Biocidek szállítója vagy felhasználója

Ha Ön biocid hatóanyagot vagy terméket szállít vagy használ fel az EGT területén, tisztában kell lennie az EU biocid termékekkel kapcsolatos jogszabályaival. A tervezés során ügyelni kell arra, hogy a biocidek által okozott veszélyek potenciális kockázata egyensúlyban legyen a várható előnyökkel.

A jogszabály 22 különböző terméktípusra vonatkozik, amelyek négy fő csoportba sorolhatók:

 • Otthoni vagy ipari felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek
 • Természetes és mesterséges anyagok tartósítására használt szerek
 • Kártevők elleni védekezésre használt szerek
 • Egyéb speciális biocid termékek, például algásodásgátló termékek

A jogszabály olyan anyagokra, keverékekre vagy árucikkekre is kiterjed, amelyeket egy vagy több biocid termékkel kezeltek, vagy amelyek szándékosan egy vagy több biocid terméket tartalmaznak.

Mi az Ön teendője?

Ez a gyártott, szállított vagy felhasznált anyag típusától (hatóanyag, biocid termék vagy kezelt árucikk) függ.

A piaci hozzáférés egy kétlépéses eljáráson alapul:

 • a biocid termékben vagy árucikk kezelésére felhasználandó hatóanyag a megfelelő terméktípus tekintetében uniós szintű jóváhagyást igényel (hatékonyságának és biztonságosságának értékelése kedvező eredményt kell, hogy szolgáltasson);
 • a biocid termék forgalomba hozatalához (értékesítéséhez) vagy felhasználásához nemzeti vagy uniós szintű engedélyre van szükség.

Kivétel: Amennyiben a hatóanyagot még nem hagyták jóvá, de szerepel a létező hatóanyagok felülvizsgálati programjában, a biocid termék a nemzeti jogszabályok értelmében forgalomba hozható és felhasználható.

Továbbá 2015. szeptember 1-jétől a biocid termékek kizárólag akkor hozhatók forgalomba, ha az anyag vagy termék szállítója szerepel a hatóanyagok és szállítók 95. cikk szerinti listáján.

 

Hatóanyagok

Minden biocid anyag idetartozik. Az anyagok magukban foglalják a nanoanyagokat és a felhasználás helyén (egy „prekurzor" másik anyagból) in situ előállított hatóanyagokat.

Gyártói vagy importőri szerepkör

Hatóanyaga akkor használható fel az EGT piacára szánt biocid termékben, ha megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

 • Jóváhagyták azon konkrét terméktípus vonatkozásában, amelyben felhasználásra kerül.
 • Szerepel az emberi egészség és a környezet tekintetében aggodalomra okot nem adó anyagok listáján (a BPR I. melléklete).
 • Létező hatóanyag (már 2000. május 14-én forgalmazták), amely szerepel a felülvizsgálati programban.

Továbbá 2015. szeptember 1-jétől a biocid termékek kizárólag akkor hozhatók forgalomba, ha az anyag vagy termék szállítója szerepel a hatóanyagok és szállítók 95. cikk szerinti listáján.

Hatóanyag jóváhagyásának kérelmezéséhez vagy a 95. cikk szerinti listára való felkerüléshez lépjen kapcsolatba az ECHA-val a biocid termékek nyilvántartásán (R4BP 3) keresztül.

Forgalmazói szerepkör

Mielőtt felhasználás céljából hatóanyagot szállít az EGT piacára, hatóanyagának meg kell felelnie a gyártók és az importőrök tekintetében meghatározott feltételeknek.

 

Biocid termékek

Amint a biocid hatóanyag jóváhagyásra került, vagy feltüntették az aggodalomra okot nem adó anyagok listáján (a BPR I. melléklete), a hatóanyagot tartalmazó biocid terméket az EGT piacán való forgalmazást megelőzően engedélyeztetni kell.

Amennyiben még nem született döntés a hatóanyag jóváhagyását illetően, a felülvizsgálati programban való feltüntetés időpontjáig, a nemzeti jogszabályok figyelembevételével, lehetősége van a biocid termék forgalmazására.

2015. szeptember 1-jétől valamennyi biocid termék vonatkozásában szükséges, hogy a szállító (anyag- vagy termékszállító) szerepeljen a 95. cikk szerinti listán, különben a biocid termék többé nem forgalmazható az EGT piacán.

Engedélyesi szerepkör

Ön felelős a termék forgalomba hozataláért (azaz az EGT piacán értékesítés vagy felhasználás céljából történő első szállításért). Ez magában foglalja a termék (CLP-rendelet szerinti) megfelelő osztályozásának, csomagolásának és címkézésének felelősségét is. Továbbá tájékoztatnia kell az illetékes hatóságokat a termékengedélyezést potenciálisan befolyásoló információkról (pl. a biztonsággal kapcsolatos információk).

Felelősséggel tartozik az iránt, hogy a termék a reklámozás és az EGT piacán való forgalmazás során megfeleljen a jogi követelményeknek. Ez a szállítás minden formájára, így a távértékesítésre és az elektronikus kereskedelemre is vonatkozik.

