Ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές δυνάμει του κανονισμού ΣΜΕ

Κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, οι εισαγωγείς και εξαγωγείς χημικών προϊόντων που υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ πρέπει να ενημερώνουν τις ορισθείσες εθνικές αρχές τους για τις ακριβείς ποσότητες του χημικού προϊόντος (ως ουσία και ως συστατικό αντικειμένων ή μειγμάτων) που απέστειλαν σε κάθε τρίτη χώρα ή που εισήγαγαν από κάθε τρίτη χώρα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Η εν λόγω απαίτηση είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 και με το άρθρο 9 των προηγούμενων κανονισμών ΣΜΕ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2003 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008].

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 649/2012

2017

2016

2015

2014

 

 Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 689/2008

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 304/2003

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)