Kontrol af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder

For at sikre en fair konkurrence mellem registranter og lige behandling med hensyn til gebyrbetalinger er ECHA ansvarlig for at kontrollere størrelsen af de virksomheder, der gør gældende, at de er berettiget til gebyrnedsættelsen for SMV'er.

Hvis du angiver i REACH-IT, at din virksomhed er en mikrovirksomhed eller en lille eller mellemstor virksomhed og dermed gør gældende, at virksomheden er berettiget til gebyrnedsættelsen for SMV'er, kan ECHA når som helst kontrollere, om din virksomhed er en SMV.

Hvis du oplyser en forkert virksomhedsstørrelse, kan det få alvorlige konsekvenser. Se afsnittet "Hvordan virksomhedens størrelseskategori fastlægges". Hvis du mener at have oplyst en forkert størrelseskategori for virksomheden, skal du gå til afsnittet "Hvad du skal gøre, hvis du har angivet en forkert SMV-størrelseskategori".

I løbet af SMV-kontrolproceduren vil du blive bedt om at fremlægge dokumentation, som understøtter den angivne størrelseskategori. Hvis de indsendte dokumenter enten ikke er tilstrækkelige til fastlæggelse af virksomhedens størrelseskategori eller ikke understøtter den angivne størrelseskategori for den pågældende virksomhed, meddeler ECHA dette i en afgørelse og udsteder de relevante supplerende fakturaer.

Hvis fakturaen på differencen i forhold til det gældende registreringsgebyr ikke betales inden for fristen, vil det betyde en tilbagekaldelse af den oprindelige registreringsafgørelse om tildeling af et registreringsnummer. Da vil det ikke længere være tilladt at anvende det oprindeligt tildelte registreringsnummer.

Se nedenstående afsnit for mere detaljerede oplysninger om proceduren.

 

Krævet dokumentation
  1. Dokumentation* med angivelse af virksomhedens ejerstruktur på indsendelsesdatoen (registrering, ajourføring af registreringsoplysninger, anmeldelse osv.) i REACH-IT, herunder alle direkte og indirekte partnervirksomheder og tilknyttede virksomheder upstream og downstream under hensyntagen til alle aktier, stemmerettigheder eller anden form for indflydelse, der er relevante for tilknytningsforhold/partnerskab som omhandlet i artikel 3 i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF.

    *Til dokumentation af en virksomheds aktionærer kan anvendes følgende, herunder aktietegning med de seneste ændringer: CVR-udtræk, vedtægter, registreringsattester, stiftelsesoverenskomst, virksomhedens aktionærbog m.m.

  2. Kopier af de fuldstændige officielle regnskaber (evt. reviderede) med ledsagende bemærkninger og årsberetninger, eller de fuldstændige årlige skatteangivelser for de seneste to godkendte regnskabsperioder for virksomheden forud for tidspunktet for hver indsendelse, samt for eventuelle partnervirksomheder og/eller tilknyttede virksomheder, i overensstemmelse med artikel 3, 4 og 6 i bilaget til Kommissionens henstilling.

  3. Officielt certifikat/officielle oplysninger fra en officiel myndighed**, der bekræfter antallet af ansatte svarende til antallet af årsarbejdsenheder (ÅAE) i overensstemmelse med artikel 5 i bilaget til Kommissionens henstilling, for hvert af de seneste to godkendte skatteår, der ligger forud for tidspunktet for hver indsendelse. Hvis disse oplysninger fremgår af årsberetningerne eller bemærkningerne til de reviderede årsregnskaber, behøver du ikke fremlægge disse dokumenter.

    **Et officielt certifikat med oplysninger om virksomhedens personaleantal kan blandt andet fås ved henvendelse til følgende nationale/lokale institutioner: skattemyndigheder, nationalt agentur for offentlige indtægter, forsikringsinstitution, arbejdsdirektorat, statistisk kontor, sygesikring, privat sygeforsikringsvirksomhed osv.

Sørg for at indsende de i punkt 1, 2 og 3 ovenfor nævnte dokumenter for alle direkte og indirekte partnervirksomheder og tilknyttede virksomheder upstream og downstream. Tag herunder hensyn til alle aktier, stemmerettigheder eller anden form for indflydelse, der er relevante for bestemmelse af tilknytningsforhold/partnerskab som omhandlet i artikel 3 af Kommissionens henstilling.

Bemærk: Hvis virksomheden og/eller nogen af dens partnervirksomheder eller tilknyttede virksomheder fører konsolideret regnskab eller indgår i en anden virksomheds regnskaber ved konsolidering, bedes du indsende de konsoliderede regnskaber med tilhørende bemærkninger.

Hvis du er enerepræsentant, bør vurderingen af, om nedsættelsen for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder finder anvendelse, finde sted på grundlag af antal beskæftigede og omsætning hos og balanceoplysninger om den producentvirksomhed eller den producent af et kemisk produkt eller en artikel fra et tredjeland, der er repræsenteret, herunder relevante oplysninger fra tilknyttede virksomheder og partnervirksomheder til producentvirksomheden eller producenten af et kemisk produkt eller en artikel fra et tredjeland, jf. henstilling 2003/361/EF.