Amennyiben Ön leendő engedélyes, választhat, hogy országos vagy uniós szintű engedélyezési kérelmet nyújt be.

Az EGT területén székhellyel rendelkező valamennyi természetes vagy jogi személy elláthatja ezt a szerepkört (pl. gyártó, importőr vagy tanácsadó).

Az emberi egészségre és a környezetre kevésbé káros biocid termékek felhasználásának ösztönzése érdekében:

 • egyszerűsített eljárás került bevezetésre az alacsony kockázatot jelentő hatóanyagokon alapuló biocid termékekre vonatkozóan;
 • a termék engedélyezése nehézségekbe ütközik, ha a termékben előforduló hatóanyag helyettesíthető hatóanyagként kerül azonosításra.

Gyártói szerepkör

A biocid termék gyártójaként pályázhat az engedélyesi szerepkörre (lásd fent),

továbbá kérelmezheti, hogy a 95. cikk szerinti listán „termékszállítóként" kerüljön feltüntetésre.

Importőri szerepkör

Mielőtt biocid terméket importál az EGT területére, meg kell győződnie arról, hogy

 • a terméket értékesítés céljából engedélyezték a szállítási célországban, illetve a termékben előforduló hatóanyag szerepel a felülvizsgálati programban;
 • a szállító feltüntetésre került a jóváhagyott hatóanyagok és szállítók 95. cikk szerinti listáján.

A biocid termék importőreként kérelmezheti, hogy „anyagszállítóként" vagy „termékszállítóként" szerepeljen az adott listán. Az engedélyesi szerepkörre (lásd fent) is pályázhat.

Forgalmazói szerepkör

Forgalmazásukat megelőzően ellenőrizze, hogy a biocid termékeket minden olyan országban engedélyezik-e, ahol azokat forgalmazni kívánja. 

Ha a biocid terméket még nem engedélyezték, ellenőrizze, hogy a termékben előforduló hatóanyag szerepel-e a felülvizsgálati programban.

A termék forgalmazását megelőzően azt is ellenőrizze, hogy a szállító szerepel-e a jóváhagyott hatóanyagok és szállítók 95. cikk szerinti listáján.

 

Kezelt árucikkek

Amennyiben termékét biocid termékkel kezelték vagy biocid terméket tartalmaz, azonban nem rendelkezik elsődleges biocid funkcióval, akkor „kezelt árucikknek" minősül.

A kezelt árucikk kizárólag akkor hozható forgalomba (az EGT piacán értékesítés vagy felhasználás céljából történő első szállítás), ha az árucikk kezelésére felhasznált biocid termék csak

 • jóváhagyott hatóanyagokat,
 • az I. mellékletben felsorolt, aggodalomra okot nem adó anyagokat,
 • a felülvizsgálati programban szereplő anyagokat tartalmaz.
 • A kezelt árucikk egyedi címkézésére is szükség lehet.

Gyártói vagy importőri szerepkör

Amennyiben Ön felelős a kezelt árucikk forgalomba hozataláért, annak jogszerűségéért és nyomon követhetőségért is teljes felelősséggel tartozik. Kérésre a fogyasztók számára kiegészítő információkat is megadhat arra vonatkozóan, hogy az árucikk kezeléséhez mely biocid termék és nanoanyag került alkalmazásra.

Forgalmazói szerepkör

A kezelt árucikkek forgalmazójaként ugyanaz a felelősségi köre, mint a biocid termékek forgalmazójaként.

Kérésre a fogyasztók számára ezúttal is kiegészítő információkat kell megadnia arra vonatkozóan, hogy az árucikk kezeléséhez mely biocid termék és nanoanyag került alkalmazásra. A fogyasztók törvényes joga, hogy az adott információhoz 45 napon belül, térítésmentesen hozzájussanak.

 

Exportál EU-n kívüli országokba?

Amennyiben hatóanyagot, biocid terméket vagy kezelt árucikket exportál, mentesül a biocid termékekkel kapcsolatos jogszabályok előírásai alól.

Mindazonáltal, ha az Ön által exportált biocidekre tilalom vagy szigorú korlátozás vonatkozik az Európai Unióban, Önnek nagy valószínűséggel meg kell felelnie a PIC-rendelet követelményeinek. Ez azt jelenti, hogy a vegyi anyagok kivitelét be kell jelentenie az ECHA-nak. Bizonyos esetekben az importáló ország előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyását is meg kell szereznie.

Ellenőrizze, hogy vegyi anyaga szerepel-e a PIC-rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagok között.

 

Importál tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső biocideket az Európai Unióba?

Tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső biocideket tartalmazó hatóanyagok, biocid termékek vagy árucikkek tartozhatnak ide. Ebben az esetben valószínűleg meg kell felelnie az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról (PIC) szóló rendelet követelményeinek.

Ennek érdekében a következők teendői vannak:

 • győződjön meg arról, hogy a biocid termékekről szóló rendelet és a nemzeti jogszabályok engedélyezik-e a behozatalt;
 • jelentse be az importált mennyiségeket a megfelelő uniós hatóságnak.

Ellenőrizze, hogy vegyi anyaga szerepel-e a PIC-rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagok között.

Categories Display