Biocidek szállítója vagy felhasználója

Ha Ön biocid hatóanyagot vagy terméket szállít vagy használ fel az EGT területén, tisztában kell lennie az EU biocid termékekkel kapcsolatos jogszabályaival. A tervezés során ügyelni kell arra, hogy a biocidek által okozott veszélyek potenciális kockázata egyensúlyban legyen a várható előnyökkel.

A jogszabály 22 különböző terméktípusra vonatkozik, amelyek négy fő csoportba sorolhatók:

 • Otthoni vagy ipari felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek
 • Természetes és mesterséges anyagok tartósítására használt szerek
 • Kártevők elleni védekezésre használt szerek
 • Egyéb speciális biocid termékek, például algásodásgátló termékek

A jogszabály olyan anyagokra, keverékekre vagy árucikkekre is kiterjed, amelyeket egy vagy több biocid termékkel kezeltek, vagy amelyek szándékosan egy vagy több biocid terméket tartalmaznak.

Mi az Ön teendője?

Ez a gyártott, szállított vagy felhasznált anyag típusától (hatóanyag, biocid termék vagy kezelt árucikk) függ.

A piaci hozzáférés egy kétlépéses eljáráson alapul:

 • a biocid termékben vagy árucikk kezelésére felhasználandó hatóanyag a megfelelő terméktípus tekintetében uniós szintű jóváhagyást igényel (hatékonyságának és biztonságosságának értékelése kedvező);
 • a biocid termék forgalomba hozatalához (értékesítéséhez) vagy felhasználásához nemzeti vagy uniós szintű engedélyre van szükség.

Kivétel: Amennyiben a hatóanyagot még nem hagyták jóvá, de szerepel a felülvizsgálati programban, a biocid termék a nemzeti jogszabályok értelmében forgalomba hozható és felhasználható.

Továbbá 2015. szeptember 1-jétől a biocid termékek kizárólag akkor hozhatók forgalomba, ha az anyag vagy termék szállítója szerepel a hatóanyagok és szállítók 95. cikk szerinti listáján.

Hatóanyagok

Minden biocid anyag ide tartozik. Magukban foglalják a nanoanyagokat és a felhasználás helyén (egy „prekurzor” másik anyagból) in situ előállított hatóanyagokat.

Gyártó vagy importőr

Hatóanyaga akkor használható fel az EGT piacára szánt biocid termékben, ha megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

 • jóváhagyták azon konkrét terméktípus vonatkozásában, amelyben felhasználásra kerül;
 • szerepel az emberi egészség és a környezet tekintetében aggodalomra okot nem adó anyagok listáján (a biocid termékekről szóló rendelet I. melléklete);
 • létező hatóanyag (2000. május 14-én már forgalmazták), amely szerepel a felülvizsgálati programban.

Továbbá 2015. szeptember 1-jétől a biocid termékek kizárólag akkor hozhatók forgalomba, ha az anyag vagy termék szállítója szerepel a hatóanyagok és szállítók 95. cikk szerinti listáján.

Hatóanyag jóváhagyásának kérelmezéséhez vagy a 95. cikk szerinti listára való felkerüléshez lépjen kapcsolatba az ECHA-val a biocid termékek nyilvántartásán (R4BP 3) keresztül.

Forgalmazó

Mielőtt felhasználás céljából hatóanyagot szállít az EGT piacára, hatóanyagának meg kell felelnie a gyártók vagy importőrök tekintetében fent meghatározott feltételeknek.

Biocid termékek

Amint a biocid hatóanyag jóváhagyásra került, vagy feltüntették az aggodalomra okot nem adó anyagok listáján (a biocid termékekről szóló rendelet I. melléklete), a hatóanyagot tartalmazó biocid terméket az EGT piacán való forgalmazást megelőzően engedélyeztetni kell.

Amennyiben még nem született döntés a hatóanyag jóváhagyását illetően, de az a felülvizsgálati programban szerepel, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően lehetősége van a biocid termék forgalmazására.

2015. szeptember 1-jétől valamennyi biocid termék vonatkozásában szükséges, hogy a szállító (anyag- vagy termékszállító) szerepeljen a 95. cikk szerinti listán, különben a biocid termék többé nem forgalmazható az EGT piacán.

Engedélyes

Ön felelős a termék forgalomba hozataláért (azaz az EGT piacán értékesítés vagy felhasználás céljából történő első szállításért). Ez magában foglalja a termék (CLP-rendelet szerinti) megfelelő osztályozásának, csomagolásának és címkézésének felelősségét is. Továbbá tájékoztatnia kell az illetékes hatóságokat a termékengedélyezést potenciálisan befolyásoló információkról (pl. a biztonságossággal kapcsolatos információkról).

Biztosítania kell, hogy a termék a reklámozás és az EGT piacán való forgalmazás során megfeleljen a jogi követelményeknek. Ez a szállítás minden formájára, így a távértékesítésre és az elektronikus kereskedelemre is vonatkozik.

Amennyiben Ön leendő engedélyes, választhat, hogy országos vagy uniós szintű engedélyezési kérelmet nyújt be.

Az EGT területén székhellyel rendelkező valamennyi természetes vagy jogi személy elláthatja ezt a szerepkört (pl. gyártó, importőr vagy tanácsadó).

Az emberi egészségre és a környezetre kevésbé káros biocid termékek felhasználásának ösztönzése érdekében:

 • egyszerűsített eljárás került bevezetésre az alacsony kockázatot jelentő hatóanyagokat tartalmazó biocid termékekre vonatkozóan.
 • A termék engedélyezése nehézségekbe ütközik, ha a termékben lévő hatóanyag helyettesítendő hatóanyagként kerül azonosításra.

