Ρητή απαίτηση συναίνεσης

 

Εκτός από την απαίτηση κοινοποίησης, για την εξαγωγή των χημικών προϊόντων που παρατίθενται στα μέρη 2 και 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού PIC απαιτείται ισχύουσα ρητή συναίνεση της ορισθείσας εθνικής αρχής (DNA) της εκτός της ΕΕ χώρας εισαγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις χορηγείται απαλλαγή από την εν λόγω υποχρέωση:

  • εάν η χώρα εισαγωγής δεν έχει απαντήσει εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρητής συναίνεσης και πληρούνται όλα τα λοιπά κριτήρια που θεσπίζει το άρθρο 14 παράγραφος 7 του κανονισμού 649/2012, ο εξαγωγέας μπορεί να προτείνει τη χορήγηση απαλλαγής από τις υποχρεώσεις ρητής συναίνεσης
  • εάν η κοινοποιημένη χημική ουσία περιλαμβάνεται στην απαρίθμηση του παραρτήματος Ι μέρος 2 και προορίζεται για εξαγωγή σε χώρα του ΟΟΣΑ, μπορεί να υποβληθεί και να εξετασθεί αίτηση απαλλαγής από την υποχρέωση ρητής συναίνεσης. Η υποβολή της εν λόγω αίτησης από τον εξαγωγέα πρέπει να συνοδεύεται από την υποβολή δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν ότι το χημικό προϊόν έχει αποτελέσει αντικείμενο έγκρισης, καταχώρισης ή αδειοδότησης στη συγκεκριμένη χώρα του ΟΟΣΑ.

Όσον αφορά τα χημικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο μέρος 3 του παραρτήματος, η συγκεκριμένη απαίτηση δεν ισχύει όταν πληρούνται ορισμένα κριτήρια και όταν στην εγκύκλιο ΣΜΕ, βάσει της σύμβασης του Ρόττερνταμ, δημοσιεύεται θετική απάντηση σχετικά με την εισαγωγή.

Η ρητή συναίνεση εξακολουθεί να ισχύει για τις εξαγωγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα επόμενα τρία ημερολογιακά έτη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους χορήγησης της ρητής συναίνεσης. Κατά την εν λόγω τριετία, οποιαδήποτε επιχείρηση με έδρα στην ΕΕ μπορεί να εξάγει το ίδιο χημικό προϊόν στη χώρα η οποία έχει χορηγήσει ρητή συναίνεση (εφόσον οι όροι της συναίνεσης το επιτρέπουν). Ωστόσο, δεσμεύεται από τις απαιτήσεις ετήσιας κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων. Ο ECHA διατηρεί βάση δεδομένων για το σύνολο των υφιστάμενων και των νέων κοινοποιήσεων, καθώς και των απαντήσεων όσον αφορά το αίτημα χορήγησης ρητής συναίνεσης.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)