REACH-IT

REACH-IT on keskitetty tietotekniikkajärjestelmä, joka tukee teollisuutta, jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia sekä Euroopan kemikaalivirastoa tietojen ja aineistojen turvallisessa toimittamisessa, käsittelyssä ja hallinnassa. Näillä kolmella osapuolella on käytettävissään REACH-IT-järjestelmän erityistoiminnot REACH- ja CLP-asetusten mukaisten velvollisuuksien täyttämistä varten. Lisäksi REACH-IT-järjestelmä toimii turvallisena viestintäkanavana näiden osapuolten välillä sekä tukee tietojen ja aineistojen käsittelyn ja arvioinnin koordinointia.

 

Kirjautuminen

Käyttäjätilien hallintaa käsittelevässä oppaassa (ECHA Accounts Manual) kerrotaan, miten REACH-IT-järjestelmään kirjaudutaan ja oikeussubjektitietue luodaan.

Rekisteröintiprosessi

Tämä on yhteenveto prosessista, jolla aine rekisteröidään kemikaalivirastoon. Ensimmäinen vaihe aineen rekisteröinnissä on tiedustelu. Tietoa annetaan myös tietojen toimittamisesta yhteisesti, jos ainetta valmistaa tai maahantuo useampi kuin yksi yritys. Lisäksi laaditaan yleisluonteinen yhteenveto siitä, miten rekisteröintiaineisto laaditaan IUCLIDissa ja miten aineisto toimitetaan virastolle REACH-IT:n kautta. Samoin kerrotaan, miten voi pyytää rekisteröintinumeroa ilmoitetulle aineelle (jota kutsutaan myös NONS-aineeksi) REACH-IT:n kautta.


Tiedustelun laatiminen ja toimittaminen

Johdanto siihen, milloin tiedustelu on laadittava. Siinä kerrotaan, miten tiedusteluaineisto laaditaan käyttämällä IUCLIDia ja miten tämä aineisto toimitetaan kemikaalivirastoon REACH-IT:n kautta. (Ks. myös opas Tiedusteluaineiston laatiminen ja toimittaminen.


Tietojen laatiminen ja toimittaminen yhteisesti

Lyhyt selvitys siitä, milloin tietojen yhteistoimitus on tarpeen ja miten se tehdään.


Aineen rekisteröinti

Lyhyt yhteenveto siitä, miten rekisteröintiaineisto laaditaan ja toimitetaan kemikaalivirastoon REACH-IT:n kautta. (Ks. myös opas Rekisteröinti- ja PPORD-aineistojen laatiminen).


Rekisteröintinumeron hakeminen ilmoitetuille aineille

Tietoa siitä, miten rekisteröintinumeroa haetaan ilmoitetuille aineille (NONS-aineille) REACH-IT:tä käyttäen ja mitä tietoja kemikaalivirasto tarvitsee, jotta se voi antaa tämän rekisteröintinumeron. Näissä ohjeissa on myös linkki asianmukaisiin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja nimettyjen kansallisten viranomaisten yhteystietoihin.

 

Luvan hakeminen

Lyhyt vaiheittainen opas yhteisesti toimitettujen tai yksittäisten lupahakemusten jättämisestä. Ohjeissa neuvotaan kirjautuminen REACH-IT-järjestelmään, IUCLID-aineiston luominen ja aineiston toimittaminen REACH-IT-järjestelmän kautta. (Katso myös opas siitä, miten lupahakemus laaditaan.)

 

PPORD-ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen

Lyhyt kuvaus siitä, miten PPORD-ilmoitus laaditaan ja toimitetaan kemikaalivirastoon sekä miten PPORD-jatkoajan pyyntö tehdään.(Katso myös opas  siitä, miten rekisteröinti- ja PPORD-aineisto laaditaan.)

 

Esineissä olevista aineista ilmoittaminen

Suppea opas siitä, miten kemikaalivirastolle tehdään ilmoitus, jos valmistettu tai maahantuotu esine sisältää kandidaattilistaan kuuluvia aineita. Ilmoittamiseen voi käyttää REACH-IT-järjestelmän sijasta verkkolomaketta. Tässä annetaan suora linkki, ja käytettävissä on opastustoiminto.  (Katso myös opas siitä, miten ilmoitus esineissä olevista aineista laaditaan.)

 

Luvallista käyttöä koskevan jatkokäyttäjän ilmoituksen toimittaminen

Lyhyt ohje jatkokäyttäjän ilmoituksen toimittamiseksi sellaisista aineista luvanvaraisten aineiden luettelossa, jotka ovat jo saaneet luvan toimitusketjussa. Tällä verkkosivulla on linkki lomakkeeseen, jolla ilmoitus tehdään.

 

Jatkokäyttäjän raportin toimittaminen käytöissä, joita ei tueta

Lyhyt vaiheittain etenevä opas jatkokäyttäjän raportin toimittamiseksi verkkolomaketta käyttäen tai REACH-It:n avulla käytöistä, joita ei tueta toimittajan altistumiskenaarioissa Verkkolomakkeen ja online-opetusohjelman saa tältä verkkosivulta. (Katso myös opas siitä, miten jatkokäyttäjän raportti laaditaan.)

 

Luokituksessa olevia eroavuuksia koskevan jatkokäyttäjän raportin toimittaminen

Lyhyt vaiheittain etenevä ohje jatkokäyttäjän raportin toimittamiseksi REACH-IT:n avulla, kun jatkokäyttäjän luokitus eroaa aineen toimittajan luokituksessa, (Ks. myös tietojen toimittamista koskeva opas 21: Jatkokäyttäjä-raportin laatiminen ja toimittaminen IUCLID 5:n avulla).

 

Luokitus- ja merkintäilmoituksen toimittaminen ja ajantasaistaminen

Lyhyet vaiheittain etenevät ohjeet luokitus- ja merkintäilmoituksen laatimisesta verkossa IUCLIDia tai REACH-ITia käyttäen.  (Katso myös opas siitä, miten ilmoitus luokituksesta ja merkinnöistä laaditaan.)

 

Seoksessa olevan aineen vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttöä koskeva pyyntö

Lyhyt kuvaus siitä, miten seoksessa olevalle aineelle voi pyytää vaihtoehtoista kemiallista nimeä ja mitä pyynnön jälkeen tapahtuu. Sivulta on suora linkki verkkolomakkeeseen, jolla pyynnön voi toimittaa. (Katso myös opas siitä, miten laadintaan pyyntö vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käytöstä seokseen sisältyvää ainetta varten).

 

Yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan asiakirja-aineiston laatiminen ja toimittaminen

Lyhyt vaiheittain etenevä ohje yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan asiakirja-aineiston laatimista ja toimittamista varten. Verkkolomakkeeseen yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevan asiakirja-aineiston toimittamista varten pääsee suorasta linkistä, samoin yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevaan raporttilomakkeeseen sekä asiaankuuluviin toimintaohjeisiin.