A kkv-k ellenőrzése

A tisztességes verseny, illetve a díjfizetések kapcsán a regisztrálók egyenlő bánásmódjának biztosítása érdekében az ECHA feladata annak ellenőrzése, hogy a magukat a kkv-kra vonatkozó díjkedvezményre jogosultnak tekintő vállalkozások mely méretkategóriába tartoznak.

Ha a REACH-IT rendszerben vállalkozását mikro-, kis- vagy középvállalkozásként tünteti fel és ezzel jogosultnak tekinti a kkv-ra vonatkozó díjcsökkentésre, az ECHA bármikor elvégezheti vállalkozásának kkv-hitelesítését.

Ha vállalatának méretét tévesen jelenti be, az súlyos következményekkel járhat. Tanulmányozza „A vállalat méretkategóriájának meghatározása" című menüpontot, és ha vállalkozásának méretét rosszul jelentette be, a „Mi a teendő, ha nem jól jelölte meg a kkv-kategóriát?" című menüpontban tájékozódhat a további teendőkről.

A kkv-hitelesítési eljárás során az ECHA felkéri Önt a bejelentett kkv-kategória igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására. Amennyiben a benyújtott dokumentumok nem elegendőek az érintett vállalkozás méretkategóriájának megállapításához, vagy nem támasztják alá a bejelentett méretkategóriát, az ECHA ezt határozatban közli, egyúttal kiállítja a vonatkozó kiegészítő számlát.

Amennyiben az alkalmazandó regisztrálási díj fennmaradó részének kiegyenlítésére a megadott határidőn belül nem kerül sor, az a regisztrációs szám hozzárendeléséről szóló, eredeti regisztrálási határozat visszavonásával jár. Az eredetileg hozzárendelt regisztrációs szám a továbbiakban nem használható.

Az eljárással kapcsolatban az alábbi menüpontokban tájékozódhat részletesebben.

 

Kért okirati bizonyítékok
  1. Az okirati bizonyíték* a vállalkozásnak a REACH-IT-ben történő benyújtás időpontjában (regisztráció, regisztráció módosítása, bejelentés, stb.) érvényes tulajdonosi szerkezetét mutatja be, ideértve minden közvetlen és közvetett partnert és kapcsolt vállalkozást, a szállítói lánc előző és következő tagját, a kapcsolatok/társulások meghatározása szempontjából fontos részesedések, szavazati jogok és egyéb befolyásgyakorlások figyelembevételével, a 2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének 3. cikke értelmében.

    *Az alábbi dokumentumok – beleértve a részvények elosztásával kapcsolatos legfrissebb módosításokat – szolgálhatnak a vállalat részvényeseit bemutató okirati bizonyítékként: cégjegyzékkivonat, alapító okirat, cégbejegyzési dokumentumok, társasági szerződés, a vállalat részvénykönyve stb.

  2. A teljes hiteles (amennyiben lehetséges, auditált) pénzügyi elszámolás másolatai, kísérő feljegyzésekkel és éves beszámolókkal együtt, vagy az egyes adatbenyújtásokat megelőző, utolsó két jóváhagyott adóelszámolási időszakra vonatkozó adóbevallásokkal együtt, valamint a bizottsági ajánlás mellékletének 3., 4., és 6. cikkével összhangban a partnervállalkozások és/vagy kapcsolódó vállalkozások ilyen dokumentumai.

  3. Egy hivatalos szervtől származó hivatalos igazolás/információ**, amely igazolja a két utolsó jóváhagyott költségvetési elszámolási időszakra vonatkozó személyzeti létszámot, amely az éves munkaegységnek (annual work unit – AWU) felel meg a bizottsági ajánlás mellékletének 5. cikkével összhangban. Amennyiben az üzleti jelentés vagy az auditált pénzügyi beszámoló kiegészítő melléklete magában foglalja ezt az információt, az említett dokumentumokat nem szükséges bemutatni.

    **A vállalat személyzeti állományáról tájékoztatást nyújtó hivatalos igazolás, amely – többek között, de nem kizárólag – az alábbi nemzeti/helyi intézményektől szerezhető be: adóhivatal, biztosító intézet, munkaügyi hivatal, statisztikai hivatal, egészségbiztosító intézet, magán egészségbiztosító vállalat stb.

Győződjön meg arról, hogy a fenti 1., 2. és 3. pontokban meghatározott valamennyi közvetlen és közvetett partner és kapcsolt vállalkozás, valamint a szállítói lánc előző és következő tagja vonatkozásában elküldte a dokumentumokat, a kapcsolatok/társulások meghatározása szempontjából fontos részesedések, szavazati jogok és egyéb befolyásgyakorlások figyelembevételével, a bizottsági ajánlás 3. cikke értelmében.

Megjegyzés: Ha a vállalkozás és/vagy partner- és kapcsolt vállalkozásai konszolidált beszámolót készítenek, vagy más vállalkozás konszolidált beszámolójában szerepelnek, kérjük, küldje el a konszolidált beszámolót és a hozzá tartozó kiegészítő mellékletet.

Ha Ön egyedüli képviselő, annak megállapítását, hogy a kkv-kra érvényes kedvezményes díjakat kell-e alkalmazni, az e képviselő által az érintett ügyletben képviselt nem közösségi gyártó, készítmény-készítő vagy árucikk-előállító foglalkoztatottainak számára, forgalmára és mérlegére vonatkozó adatok – köztük a nem közösségi gyártó, készítmény-készítő vagy árucikk-előállító kapcsolt és partnervállalataitól származó vonatkozó adatok – alapján kell elvégezni, a 2003/361/EK bizottsági ajánlással összhangban.

