Forgalmazó

A jogszabály elismeri az Ön gyártók és a fogyasztók közötti kapcsolat betöltésére irányuló szerepét azáltal, hogy lehetővé teszi a szállítói láncban történő kommunikációt a kémiai biztonság vonatkozásában. Elengedhetetlen, hogy tevékeny szerepet vállaljon annak érdekében, hogy védje az embert és a környezetet a vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoktól. 

Ön a REACH és a CLP szerint forgalmazónak minősül, ha a vegyi anyagot vagy keveréket az EGT területén szerzi be, tárolja, majd valaki más nevében hozza forgalomba (saját márkaneve alatt anélkül, hogy a kémiai összetételt megváltoztatná).

Például a kis- és nagykereskedők a REACH és a CLP szerint forgalmazónak minősülnek. 

Ön nem tekinthető forgalmazónak, amennyiben:

  • az EGT területén kívülről vásárol vegyi anyagot, és közvetlenül az EGT piacán hozza forgalomba. Ebben az esetben Ön importőr.
  • Az EGT területén belül vásárol vegyi anyagot, és a másokhoz történő szállítást megelőzően egyéb vegyi anyagokkal elegyíti vagy hígítja azokat, illetve (újra)tölti a tartályokat. Ebben az esetben Ön továbbfelhasználónak minősül.

Mi az Ön feladata?

Legfőbb felelősségi köre a szállítói láncban történő kommunikáció. 
 
Ugyanez a felelősségi kör érvényes az anyagok, a keverékek és az árucikkek valamennyi szállítójára – a gyártókra, az importőrökre, a továbbfelhasználókra és a forgalmazókra.

 

 

Ha ipari vagy foglalkozásszerű felhasználók részére értékesít anyagot,

köteles továbbítani az Ön által forgalmazott vegyi anyagok veszélyeivel és kockázataival kapcsolatos biztonsági információkat:

A szállítói lánc további tagjai számára

E kommunikáció legfőbb eszköze a biztonsági adatlap, amely az expozíciós forgatókönyvek feltüntetése érdekében minden azonosított felhasználás tekintetében kiterjeszthető.

Veszélyes anyag vagy keverék esetében

  • Köteles biztonsági adatlapot biztosítani és meggyőződni arról, hogy az a megfelelő nemzeti nyelven készült és tartalmazza a nemzeti jogszabályok által előírt információkat (például egészségügyi és biztonsági, valamint a hulladékártalmatlanításra vonatkozó információk).
  • Ügyeljen a veszélyes anyag vagy keverék megfelelő címkézésére és csomagolására.

Ez a CLP követelményeinek való megfelelést jelenti. 2015. június 1-jétől fontos változások léptek életbe, többek között az új piktogramokat és figyelmeztető mondatokat illetően.

További információért tekintse meg a CLP-rendeletről szóló bevezető útmutatót.

Ne feledje, hogy a biocid termékek és az azokkal kezelt árucikkek címkézésének és csomagolásának mind a CLP-nek, mind az egyéb speciális követelményeknek meg kell felelniük.

A különös aggodalomra okot adó anyagokat tartalmazó árucikkekre vonatkozó információk

Ezek a REACH szerint azonosított anyagok súlyos, gyakran visszafordíthatatlan hatást gyakorolnak az emberi egészségre és a környezetre. Önnek elegendő információt kell biztosítania fogyasztói számára ahhoz, hogy lehetővé tegye az árucikk biztonságos felhasználását, beleértve legalább a veszélyes anyag nevét.

A szállítói lánc korábbi tagjai számára

Fogyasztói kötelesek Önt olyan információval ellátni, amelyet továbbíthat a szállítói lánc előzői szintjén elhelyezkedő szállítóinak. Ide tartozhatnak:

  • az anyagok vagy keverékek veszélyes tulajdonságaival kapcsolatos új információk;
  • az átvett biztonsági adatlapon szereplő információk, amelyek eredményeként a kockázatkezelési intézkedések nem megfelelőnek bizonyulhatnak;
  • elegendő információ az anyag felhasználásával kapcsolatban annak érdekében, hogy a felhasználást figyelembe vegyék az anyag regisztrálási dokumentációjában.

Ily módon segítheti a gyártókat és az importőröket abban, hogy értelmezni tudják anyagaik felhasználását és regisztrálják az Ön által számukra ismertté tett felhasználások egy részét vagy egészét.

Fogyasztói ezt követően hozzájuthatnak azokhoz a biztonsági információkhoz, amelyekre szükségük van a REACH- és a CLP-rendeletnek való megfeleléshez.

 

Ha fogyasztók számára értékesít

Ügyeljen a veszélyes anyagok megfelelő címkézésére és csomagolására

Amennyiben a terméket (vegyi anyagot vagy keveréket) veszélyesként azonosították, akkor azt a CLP-rendelet követelményeinek megfelelően kell címkézni és csomagolni.

Ez a gyártók, a készítők, az importőrök és a forgalmazók feladata. Ha a saját márkanév feltüntetése érdekében újracímkézi vagy újracsomagolja ezeket a termékeket, ugyanez a kötelezettség Önre is vonatkozik.

A veszélyes anyagok szállítójaként biztosítania kell az adott termékek megfelelő címkézését és csomagolását. A címkén az alábbiaknak kell szerepelniük:

  • veszélyességi információk a kívánt nemzeti nyelv(ek)en;
  • az uniós szállító kapcsolattartási adatai;
  • az új veszélyt jelző piktogramok, figyelmeztetések, figyelmeztető mondatok és óvintézkedésre vonatkozó mondatok, amelyek a CLP értelmében kötelezőek.

2017. június 1-jéig lehetősége van arra, hogy a keverékeket a korábbi módon felcímkézve értékesítse, amennyiben igazolni tudja, hogy azok a 2015. június 1-jei átállásra vonatkozó, jogszabályban megállapított határidő előtt szerepeltek a szállítói láncban.

Ne feledje, hogy a biocid termékekről szóló rendelet kiegészítő címkézési és csomagolási követelményeket határoz meg a kezelt árucikkekre vonatkozóan.

Válasz a fogyasztók által feltett kérdésekre

A fogyasztóknak a REACH és a biocid termékekről szóló rendelet értelmében jogukban áll érdeklődni afelől, hogy az Ön által a részükre értékesített árucikkek tartalmaznak-e különös aggodalomra okot adó anyagot egy adott koncentráció felett. A kérdés a biocid termékkel kezelt árucikkekre is vonatkozik.

Ön 45 napon belül, díjmentesen köteles választ adni a fogyasztók kérdéseire. Az árucikk biztonságos használatát, illetve a kezelt árucikk biocid termékkel való kezelését illetően köteles elegendő információt és tanácsot biztosítani. Ha további információra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a szállítójával.

A fogyasztók jellemzően az alábbi termékek esetében fogalmazhatnak meg kérdéseket: pl. ruházat, bútorok, háztartási eszközök, sportfelszerelés vagy egyéb, mindennapi használatra szánt eszközök.

 

Ismerje meg a tárolt és szállított vegyi anyagokat

Mielőtt forgalomba hoz egy anyagot, keveréket vagy árucikket, meg kell győződnie arról, hogy az jogszerűen van jelen az EGT piacán. Ellenőrizze, hogy az anyag megfelel-e a „Gyártó" vagy az „Importőr" szakaszban ismertetett feltételeknek, és lépjen kapcsolatba szállítójával.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.

Categories Display