Vielu un maisījumu klasificēšana

Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) regulas pamatprincips ir ražotāja, importētāja vai pakārtotā lietotāja veikta vielas vai maisījuma pašklasificēšana.

Šajā saistībā ir jānosaka vielas vai maisījuma bīstamība un jāsalīdzina bīstamības informācija ar CLP regulā noteiktajiem kritērijiem. Klasifikācijas pamatā ir vielas vai maisījuma bīstamās īpašības, nevis iedarbības iespējamība un riska apsvērumi.

Pašklasificēšanas mērķis ir noteikt, vai ķīmiska viela vai maisījums rada fizikālo bīstamību, bīstamību veselībai un/vai videi, un pienācīgi paziņot šo bīstamību piegādes ķēdē ar atbilstīgu etiķeti, kad produkts tiek laists tirgū, neatkarīgi no saražotā vielas vai maisījuma daudzuma.

Pašklasificēšana

Saskaņā ar CLP regulu vielai ir jāveic pašklasificēšana, ja uz to neattiecas saskaņota klasifikācija atbilstīgi CLP regulas VI pielikumam un ja tai ir bīstamas īpašības. Ja uz vielu jau attiecas saskaņota klasifikācija (ieraksts CLP regulas VI pielikumā), saskaņotā bīstamības klasifikācija ir juridiski saistoša attiecībā uz ierakstā ietvertajām bīstamības klasēm un diferenciācijām. Ierakstā neietvertās bīstamības klases un diferenciācijas ir atbilstīgi jānovērtē un jāpašklasificē.

Saskaņotajai klasifikācijai var būt piemērojami daži izņēmumi, ja to pamato, piemēram, tirgū laistās vielas atšķirīgs fizikālais stāvoklis vai forma, vai ar VI pielikuma ierakstu saistīta piezīme. Turklāt klasifikācija, kas VI pielikumā ir norādīta kā minimālā klasifikācija, būtu jānovērtē, pamatojoties uz pieejamo informāciju, un, ja ir pieejami dati, kuru rezultātā viela tiek klasificēta par minimālo kategoriju augstākā kategorijā, ir jāizmanto šī augstākā kategorija.

Ir rūpīgi jāizvērtē arī citas neskaidrības, kas saistītas ar bīstamības interpretēšanu, pārejot no Bīstamu vielu direktīvas (DSD) uz CLP regulu. Jebkurā gadījumā, ja vielai veic pašklasificēšanu (papildus tās saskaņotajai klasificēšanai saskaņā ar CLP regulu), lēmumi ir jāpamato, un par tiem attiecīgā gadījumā ir jāvienojas ar pārējiem ražotājiem, importētājiem un pakārtotajiem lietotājiem.

Vielai, kam pašlaik nav VI pielikuma ieraksta (t. i., vielai nav saskaņotas klasifikācijas nevienai no bīstamības klasēm), ražotājam vai importētājam ir jānovērtē visas attiecīgās bīstamības klases, un pašklasificēšana ir jāveic visām bīstamības klasēm, kuru gadījumā ir izpildīti klasificēšanas kritēriji.

Maisījumiem pirms to laišanas tirgū vienmēr ir jāveic klasificēšana, jo uz tiem neattiecas saskaņotā klasificēšana un marķēšana (CLH).

Lai veiktu pašklasificēšanu, klasificētājam ir jāapkopo visa pieejamā informācija un jāizvērtē tās atbilstība un uzticamība. Informācija ir jāizvērtē, pamatojoties uz klasificēšanas kritērijiem, un ir jāpieņem lēmums par atbilstīgu klasifikāciju.

Maisījumus klasificē saskaņā ar līdzīgu procesu. Tos var klasificēt, pamatojoties uz datiem par pašu maisījumu, datiem par līdzīgiem testētiem maisījumiem vai datiem par atsevišķām maisījuma sastāvdaļām.

Ražotājiem, importētājiem un pakārtotajiem lietotājiem ir jāseko līdzi jaunām zinātniskās vai tehniskās attīstības tendencēm un jāpieņem lēmums par to, vai būtu jāpārvērtē viņu tirgū laistās vielas vai maisījuma pašklasifikācija.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)