:

  Image
Image Flammable
Symbol: Flame
Image
 • Ko tas nozīmē?
  Īpaši viegli uzliesmojoša gāze
  Uzliesmojoša gāze
  Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols
  Uzliesmojošs aerosols
  Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
  Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
  Uzliesmojoša cieta viela

  Piemēri, kur to varam atrast
  Lampu eļļa, benzīns, nagu lakas noņēmējs
 • Drošības prasību apzīmējumu piemēri
  Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.
  Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../ karstas virsmas. Nesmēķēt.
  Tvertni stingri noslēgt
  Turēt vēsumā.
  Aizsargāt no saules gaismas
 • Simboli, kas tiks pakāpeniski atcelti:

  Image
Image Corrosive
Symbol: Corrosion
Image
 • Ko tas nozīmē?
  Var kodīgi iedarboties uz metāliem
  Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

  Piemēri, kur to varam atrast
  Kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļi, etiķskābe, sālsskābe, amonjaks
 • Drošības prasību apzīmējumu piemēri
  Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu
  Pēc izmantošanas ... kārtīgi nomazgāt
  Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus
  Glabāt slēgtā veidā
  Turēt tikai oriģinālā iepakojumā
 • Simboli, kas tiks pakāpeniski atcelti:

  ImageImage
Image Health Hazard
Symbol: Exclamation Mark
Image
 • Ko tas nozīmē?
  Var izraisīt elpceļu kairinājumu
  Var izraisīt miegainību vai reiboņus
  Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
  Izraisa nopietnu acu kairinājumu
  Kairina ādu
  Kaitīgs, ja norij
  Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu
  Kaitīgs ieelpojot
  Kaitīgs sabiedrības veselībai un videi, iznīcinot ozonu atmosfēras augšējos slāņos

  Piemēri, kur to varam atrast
  Veļas mazgāšanas līdzekļi, tualetes tīrītājs, dzesēšanas šķidrums

  Drošības prasību apzīmējumu piemēri
  Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu
  Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās
  ieelpošanas gadījumā: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot
  norīšanas gadījumā: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta
  Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
  Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu
  Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
  Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.
 • Simboli, kas tiks pakāpeniski atcelti:

  Image
Image Acute toxicity
Symbol: Skulls and Crossbones
Image
 • Ko tas nozīmē?
  Norijot iestājas nāve
  Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve
  Ieelpojot, iestājas nāve
  Toksisks, ja norij
  Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu
  Toksisks ieelpojot

  Piemēri, kur to varam atrast
  Pesticīdi, biocīdi, metanols
 • Drošības prasību apzīmējumu piemēri
  Pēc izmantošanas ... kārtīgi nomazgāt.
  Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.
  Norīšanas gadījumā: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu
  Izskalot muti
  Glabāt slēgtā tvertnē
  Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
  Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
  Saskarē ar ādu: maigi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu
  Noņemt/Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.
  Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.
  Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu.
  Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās
  Izmantot gāzmasku
  ieelpošanas gadījumā: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot
  Glabāt slēgtā veidā
 • Simboli, kas tiks pakāpeniski atcelti:

  ImageImage
Image Serious health hazard
Symbol: Health hazard
Image
 • Ko tas nozīmē?
  Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos
  Rada orgānu bojājumus
  Var izraisīt orgānu bojājumus
  Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam
  Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam
  Var izraisīt vēzi
  Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi
  Var izraisīt ģenētiskus bojājumus
  Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus
  Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu

  Piemēri, kur to varam atrast
  Terpentīns, benzīns, lampu eļļa

  Drošības prasību apzīmējumu piemēri
  norīšanas gadījumā: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu
  NEIZRAISĪT vemšanu
  Glabāt slēgtā veidā
  Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu.
  Pēc izmantošanas ... kārtīgi nomazgāt.
  Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.
  Lūdziet medicīnisko palīdzību, ja jums ir slikta pašsajūta
  Ja ir saskarē: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu
  Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu
  Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi
  Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām
  Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet medicīnisko palīdzību
  Izvairīties ieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu
  Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku
  ieelpošanas gadījumā: ja elpošana ir apgrūtināta, izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot
 • Simboli, kas tiks pakāpeniski atcelti:

  ImageImage
Image Hazardous to the environment
Symbol: Environment
Image
 • Ko tas nozīmē?
  Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
  Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

  Piemēri, kur to varam atrast
  Pesticīdi, biocīdi, benzīns, terpentīns

  Drošības prasību apzīmējumu piemēri
  Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
  Savākt izšļakstīto šķidrumu
 • Simboli, kas tiks pakāpeniski atcelti:

  Image

Categories Display