Klassificering og mærkning

Klassificering og mærkning er udgangspunktet for farekommunikation og er vigtige for at sikre, at menneskers sundhed og miljøet beskyttes mod skadelige kemikalier.

Forordningen om klassificering, mærkning og emballering er desuden en forudsætning for fri bevægelighed for stoffer, blandinger og artikler.

Når et stof eller en blanding er klassificeret, skal de identificerede farer meddeles til aktørerne i leverandørkæden, herunder forbrugere.

Etiketten indeholder oplysninger om de identificerede farer. Sammen med en etiket og et vedhæftet sikkerhedsdatablad fortæller klassificeringen brugeren, hvilke farer der er knyttet til stoffet eller blandingen, og hvordan disse anvendes sikkert.

 

Sørg for, at din klassificering og mærkning er ajour

 

  • Angiv altid oplysninger om klassificering og mærkning i din registrering, uanset mængdeintervallet.
  • Vurder stoffets iboende farer efter kriterierne i CLP-forordningen.
  • Kontrollér, at den harmoniserede klassificering, der er oplyst for dit stof, er i overensstemmelse med den seneste ajourføring af bilag VI til CLP. Bemærk, at dit stof kan være en del af en gruppeindgang.

 

Klassificer flerbestanddelsstoffer og UVCB-stoffer korrekt
  • Når du klassificerer et stof, der indeholder urenheder, tilsætningsstoffer eller flere bestanddele (et flerbestanddelsstof eller UVCB-stof), skal du basere klassificeringen på foreliggende relevante oplysninger om stoffet.
  • Når du klassificerer for kræftfremkaldende, mutagene, og reproduktionstoksiske egenskaber (CMR-egenskaber) eller vurderer bioakkumulerings- og nedbrydningsegenskaberne til at være i fareklassen farlig for vandmiljøet, skal du basere stoffets klassificering på oplysninger om de kendte enkeltbestanddele.
  • Hvis dataene om flerbestanddels- eller UVCB-stoffet viser alvorligere virkninger end dataene for de enkelte bestanddele (dette kan være tilfældet ved klassificering for CMR eller relevante virkninger på bioakkumulerings- eller nedbrydningsegenskaberne), skal du basere klassificeringen på disse mere alvorlige data.
  • For andre fareklasser end CMR gælder, at hvis der ikke foreligger data om stoffet, skal du anvende data for bestanddelene til at klassificere stoffet efter reglerne for blandinger.

 

Ajourfør anmeldelsen af klassificering og mærkning

I henhold til artikel 41 i CLP skal anmeldere og registranter gøre deres yderste for at nå til enighed om, hvordan stoffet skal indføres i fortegnelsen. Ændringer af anmeldte klassificeringer skal forelægges ECHA senest 6 måneder efter afgørelsen om at ændre klassificeringen.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)