Klassificering og mærkning

Klassificering og mærkning er afgørende for at sikre et højt niveau af beskyttelse af sundheden og miljøet samt fremme den frie bevægelighed for stoffer, blandinger og varer.

Klassificering og mærkning er udgangspunktet for risikokommunikation og har bredere forbindelser til andre lovgivninger.

Når et stof eller en blanding er klassificeret, skal de identificerede farer meddeles til andre aktører i forsyningskæden, herunder også forbrugerne. Risikomærkning ved hjælp af etiketter og sikkerhedsdatablade gør det muligt at oplyse brugeren af et stof eller en blanding om risikoklassifikationen, så de gøres opmærksom på en risiko og behovet for at håndtere de dermed forbundne risici.

 

Sørg for, at dine oplysninger om klassificering og mærkning er korrekte og ajourførte.
  • Inkludér altid oplysninger om klassificering og mærkning i din registrering, uanset mængdeintervaller.
  • For at klassificere og mærke dit stof i overensstemmelse med CLP-forordningen skal du vurdere stoffets egentlige farer.
  • Kontrollér omhyggeligt, at den harmoniserede klassificering, der rapporteres for dit stof, er i overensstemmelse med den seneste opdatering af bilag VI til CLP. Husk på, at det kan falde ind under en stofgruppe.

 

Klassificér stoffer med flere bestanddele og UVCB-stoffer korrekt
  • Som en hovedregel skal du basere klassificeringen af dit stof, der indeholder urenheder, tilsætningsstoffer eller flere bestanddele (et stof med flere bestanddele eller UVCB), på tilgængelige relevante oplysninger om stoffet.
  • Når du klassificerer for kræftfremkaldende, mutagene, reprotoksiske (CMR) egenskaber eller evaluerer bioakkumulerings- og nedbrydningsegenskaberne i risikoklassen for farlige vandmiljøer, baserer du sædvanligvis også stoffets klassificering på oplysninger om de kendte individuelle bestanddele.  
  • Hvis dataene på multikomponent- eller UVCB-stoffet viser mere alvorlige virkninger end dataene for enkeltbestanddelene (dette kan ske for klassificering af CMR eller relevante virkninger på bioakkumulerings- eller nedbrydningsegenskaberne), skal du bruge disse mere alvorlige data til klassificering.
  • For andre risikoklasser end CMR bør der anvendes data om bestanddelene til at klassificere i henhold til reglerne for blandinger, hvis der ikke foreligger data om stoffet.
  • Test ikke et multifunktionelt stof til klassificeringsformål, hvis der er data om bestanddelene.

 

Opdatér din C&L-anmeldelse
  • I henhold til artikel 41 i CLP-forordningen skal anmeldere og registranter gøre deres bedste for at nå til enighed om, hvordan det samme stof skal indføres i fortegnelsen, og det er derfor normalt, at anmeldelser ajourføres.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)