Διαδικασία κοινοποίησης εξαγωγών

Οι εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να κοινοποιούν την πρόθεσή τους να εξάγουν ορισμένα χημικά προϊόντα σε χώρα εκτός ΕΕ. Αυτό ισχύει για τα χημικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού ΣΜΕ (διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση). Οι εξαγωγείς πρέπει να απευθύνουν την κοινοποίηση στην ορισθείσα εθνική αρχή της χώρας από την οποία θα πραγματοποιηθεί η εξαγωγή πριν από την πραγματοποίηση της πρώτης ετήσιας εξαγωγής καθώς και πριν από την πραγματοποίηση της πρώτης εξαγωγής κάθε επακόλουθου ημερολογιακού έτους.

Σε κάθε κοινοποίηση εξαγωγών εκχωρείται μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός ο οποίος ονομάζεται αναγνωριστικός αριθμός αναφοράς. Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για τη διευκόλυνση του ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές των χημικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.

Περιεχόμενο της κοινοποίησης

Τα βασικά δεδομένα που πρέπει να περιλαμβάνει η κοινοποίηση της εξαγωγής είναι:

  • Ταυτότητα της ουσίας, του μείγματος ή του αντικειμένου προς εξαγωγή. Κατά κανόνα, πρόκειται για τον αριθμό ΕΚ, τον αριθμό CAS και τη χημική ονομασία, όπως παρατίθενται στον κανονισμό.
  • Πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή, όπως χώρα καταγωγής, χώρα προορισμού, αναμενόμενη ημερομηνία της πρώτης ετήσιας εξαγωγής, εκτιμώμενη ποσότητα προς εξαγωγή, προβλεπόμενη χρήση στη χώρα προορισμού, επωνυμία και διεύθυνση του εξαγωγέα και του εισαγωγέα
  • Πληροφορίες σχετικά με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται
  • Περίληψη των φυσικοχημικών, τοξικολογικών και οικοτοξικολογικών ιδιοτήτων
  • Οι χρήσεις του χημικού προϊόντος στην ΕΕ
  • Περίληψη των κανονιστικών περιορισμών και αιτιολόγησή τους

Το πλήρες σύνολο των απαιτήσεων δεδομένων περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμού ΣΜΕ.

Η πρόθεση εξαγωγής χημικού προϊόντος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I πρέπει να κοινοποιείται το αργότερο βάσει του ακόλουθου χρονοδιαγράμματος:

  • 35 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία της εξαγωγής: ο εξαγωγέας πρέπει να απευθύνει την κοινοποίηση στην ορισθείσα εθνική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος.
  • 25 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία της εξαγωγής: η ορισθείσα εθνική αρχή επικυρώνει την κοινοποίηση και την προωθεί στον ECHA.
  • 15 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία εξαγωγής: ο ECHA αποστέλλει την κοινοποίηση στην ορισθείσα εθνική αρχή της εκτός ΕΕ χώρας εισαγωγής.

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)