 

Resultater af kontrollen

Efter analysen anmoder ECHA om yderligere dokumentation, hvis det er relevant. Når den fuldstændige dokumentation er indsendt, vil ECHA give meddelelse om resultatet af kontrollen.

  • Hvis berettigelsen til gebyrnedsættelsen bekræftes, vil ECHA meddele dig resultatet af kontrollen og ikke udstede nogen supplerende fakturaer (tillægsgebyr eller administrativt gebyr).
  • Hvis dokumentationen viser en størrelse, der er større end den størrelseskategori, der er angivet på indsendelsestidspunktet, vil ECHA sende en afgørelse med angivelse af den fastslåede størrelseskategori og udstede en faktura på differencen i forhold til registreringsgebyret for den korrekte virksomhedsstørrelse, og desuden vil der blive opkrævet et administrativt gebyr.

Hvis det i forbindelse med SMV-kontrolproceduren fastslås, at registranten ikke har indsendt tilstrækkelig dokumentation eller eventuelle understøttende dokumenter, vil registranten blive anset for ikke at være berettiget til SMV-gebyrnedsættelse. Derfor opkræver ECHA differencen i forhold til standardgebyret samt det administrative gebyr for store (ikke-SMV) virksomheder hos registranten.

I overensstemmelse med artikel 94, stk. 1, i REACH-forordningen og artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan du anlægge et søgsmål til prøvelse af beslutningens lovlighed ved Den Europæiske Unions Domstol inden for en frist på to måneder efter meddelelsen af denne afgørelse. Du kan finde nyttige links til retsakterne vedrørende proceduren og en tjekliste til ansøgninger på Den Europæiske Unions Domstols websted.  

 

Supplerende fakturaer og administrative gebyrer

Som forklaret i det foregående afsnit opkræver ECHA efter kontrol af den oplyste SMV-størrelseskategori differencen i forhold til det gebyr, der svarer til den korrekte virksomhedsstørrelse, hos alle registranter, der fejlagtigt har gjort gældende, at de har ret til en gebyrnedsættelse i henhold til artikel 13, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 (gebyrforordningen). Gebyrstørrelsen er oprindeligt blevet fastlagt ved ECHA's bestyrelses afgørelse MB/D/29/2010 vedrørende klassificeringen af tjenesteydelser, som er ændret ved bestyrelsens afgørelse MB/21/2012/D  og MB/14/2015.

Hvis den dokumentation, du har forelagt under SMV-kontrolproceduren, ikke bekræfter den angivne SMV-størrelseskategori på indsendelsestidspunktet (registrering, ajourføring af registreringsoplysninger, anmeldelse osv.), opkræver ECHA differencen i forhold til det gebyr, der svarer til den korrekte virksomhedsstørrelse, samt det gældende administrative gebyr.

Hvis du i forbindelse med SMV-kontrolproceduren ikke indsender tilstrækkelige eller eventuelle understøttende dokumenter, vil du blive anset for ikke at være berettiget til SMV-gebyrnedsættelse. Derfor opkræver ECHA differencen i forhold til standardgebyret og det administrative gebyr for store (ikke-SMV) virksomheder.

Dog er der nu under visse omstændigheder mulighed for at få nedsat det gældende administrationsgebyr med 50 % for virksomheder, der retter virksomhedsstørrelsen til den korrekte, efter at være blevet kontaktet af ECHA. Dette forklares nærmere i afsnittet "Hvad gør du, hvis du har angivet en forkert SMV-størrelseskategori".

Se afsnittet Administrative gebyrer for at se gebyrerne i henhold til virksomhedsstørrelse.

 

Tilbagekaldelse af registreringsafgørelser

Registranter, som ikke har kunnet dokumentere, at de har ret til den SMV-gebyrnedsættelse, som de har gjort gældende, skal betale de relevante gebyrer i henhold til ECHA's afgørelse, som afslutter kontrolproceduren, og i de relevante fakturaer inden for de fastsatte tidsfrister.

Der er angivet en oprindelig betalingsfrist i de supplerende fakturaer, som er udstedt efter SMV-kontrollen. Hvis betalingen ikke modtages, vil forfaldstidspunktet blive forlænget endnu en gang. Hvis registranten ikke betaler det fulde beløb inden udløbet af den forlængede betalingsfrist, tilbagekalder ECHA den afgørelse i henhold til hvilken agenturet tidligere godkendte registreringen. Det vil derfor ikke længere være tilladt at anvende registreringsnummeret, og nummeret deaktiveres i ECHA's database. Derudover gælder, at en eventuel del af registreringsgebyret, som allerede er indbetalt på tidspunktet for indsendelsen af registreringen, ikke bliver refunderet. Afgørelsen om tibagekaldelse meddeles virksomheden, og ECHA vil informere de relevante kompetente myndigheder i medlemsstaten.

I henhold til artikel 20, stk. 5, i REACH-forordningen kan registranter klage over afgørelsen om tilbagekaldelse til ECHA's Klageudvalg inden for tre måneder efter modtagelse af meddelelsen om denne afgørelse. Klageproceduren er beskrevet i webafsnittet om ECHA's Klageudvalg. 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)