Κατανόηση του κανονισμού PIC

Ο κανονισμός σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση [ΣΜΕ, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012] ρυθμίζει τις εισαγωγές και εξαγωγές ορισμένων επικίνδυνων χημικών προϊόντων και ορίζει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξάγουν τα εν λόγω προϊόντα σε χώρες εκτός ΕΕ. Αποσκοπεί στο να προάγει τον επιμερισμό της ευθύνης και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου επικίνδυνων χημικών προϊόντων, καθώς και στην προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, παρέχοντας στις αναπτυσσόμενες χώρες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς αποθήκευσης, μεταφοράς, χρήσης και απόρριψης των επικίνδυνων χημικών προϊόντων.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός εφαρμόζει, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διατάξεις της σύμβασης του Ρόττερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο.

Ο κανονισμός ΣΜΕ αφορά χημικά προϊόντα η κυκλοφορία των οποίων έχει απαγορευτεί ή υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς και τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα I, δηλαδή, βιομηχανικά χημικά προϊόντα, φυτοφάρμακα και βιοκτόνα, για παράδειγμα βενζόλιο, χλωροφόρμιο, ατραζίνη και περμεθρίνη. Η εξαγωγή των συγκεκριμένων χημικών προϊόντων υπόκειται σε δύο τύπους απαιτήσεων: κοινοποίησης εξαγωγών και ρητής συναίνεσης.

Ο κανονισμός ΣΜΕ ισχύει επίσης για τα χημικά προϊόντα που υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής και παρατίθενται στο παράρτημα V καθώς και για όλα τα εξαγόμενα χημικά προϊόντα που πρέπει να συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη συσκευασία και την επισήμανση

Τα χημικά προϊόντα που περιέχονται σε ναρκωτικά, ραδιενεργά υλικά, απόβλητα, χημικά όπλα, τρόφιμα και πρόσθετα τροφίμων, ζωοτροφές, γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και φαρμακευτικά προϊόντα (εκτός των απολυμαντικών, των εντομοκτόνων και των παρασιτοκτόνων) ρυθμίζονται βάσει άλλης νομοθεσίας της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΣΜΕ.

Επιπλέον, ο κανονισμός δεν ισχύει για τα χημικά προϊόντα που εξάγονται ή εισάγονται για σκοπούς έρευνας ή ανάλυσης σε ποσότητες που είναι απίθανο να έχουν επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον και που δεν υπερβαίνουν τα 10 kg ανά εξαγωγέα προς κάθε χώρα εισαγωγής ανά ημερολογιακό έτος.

Ο κανονισμός ΣΜΕ τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2014. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά, ο ECHA είναι υπεύθυνος για τα διοικητικά και τεχνικά καθήκοντα που σχετίζονται με τον νέο κανονισμό. Το κύριο καθήκον του Οργανισμού είναι η επεξεργασία και αποστολή κοινοποιήσεων περί εξαγωγών προς τις χώρες εισαγωγής εκτός της ΕΕ, καθώς και η διατήρηση βάσης δεδομένων με τις κοινοποιήσεις και τις ρητές συναινέσεις που παρέχουν οι χώρες εισαγωγής.
 
Ο ECHA παρέχει επίσης βοήθεια και τεχνική και επιστημονική καθοδήγηση στον κλάδο, στις ορισθείσες εθνικές αρχές, τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο και των τρίτων χωρών, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)