Eksponeringsvurdering og risikokarakterisering

Du skal udføre en eksponeringsvurdering og en risikokarakterisering for stoffer, der er registreret på over 10 ton om året, hvis de er klassificeret som farlige eller har persistente, bioakkumulerende eller toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) egenskaber.

 

Du skal dække alle risici i eksponeringsvurderingen og risikokarakteriseringen
 • Din eksponeringsvurdering og risikokarakterisering skal dække alle de risici, der er identificeret på baggrund af standardinformationskravene, og de må ikke begrænse sig til klassificerede risici.
 • Identificerede risici går ud over risici, der garanterer klassifikation og omfatter:
  • risici, for hvilke der for øjeblikket ikke findes nogen klassificeringskriterier, men hvor der er dokumentation for, at stoffet kan have skadelige virkninger (er f.eks. typisk relevant for jord og sedimenter)
  • risici vedrørende effektparametre, for hvilke der findes klassificeringskriterier, men hvor den dosis/koncentration, der udløser virkninger ved forsøget, er lavere end klassificeringstærsklen, og stoffet derfor ikke er klassificeret for dette effektparameter.

 

Angiv resultatet af din eksponeringsvurdering og risikokarakterisering i kemikaliesikkerhedsrapporten
 • Kemikaliesikkerhedsrapporten (CSR) og sikkerhedsdatabladet (SDS) skal indeholde informationer om alle identificerede risici, ikke kun om de risici, der fører til klassificering under CLP-forordningen.

 

Du skal afspejle realistiske anvendelser og betingelser for anvendelse i kemikaliesikkerhedsrapporten
 • Angiv alle anvendelser og information om de tilsvarende anvendelsesforhold.
 • Sørg for, at beskrivelsen af anvendelsen er tydelig og i overensstemmelse med stoffets anvendelse i forsyningskæden.
 • Ved den miljømæssige eksponeringsvurdering skal du sørge for, at du giver en tilstrækkelig redegørelse for de anvendelsesbetingelser, der fører til stoffets antagede udsliphastighed i miljøet.
 • Hvis dit stof er persistent, bioakkumulerende eller toksisk (PBT), skal du tydeligt angive i kemikaliesikkerhedsrapporten hvordan du minimerer udslippet af det.
 • Når du udleder en DNEL-værdi eller den beregnede nuleffektkoncentration (PNEC), skal du retfærdiggøre og dokumentere eventuelle afvigelser fra de standardvurderingsfaktorer, der præsenteres i REACH-vejledningen, kapitel R.8 og R.10 med videnskabelige argumenter, der er specifikke for dit stof.
 • Når du anvender en model til at estimere eksponeringen skal du dels sikre, at modellen gælder for dit stof, og dels anvende passende modelparametre, som begrunder valget af dem.
 • Sørg for, at dine eksponeringsscenarier i kemikaliesikkerhedsrapporten er gennemskuelige, specifikke og udtømmende med hensyn til deres dækning. Driftsforholdene og risikostyringsforanstaltningerne skal beskrives i tilstrækkelige detaljer og garantere en sikker anvendelse.
 • Anvend ikke tier 1-værktøjer til automatisk masseproduktion af eksponeringsscenarier, da det let kan føre til uhensigtsmæssig eller vildledende risikostyringsrådgivning i forhold til eksponeringsscenarierne.

 

Sørg for, at din anvendelsesbeskrivelse dækker alle anvendelser af stoffet
 • Afdæk alle anvendelser af stoffet i løbet af dets livscyklus.
 • Giv en kort, generel beskrivelse af de identificerede anvendelser af dit stof i afsnit 3.5 i IUCLID.
 • Sørg for, at de korte titler i eksponeringsscenarierne er i overensstemmelse med beskrivelsen af anvendelsen i afsnit 3.5 i IUCLID, eksponeringsscenariets bilag og afsnit 1.2 i det udvidede sikkerhedsdatablad.

 

Angiv brugsinformation, der er relevant, koncis og forståelig
 • Beskriv alle aktuelle, relevante anvendelser.
 • Angiv intuitive anvendelsesnavne, helst ved hjælp af terminologi, der er harmoniseret i hele din sektor.
 • Giv en kort forklaring vedrørende de processer eller aktiviteter, der er dækket af anvendelsen. Anvend ikke kun standardbrugsbeskrivelser, da de er for generelle til at informere myndigheder og kunder på en gennemskuelig måde om, hvad en anvendelse handler om.
 • Hvis du er registreret som medlem skal du sørge for, at anvendelsesbeskrivelsen i dit IUCLID-dossier dækker de processer, som du ønsker at registrere. Kopiér ikke bare anvendelsesbeskrivelsen fra andre registranter eller den generiske kemikaliesikkerhedsrapport for dit stof, da dette kan føre til et stort antal uoverensstemmelser.
 • Hvis du registrerer stoffet som et mellemprodukt, behøver du ikke rapportere om forbrugeranvendelse, fagfolks anvendelse eller anvendelser af stoffet i en artikels levetid, da disse er uforenelige med stoffets status som et mellemprodukt.
 • Vælg det rigtige niveau for differentiering mellem anvendelser, så du gør det muligt at få sikkerhedsoplysninger kommunikeret ud på en målrettet måde til brugergrupper.
  • For lidt differentiering kan føre til komplekse eller alt for forsigtige eksponeringsscenarier.
  • For meget differentiering kan føre til gentagelser eller replikationer af den samme generelle information om eksponeringsscenarier.

 

Beskriv realistiske betingelser for anvendelse i din eksponeringsvurdering.
 • Angiv de anvendelsesbetingelser, der sikrer kontrol med risici for hver beskrevet anvendelse og beregn eksponeringen for både mennesker og miljø under disse forhold

 • Anvend den tilgængelige information til at skabe input til eksponeringsvurderingen: specifikke miljøudledningskategorier (SERC) for miljøet, specifikke eksponeringsdeterminanter for forbrugere (SCED) samt anvendelseskort og tilhørende SPERC, SWED og SCED.

 

Brug fordelene ved anvendelseskort
 • Anvendelseskort udarbejdes på sektorniveau for at give en kort beskrivelse af de vigtigste anvendelser, der er relevante for branchen – få fordel af dem i din registrering:
  • De bruger en aftalt skabelon, der også kan stilles til rådighed i Chesar-format (ECHA's værktøj til kemikaliesikkerhedsvurdering og rapportering).
  • De giver information om anvendelser og betingelser for anvendelse og afspejler relevant og realistisk information: de kan indpasses i din kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA).
 • Vær opmærksom på, at anvendelser, der ikke er dækket af noget anvendelseskort, stadig skal beskrives i henhold til betingelsen for anvendelse og skal inkluderes i kemikaliesikkerhedsvurderingen.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)