CLP izpratne

CLP regula nodrošina, ka ķīmisku vielu klasificēšana un marķēšana darba ņēmējiem un patērētājiem Eiropas Savienībā sniedz skaidru informāciju par bīstamību, ko rada ķīmiskas vielas.

Pirms ķīmisku vielu laišanas tirgū attiecīgajai rūpniecības nozarei jānosaka potenciālie riski, ko šīs vielas un maisījumi var radīt cilvēku veselībai un videi, klasificējot tos saskaņā ar konstatēto bīstamību. Bīstamās ķīmiskās vielas turklāt jāmarķē saskaņā ar standartizētu sistēmu, lai darba ņēmēji un patērētāji pirms šo vielu lietošanas būtu informēti par to iedarbību.

Šis process ļauj sniegt informāciju par ķīmisku vielu bīstamību, izmantojot standarta apzīmējumus un piktogrammas, ko norāda uz etiķetēm un datu drošības lapās. Piemēram, ja piegādātājs attiecībā uz vielu ir norādījis „Akūts (perorāls) toksiskums, 1. kategorija", marķējumā būs iekļauts bīstamības apzīmējums „Norijot iestājas nāve", vārds „Bīstami" un piktogramma ar galvaskausu un sakrustotiem kauliem.

Ar CLP apzīmē klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Classification, Labelling, Packaging). CLP regula stājās spēkā 2009. gada janvārī, un tajā paredzētās ķīmisku vielu klasificēšanas un marķēšanas metodes pamatā ir ANO Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņotā sistēma (GHS).

Ar šo regulu pakāpeniski aizstāj divus agrāk pieņemtos tiesību aktus — Bīstamo vielu direktīvu un Bīstamo preparātu direktīvu. Līdz 2015. gadam turpinās pārejas periods.