Gyártó

Biocid termék gyártójaként kérelmezheti, hogy engedélyes legyen (lásd fent),

illetve, hogy a 95. cikk szerinti listán „termékszállítóként” kerüljön feltüntetésre.

Importőr

Mielőtt biocid terméket importál az EGT területére, meg kell győződnie arról, hogy

 • a terméket értékesítés céljából engedélyezték a célországban, illetve a termékben lévő hatóanyag szerepel a felülvizsgálati programban;
 • a szállító feltüntetésre került a jóváhagyott hatóanyagok és szállítók 95. cikk szerinti listáján.

A biocid termék importőreként kérelmezheti, hogy „anyagszállítóként” vagy „termékszállítóként” szerepeljen a listán. Azt is kérelmezheti, hogy engedélyes legyen (lásd fent).

Forgalmazó

Forgalmazásukat megelőzően ellenőrizze, hogy a biocid termékeket minden olyan országban engedélyezik-e, ahol azokat forgalmazni kívánja.

Ha a biocid terméket még nem engedélyezték, ellenőrizze, hogy a termékben lévő hatóanyag szerepel-e a felülvizsgálati programban.

A termék forgalmazását megelőzően, 2015. szeptember 1-jétől azt is ellenőrizze, hogy a szállító szerepel-e a jóváhagyott hatóanyagok és szállítók 95. cikk szerinti listáján.

Kezelt árucikkek

Amennyiben termékét biocid termékkel kezelték vagy az biocid terméket tartalmaz, azonban nem rendelkezik elsődleges biocid funkcióval, akkor „kezelt árucikknek” minősül.

A kezelt árucikk kizárólag akkor hozható forgalomba (az EGT piacán értékesítés vagy felhasználás céljából történő első szállítás), ha az árucikk kezelésére felhasznált biocid termék csak

 • jóváhagyott hatóanyagokat,
 • az I. mellékletben felsorolt, aggodalomra okot nem adó anyagokat,
 • a felülvizsgálati programban szereplő anyagokat tartalmaz.
 • A kezelt árucikk egyedi címkézésére is szükség lehet.

Gyártó vagy importőr

Amennyiben Ön felelős a kezelt árucikk forgalomba hozataláért, annak jogszerűségéért és nyomon követhetőségért is teljes felelősséggel tartozik. Előfordulhat, hogy kérésre a fogyasztók számára kiegészítő információkat is kell adnia arra vonatkozóan, hogy az árucikk kezeléséhez mely biocid termék és nanoanyag került alkalmazásra.

Forgalmazó

A kezelt árucikkek forgalmazójaként ugyanaz a felelősségi köre, mint biocid termékek forgalmazójaként.

Kérésre a fogyasztók számára ezúttal is kiegészítő információkat kell megadnia arra vonatkozóan, hogy az árucikk kezeléséhez mely biocid termék és nanoanyag került alkalmazásra. A fogyasztók törvényes joga, hogy az adott információhoz 45 napon belül, térítésmentesen hozzájussanak.

EU-n kívüli országokba exportál?

Amennyiben csak hatóanyagot, biocid terméket vagy kezelt árucikket exportál, mentesül a biocid termékekkel kapcsolatos jogszabályok előírásai alól.

Mindazonáltal, ha Ön olyan biocid terméket kíván az EU-n kívülre exportálni, amelyre tilalom vagy szigorú korlátozás vonatkozik az Európai Unióban, Önnek nagy valószínűséggel meg kell felelnie az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról (PIC) szóló rendelet követelményeinek. Ez azt jelenti, hogy az exportot megelőzően értesítenie kell tagállamának a PIC tekintetében kijelölt nemzeti hatóságát (DNS), és meg kell adnia az exportált vegyi anyagokhoz szükséges információkat. Ezenkívül egyes esetekben az export előtt az importáló ország beleegyezése szükséges. Amennyiben az export megtörténik, azt a következő naptári év első negyedévében be kell jelentenie a kijelölt nemzeti hatóságnak.

Ellenőrizze a „PIC-rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagok” részben, hogy vegyi anyaga a PIC-rendelet hatálya alá tartozik-e.

Ezenkívül a CLP-rendeletnek megfelelően kell csomagolnia és címkéznie az exportált vegyi anyagokat, beleértve az exportált biocid termékeket is, függetlenül attól, hogy azok az EU-n belül tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek-e. A címkén fel kell tüntetnie a lejárati időt és az előállítás dátumát, és szükség esetén meg kell adnia a különböző éghajlati övezetekre vonatkozó lejárati időt is. Biocidek exportja esetén biztonsági adatlapot is csatolnia kell a szállítmányhoz, és a címkén és a biztonsági adatlapon szereplő információkat lehetőség szerint a rendeltetési ország vagy a tervezett felhasználási terület hivatalos nyelvén, illetve egy vagy több fő nyelvén kell megadni.

Importál tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső biocideket az Európai Unióba?

Tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső biocideket tartalmazó hatóanyagok, biocid termékek vagy árucikkek tartozhatnak ide. Ebben az esetben előfordulhat, hogy meg kell felelnie a PIC-rendelet követelményeinek.

Ennek érdekében a következőket kell megtennie:

 • győződjön meg arról, hogy a biocid termékekről szóló rendelet és a nemzeti jogszabályok engedélyezik az importot;
 • jelentse be az importált mennyiségeket a megfelelő uniós hatóságnak.

ellenőrizze, hogy vegyi anyaga szerepel-e a PIC-rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagok részben.

Categories Display