CLP izpratne

CLP regulas (Regula (EK) Nr. 1272/2008) pamatā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas vispārēji saskaņotā sistēma (GHS), un regulas mērķis ir nodrošināt veselības un vides augstu aizsardzības līmeni, kā arī vielu, maisījumu un izstrādājumu brīvu apriti.

Ar CLP regulu tika grozīta Bīstamu vielu direktīva (67/548/EEK (DSD)), Bīstamu preparātu direktīva (1999/45/EK (DPD)) un Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), un kopš 2015. gada 1. jūnija šī regula ir vienīgais Eiropas Savienībā spēkā esošais tiesību akts, kas attiecas uz vielu un maisījumu klasificēšanu un marķēšanu.

CLP regula ir juridiski saistoša visās dalībvalstīs un tieši piemērojama visām rūpniecības nozarēm. Tā nosaka, ka vielu vai maisījumu ražotājiem, importētājiem vai pakārtotajiem lietotājiem ir atbilstīgi jāklasificē, jāmarķē un jāiepako savas bīstamās ķīmiskās vielas pirms to laišanas tirgū.

Viens no CLP regulas pamatmērķiem ir noteikt, vai vielai vai maisījumam piemīt īpašības, kuru dēļ tie jāklasificē kā bīstami. Šajā saistībā klasifikācija ir bīstamības paziņošanas sākumpunkts.

Ja konkrēta informācija (piemēram, toksiskuma dati) par vielu vai maisījumu atbilst CLP regulas klasificēšanas kritērijiem, vielas vai maisījuma bīstamību nosaka, piešķirot konkrētu bīstamības klasi vai kategoriju. CLP regulā paredzētās bīstamības klases aptver fizikālo bīstamību, bīstamību veselībai un videi, kā arī papildu bīstamību.

Pēc tam, kad viela vai maisījums ir klasificēti, noteiktā bīstamība ir jāpaziņo pārējiem piegādes ķēdes dalībniekiem, tostarp patērētājiem. Bīstamības marķēšana ar etiķetēm un drošības datu lapām ļauj paziņot bīstamības klasifikāciju vielas vai maisījuma lietotājam, lai brīdinātu lietotāju par bīstamību un nepieciešamību izvairīties no vielas vai maisījuma iedarbības un tās radītajiem riskiem.

CLP regulā katrai bīstamības klasei un kategorijai ir noteikti detalizēti etiķetes elementu kritēriji: piktogrammas, signālvārdi un standarta paziņojumi par bīstamību, preventīvām darbībām, reaģēšanu, glabāšanu un likvidēšanu. Regulā ir arī noteikti vispārēji iepakojuma standarti, lai nodrošinātu bīstamo vielu un maisījumu drošu piegādi. Papildus bīstamības paziņošanai, paredzot marķēšanas prasības, CLP regula ir arī pamatā daudzām juridiskajām normām par ķīmisko vielu riska pārvaldību.   

Turklāt CLP regulas darbības jomā ir turpmāk aprakstītie procesi.

Saskaņota klasificēšana un marķēšana

Konkrētu bīstamu ķīmisko vielu klasificēšana un marķēšana ir saskaņota, lai nodrošinātu atbilstīgu riska pārvaldību visā ES.

Dalībvalstis un ražotāji, importētāji vai pakārtotie lietotāji var ierosināt vielas saskaņotu klasificēšanu un marķēšanu (CLH). Tikai dalībvalstis var ierosināt esošas saskaņošanas pārskatīšanu un iesniegt CLH priekšlikumus, ja viela ir aktīvā viela biocīdos produktos vai augu aizsardzības līdzekļos.

Alternatīvi ķīmiskie nosaukumi maisījumos

Ar šā procesa starpniecību piegādātāji var lūgt atļauju izmantot maisījumā esošas vielas alternatīvu ķīmisko nosaukumu, lai aizsargātu savas uzņēmējdarbības konfidencialitāti un jo īpaši savas intelektuālā īpašuma tiesības. Visi pieprasījumi izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu, kurus apstiprinājusi ECHA, būs derīgi visās ES dalībvalstīs.

Klasifikācijas un marķējumu saraksts

CLP regulā noteiktais paziņošanas pienākums paredz, ka ražotājiem un importētājiem ir ECHA uzturētajam iekļaušanai Klasifikācijas un marķējumu sarakstā jāiesniedz klasificēšanas un marķēšanas informācija par vielām, ko tie laiž tirgū.

Indīgu vielu informācijas centri

CLP regulu 2017. gadā papildināja ar jaunu VIII pielikumu, ar ko īsteno saskaņotās informācijas prasības attiecībā uz paziņojumiem saskaņā ar 45. pantu. Šo informāciju iesniedz dalībvalsts norīkotajām struktūrām un izmanto reaģēšanai ar veselību saistītās ārkārtas situācijās (indīgu vielu informācijas centri).

VIII pielikumā ir noteikts unikāls formulas identifikators (UFI), kas būs jānorāda uz maisījuma etiķetes, tādējādi nepārprotami sasaistot tirgū laisto maisījumu ar informāciju, kura darīta pieejama reaģēšanai ar veselību saistītās ārkārtas situācijās.