Gyártó

A vegyi anyagok biztonságos gyártása és kezelése információkat és ismereteket igényel a tulajdonságok, a veszélyek, a felhasználások és a lehetséges kockázatok tekintetében. Ön a felelős azért, hogy közvetítse ezt az információt és tanácsokat adjon fogyasztói számára a vegyi anyagok biztonságos felhasználását illetően.

Ön gyártónak minősül, amennyiben:

  • egyénileg vagy vállalatként az EGT területén rendelkezik székhellyel, és
  • vegyi anyagot állít elő vagy von ki

A REACH szerint Ön nem tekinthető gyártónak, ha anyagokból keverékeket állít elő, illetve a vegyi anyagokat árucikkek előállítása céljából használja fel. Ebben az esetben Ön továbbfelhasználónak minősül.

 

Mi az Ön feladata?

 

Hozzáférés a piachoz

Tervezi, hogy első alkalommal gyárt egy anyagot?

Ez az anyag veszélyes?

A gyártás megkezdése előtt tisztában kell lennie azzal, hogy szükséges-e regisztrálnia az adott anyagot és osztályoznia a forgalomba hozott összes veszélyes anyagot.

 

Köteles regisztrálni az anyagot?

Amennyiben az anyagot évi egy tonna vagy ezt meghaladó mennyiségben kívánja gyártani, azt regisztrálnia kell az ECHA-nál. Ez azt jelenti, hogy tájékoztatást kell adnia az anyag tulajdonságairól és veszélyeiről, beleértve annak biztonságos felhasználását.

Ha nem regisztrálja anyagát, annak gyártása és/vagy forgalomba hozatala illegális tevékenységnek minősül. Ez az „adatok hiányában a forgalomba hozatal tilalma" alapelvként ismeretes.

A kért információk mennyiségét a gyártási mennyiség és az anyaggal kapcsolatos veszélyek határozzák meg. Minél kisebb a mennyiség és minél kevésbé veszélyes az anyag, annál kevesebb információt kell közölnie.

Az információ célja igazolni anyaga biztonságos felhasználását. Az információt köteles naprakész állapotban tartani, és kérésre azt biztonsági adatlap formájában vevői, illetve a legveszélyesebb anyagok esetében fogyasztói felé továbbítani.

A regisztrálást ugyanazon anyag egyéb gyártóival, importőreivel vagy egyedüli képviselőivel közösen kell végrehajtani. A regisztráláshoz szükséges adatokat is meg kell velük osztania.

 

Veszélyes vagy szabályozás alá eső anyagot gyárt?

A forgalomba hozatal előtt meg kell állapítania az anyag veszélyességét a CLP-rendeletben meghatározott osztályozási kritériumok alkalmazásával. Az osztályozás valamennyi anyag esetében kötelező, függetlenül azok szállítási mennyiségétől. 

a. Az osztályozás, a címkézés és a csomagolás minden veszélyes anyag tekintetében kötelező

Egy anyag veszélyesként való osztályozása speciális címkézési és csomagolási követelményeket von maga után. A veszélyes anyag forgalomba hozatalát követő egy hónapon belül értesítenie kell az ECHA-t annak osztályozásáról és címkézéséről. A megfelelő információkat a biztonsági adatlapon kell megadnia, és veszélyt jelző címkéket kell alkalmaznia a kockázatok közvetítéséhez és a fogyasztók általi biztonságos kezelés biztosításához.

b. Különös aggodalomra okot adó anyagok

A REACH kritériumokat határoz meg az emberi egészség és a környezet tekintetében különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC-k) azonosítása érdekében. A kritériumokat teljesítő anyagok rendszeres jelleggel azonosításra kerülnek. Az anyagok felkerülnek az engedélyezési jelöltlistára, amely minden évben júniusban és decemberben aktualizálásra kerül és megjelenik az ECHA weboldalán.

Ez a REACH szerinti engedélyezési eljárás első lépése, amelynek célja az EGT piacán előforduló legveszélyesebb anyagok által előidézett kockázatok kézben tartása és végső soron az anyagok megvalósítható, biztonságosabb alternatívákkal való helyettesítése.

Az Európai Bizottságnak az anyagok jelöltlistára való felvételére irányuló döntése egyéb jogi kötelezettségeket ró Önre, miszerint gyártóként közölnie kell az anyag biztonságos használatára vonatkozó információkat fogyasztóival.

Továbbra is szállíthatja az anyagot, azonban figyelemmel kell követnie, hogy kiválasztást követően az bekerül-e az engedélyezési jegyzékbe. Ez valószínűleg csak idő kérdése, és üzleti előnyt kovácsolhat abból, ha felhagy a különös aggodalomra okot adó anyag használatával, és azt biztonságosabb alternatívával helyettesíti.

c. Engedélyköteles, különös aggodalomra okot adó anyagok

A jelöltlistáról az engedélyezési jegyzékbe átkerülő, különös aggodalomra okot adó anyagok felhasználás céljából, egy megadott „lejárati időt" követően nem hozhatók forgalomba az EGT piacán, kivéve abban az esetben, ha

  • vállalata vagy közvetlen továbbfelhasználója engedélyt kapott az anyag meghatározott felhasználására; 
  • részleges vagy teljes mentesség érvényes, például ha az anyagot tudományos kutatás és fejlesztés céljára használja fel.

Engedélyezésre az anyag felhasznált mennyiségétől függetlenül is szükség van.

Amennyiben anyaga szerepel az engedélyezési jegyzékben, és nem vonatkozik rá mentesség, az alábbiak közül kell választania:

  • felhagy az anyag forgalomba hozatalával, vagy
  • engedélyezési kérelmet nyújt be, vagy
  • megvizsgálja a lehetőségét annak, hogy a közvetlen továbbfelhasználóknak megadott engedély biztosíthat-e lefedettséget.

Az engedélyezési kérelem benyújtása olyan vállalati döntés, amelyet több tényező befolyásol: mennyire kritikus anyagról van szó, van-e mód biztonságosabb alternatív anyaggal vagy technológiával való helyettesítésre, a kérelmezés költségei, valamint a felhasználás folytatásának előnyei és kockázatai.

d. Korlátozás alá eső anyagok

Az emberi egészségre és a környezetre elfogadhatatlan kockázatot gyakorló anyagokra korlátozás vonatkozik. Ez a következőket jelentheti:

  • teljes tilalom
  • az értékesítés és a meghatározott felhasználások korlátozása, illetve
  • a keverékekben és árucikkekben előforduló anyag koncentrációs szintjeinek korlátozása

Példaként említhető az azbeszt betiltása, valamint a bevonatok, ragasztó- és szigetelőanyagok és elasztomerek esetében alkalmazott fenil-higany-vegyületek gyártásának, forgalomba hozatalának, illetve felhasználásának korlátozása.

Ön köteles megfelelni ezeknek a korlátozásoknak. Minden korlátozással tisztában kell lennie, és nyomon kell követnie az Ön által gyártott anyagra vonatkozó következő korlátozásokat is. Az ECHA a korlátozásokra vonatkozó döntéshozatalt megelőzően információkat tesz közzé és nyilvános konzultációt kezdeményez.

Categories Display