Κατάλογος χημικών προϊόντων: Παράρτημα I

Ο κανονισμός ΣΜΕ ισχύει για τον κατάλογο των καταχωρισμένων προϊόντων (μεμονωμένων χημικών προϊόντων ή ομάδων χημικών προϊόντων) που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I, όπως και για τα μείγματα που περιέχουν τα εν λόγω χημικά προϊόντα σε συγκεντρώσεις οι οποίες συνεπάγονται υποχρεώσεις επισήμανσης βάσει του κανονισμού CLP (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (ανεξαρτήτως της παρουσίας οποιασδήποτε άλλης ουσίας), καθώς και για αντικείμενα τα οποία περιέχουν τα συγκεκριμένα χημικά προϊόντα σε μη αντιδρώσα μορφή.

Ο εν λόγω κατάλογος επικαιροποιείται τακτικά ώστε να ενσωματώνει τις αλλαγές που προκύπτουν από τις κανονιστικές πράξεις βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ και τις εξελίξεις στο πλαίσιο της σύμβασης του Ρόττερνταμ. Διαιρείται σε τρία μέρη τα οποία καθορίζουν τις διάφορες υποχρεώσεις που ισχύουν για τα χημικά προϊόντα.

Μέρος 1

Οι εν λόγω καταχωρίσεις υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης εξαγωγών. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά όλα τα χημικά προϊόντα των οποίων η κυκλοφορία έχει απαγορευτεί ή υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς εντός της ΕΕ σε τουλάχιστον μία από τις τέσσερις υποκατηγορίες χρήσης που καθορίζονται στον κανονισμό ΣΜΕ:

  • Βιομηχανικά χημικά προϊόντα για χρήση από επαγγελματίες
  • Βιομηχανικά χημικά προϊόντα για χρήση από το κοινό
  • Φυτοφάρμακα χρησιμοποιούμενα ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα
  • Άλλα φυτοφάρμακα, όπως τα βιοκτόνα

Μέρος 2

Πέραν της απαίτησης κοινοποίησης εξαγωγών, οι καταχωρίσεις του μέρους 2 υπόκεινται στην πρόσθετη απαίτηση βάσει της οποίας οι αρχές της χώρας εισαγωγής πρέπει να δηλώνουν στην ορισθείσα εθνική αρχή του εξαγωγέα ότι συμφωνούν με την εισαγωγή. Αυτό ονομάζεται ρητή συναίνεση.

Τα εν λόγω χημικά προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις κοινοποίησης ΣΜΕ στο πλαίσιο της σύμβασης του Ρόττερνταμ επειδή η κυκλοφορία τους έχει απαγορευτεί ή υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς εντός της ΕΕ και ανήκουν σε μία εκ των δύο κατηγοριών που καθορίζονται στη σύμβαση του Ρόττερνταμ: φυτοφάρμακο ή βιομηχανικό χημικό προϊόν.

Μέρος 3

Οι καταχωρίσεις του μέρους 3 υπόκεινται στην απαίτηση κοινοποίησης εξαγωγών και, επιπροσθέτως, στην απαίτηση ρητής συναίνεσης, εκτός εάν πληρούνται ορισμένα κριτήρια και εάν στην εγκύκλιο ΣΜΕ, βάσει της σύμβασης του Ρόττερνταμ, δημοσιεύεται απάντηση σχετικά με την εισαγωγή. 

Αυτά είναι τα χημικά προϊόντα που υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ, όπως περιγράφεται στη σύμβαση του Ρόττερνταμ, και περιλαμβάνονται στο παράρτημα III της ίδιας της σύμβασης.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)