 

A hitelesítés eredménye

Az elemzést követően az ECHA szükség esetén további dokumentumokat fog Öntől kérni. A teljes dokumentáció benyújtása után az ECHA közli az eredményt Önnel.

  • A díjkedvezményre való jogosultság megerősítése esetén az ECHA világosan közli a hitelesítés eredményét és nem állít ki kiegészítő (pótlólagos vagy adminisztratív költségre vonatkozó) számlát.
  • Amennyiben az okirati bizonyíték azt bizonyítja, hogy a vállalat mérete nagyobb az adatbenyújtáskor bejelentettnél, az ECHA elküldi a megállapított méretkategóriát megnevező határozatot és számlát állít ki a vállalkozás helyes méretének megfelelő teljes díj fennmaradó részére és az adminisztratív költségre vonatkozóan.

Ha azonban a regisztráló a kkv-hitelesítési eljárás során nem nyújt be elegendő alátámasztó dokumentumot, vagy egyáltalán nem nyújt be ilyen dokumentumot, a kkv-kra vonatkozó díjcsökkentésre jogosulatlannak tekintedő. Következésképpen az ECHA a szokásos díjon felüli többletet és a nagyvállalkozásokra (nem kkv-kra) vonatkozó adminisztratív költséget számítja fel a regisztrálónak.

A REACH-rendelet 94. cikkének (1) bekezdésével és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkével összhangban Ön a határozatról szóló értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül keresetet nyújthat be az Európai Unió Törvényszékéhez a határozat jogszerűségének felülvizsgálata céljából. Az Európai Unió Törvényszékének weboldalán megtalálhatja az eljárásra irányadó jogszabályokra mutató hivatkozásokat és a kérelmekre vonatkozó útmutatókat. 

 

Pótlólagos számlák és adminisztratív költségek

Az előző szakaszban említettek szerint a bejelentett kkv-méretkategória hitelesítési eljárását követően az ECHA begyűjti a vállalkozás helyes méretének megfelelő teljes díj fennmaradó részét, továbbá – a fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban – adminisztratív költséget számít fel mindazon regisztrálóknak, akik helytelenül állították a kedvezményes díjra való jogosultságukat. A díj mértékét eredetileg az ECHA igazgatóságának a szolgáltatások besorolásáról szóló MB/D/29/2010 határozata állapította meg, amelyet az MB/21/2012/D igazgatósági határozat és az MB/14/2015 igazgatósági határozat módosított.

Ha tehát a kkv-hitelesítési eljárás során benyújtott okirati bizonyítékok nem bizonyítják a benyújtás (regisztráció, regisztráció módosítása, bejelentés stb.) idején bejelentett kkv-kategóriát, az ECHA a vállalkozás helyes méretének megfelelő teljes díj fennmaradó részét, valamint az alkalmazandó adminisztratív költséget egyaránt felszámítja.

Ha a kkv-hitelesítési eljárás során Ön nem nyújt be elegendő alátámasztó dokumentumot vagy egyáltalán nem nyújt be ilyen dokumentumot, a kkv-kra vonatkozó díjcsökkentésre jogosulatlannak tekintendő. Következésképpen az ECHA a szokásos díjon felüli többletet és a nagyvállalkozásokra (nem kkv-kra) vonatkozó adminisztratív költséget számítja fel a regisztrálónak.

Végezetül azok a vállalatok, amelyek az ECHA megkeresését követően megfelelően kiigazítják az általuk rosszul megadott vállalatméret-kategóriát, az alkalmazandó adminisztratív díjból 50 százalékos kedvezményre jogosultak bizonyos feltételek mellett, amelyeket a „Mi a teendő, ha nem jól jelölte meg a kkv-kategóriát?" menüpont ismertet részletesen.

Tanulmányozza az „Adminisztratív költségek" menüpontot a vállalat méretének megfelelő díjak megállapításához.

 

A regisztrálásra vonatkozó határozatok visszavonása

Azon regisztrálók, akik nem tudták igazolni az általuk igényelt, a kkv-ra vonatkozó díjcsökkentésre való jogosultságukat, felszólítást kapnak arra, hogy a kkv-hitelesítési eljárást lezáró ECHA-határozatban és a vonatkozó számlákban közöltek szerint a meghatározott határidőn belül fizessék meg a megfelelő díjakat.

A kifizetés esedékességének első határidejét a kkv-hitelesítés után kiállított kiegészítő számla tünteti fel. A kifizetés teljesítésének elmulasztása esetén az esedékességi határidő egyszer meghosszabbítható. Amennyiben a regisztráló a teljes összeg kifizetését a meghosszabbított esedékességi határidő lejártáig elmulasztja, az ECHA visszavonja a regisztrációt korábban elfogadó határozatát. A regisztrációs szám következésképpen a továbbiakban nem használható és az ECHA-adatbázisban is deaktiválására kerül. Ezenkívül a regisztráció benyújtásakor már kifizetett regisztrációs díjból sincs lehetőség visszafizetésre. A visszavonásról szóló határozatról az ECHA tájékoztatja a vállalatot és az érintett tagállam illetékes hatóságait.

A REACH-rendelet 20. cikkének (5) bekezdésével összhangban a regisztrálók a határozatra vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül fellebbezést nyújthatnak be a visszavonásról szóló határozat ellen az ECHA fellebbezési tanácsához. A fellebbezés benyújtására vonatkozó eljárás ismertetése a fellebbezési tanács weboldalán található meg. 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)