Kam jāiesniedz paziņojums, un kādu informāciju tajā var iekļaut?

Jums ir jāpaziņo par vielu klasificēšanas un marķēšanas (C&L) sarakstam viena mēneša laikā kopš tās laišanas tirgū un Jums:

 • ražojat šo vielu un tā ir jāreģistrē saskaņā ar REACH regulu; vai
 • importējat šo vielu un tā ir jāreģistrē saskaņā ar REACH regulu; vai
 • ražojat vai importējat šo vielu un tā ir klasificēta kā bīstama neatkarīgi no tās daudzuma; vai
 • importējat maisījumu, kurš satur vielu, kas ir klasificēta kā bīstama un ir pievienota, pārsniedzot attiecīgu koncentrācijas robežvērtību, tādējādi liekot klasificēt šo maisījumu kā bīstamu saskaņā ar CLP regulu; vai
 • importējat izstrādājumu, kurš satur vielas, kas ir jāreģistrē saskaņā ar REACH regulas 7. pantu.

 

Kas paziņo – vienīgais pārstāvis vai importētājs?

 

Vienīgie pārstāvji (VP) var ziņot reģistram, iesniedzot nepieciešamo informāciju kā daļu no REACH reģistrācijas dokumentācijas. Ja pastāv prasība iesniegt reģistram atsevišķu paziņojumu, ES importētājam(-iem) parasti tas ir jāiesniedz.
 
Ja uzņēmēji, kuri darbojas ārpus ES, konfidencialitātes apsvērumu dēļ nevēlas atklāt savu vielu vai maisījumu sastāvu saviem ES importētājiem, viņi var nozīmēt vienu no importētājiem, kas iesniedz paziņojumu pārējo importētāju vārdā (grupas paziņojumu).
 
Cits risinājums – trešā persona, kas pati nav ražotāja vai importētāja (piemēram, vienīgais pārstāvis, kurš jau ir iecelts reģistrācijas nolūkiem saskaņā ar REACH), var iesniegt grupas paziņojumu ES importētāju vārdā. Šāda trešā persona var iesniegt paziņojumu, bet nevar pārņemt grupā ietilpstošo importētāju pienākumus. Ja izmanto šādu risinājumu, iesniedzējai organizācijai ir jāspēj dokumentēt, ka tā ir pilnvarota darboties grupā ietilpstošā(-o) ražotāja(-u)/importētāja(-u) vārdā un ka šis(-ie) ražotājs(-i)/importētājs(-i) atzīst, ka viņi joprojām katrs atsevišķi un pilnībā ir atbildīgi par visu savu pienākumu izpildi saistībā ar paziņošanu. 
 
Var gadīties, ka dokumentācija saistībā ar šīs ražotāja(-u)/importētāja(-u) grupas izveidi kopā ar datiem un informāciju, kas ir pamatā klasificēšanai un marķēšanai, ir jāiesniedz kompetentajām iestādēm un attiecīgajām izpildiestādēm.

 

Kas man jādara vispirms?

Pirmais solis ir izlasīt "Praktiskos norādījumus Nr. 7": "Kā paziņot vielas klasifikācijas un marķēšanas sarakstā" (sk. turpmāk); tas palīdzēs noskaidrot, vai Jums ir pienākums paziņot savu vielu klasifikācijas un marķējuma sarakstā. Šie norādījumi sniegs arī pirmo priekšstatu par to, kā praksē veikt paziņošanu. Papildu informāciju par informēšanas prasībām un paziņošanas rīkiem varat izlasīt, atverot turpmāk norādītās vai sānu joslā norādītās saites.

 

What should the notification include?

Ikvienā paziņojumā ir jānorāda:

 • paziņotāja vārds, uzvārds/nosaukums un kontaktinformācijar;
 • vielas identitātes dati, tostarp tās nosaukums un citi identifikatori, informācija par molekulāro un struktūras formulu, sastāvu, piedevu veidu un daudzumu;
 • vielas klasifikācija pēc CLP kritērijiem;
 • "neklasificēšanas" iemesls, ja viela ir klasificēta pēc dažām, bet ne visām bīstamības klasēm vai pazīmēm, norādot, vai iemesls ir
  • datu trūkums,
  • nepārliecinoši dati, vai
  • dati, kas pārliecina par vajadzību neklasificēt;
 • īpašās koncentrācijas robežvērtības jeb M faktori, ja attiecināmi, tostarp to noteikšanas pamatojums; un
 • marķējuma elementi, tostarp bīstamības piktogrammas, signālvārdi, bīstamības apzīmējumi un papildu apzīmējumi par bīstamību..

 

IUPAC nosaukumu konfidencialitāte

Uzņēmumi var, ievērojot zināmus nosacījumus, paturēt vielas IUPAC nosaukumu konfidenciālu, paziņojot to C&L sarakstam. IUPAC nosaukumu var uzskatīt par konfidenciālu un tādēļ nepublicēt C&L sarakstā šādos gadījumos:

 • jaunām vielām;
 • vielām, kuras lieto vienam vai vairākiem šādiem nolūkiem:
  • kā starpproduktus;
  • zinātniskai izpētei un attīstībai;
  • uz produktiem un procesiem orientētai pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai.

Lai saglabātu IUPAC nosaukumu konfidenciālu, uzņēmumiem IUCLID dokumentācijā jāiekļauj:   

 1. Pamatojums, kurā iekļauta skaidra norāde par to, vai attiecīgā viela ir jauna viela, viela, ko lieto kā ķīmisku starpproduktu, zinātniskai izpētei un attīstībai vai uz produktiem un procesiem vērstai izpētei un attīstībai.
 2. Alternatīvs nosaukums, ko izplatīs ECHA.

Šādus konfidencialitātes karodziņus var ievietot tikai IUCLID 5, un datu iesniegšanas rokasgrāmatas 12. daļā ir paskaidrots, kā tas darāms.

Par konfidencialitātes karodziņiem C&L paziņojumā nav jāmaksā.

Alternatīvo nosaukumu C&L paziņojumā, kas paredzēts izplatīšanai, nevar automātiski lietot citiem mērķiem. Lai datu drošības lapā vai uz marķējuma lietotu alternatīvo nosaukumu maisījumā ietilpstošai vielai, ir nepieciešams attiecīgs pieprasījums.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)