Обяснение на Регламента относно предварително обосновано съгласие (PIC)

Регламентът за предварително обосновано съгласие (PIC, Регламент (ЕС) 649/2012) урежда вноса и износа на определени опасни химикали и налага задължения на дружествата, които желаят да извършат износ на тези химикали в държави, които не са членки на ЕС. Той има за цел да насърчава общата отговорност и сътрудничеството в международната търговия с опасни химикали, а също да защитава здравето на хората и околната среда, предоставяйки на развиващите се страни информация за това, как безопасно да съхраняват, транспортират, използват и обезвреждат опасните химикали.

Този регламент прилага в рамките на Европейския съюз Ротердамската конвенция за процедурата за предварително обосновано съгласие за определени опасни химични вещества и пестициди в международната търговия.

Регламентът PIC се отнася за забранени или строго ограничавани химикали, изброени в приложение I, което включва промишлени химикали, пестициди и биоциди, например бензен, хлороформ, атразин и перметрин. Износът на тези химикали е предмет на два типа изисквания: нотифициране на износ и изрично съгласие.

Регламентът относно предварително обосновано съгласие (PIC) се отнася също за химикалите, които са забранени за износ, тъй като са изброени в приложение V, и за всички химикали, когато се изнасят, по отношение на тяхното опаковане и етикетиране, което трябва да отговаря на приложимото законодателство на ЕС.

Химикалите в лекарства, радиоактивни материали, отпадъци, химични оръжия, храни и хранителни добавки, фуражи, генетично модифицирани организми и фармацевтични продукти (с изключение на дезинфектанти, инсектициди и паразитициди) се регулират от други законодателни документи на ЕС и следователно не попадат в компетентностите на регламента PIC.

Освен това регламентът не се прилага за химикали, изнесени или внесени за изследователски цели или анализи, при условие че е малко вероятно количествата им да засягат здравето на човека или околната среда и не надвишават десет килограма от всеки износител за всяка държава вносител в рамките на една календарна година.

Датата на влизане в сила на Регламента PIC е 1 март 2014 г. От тази дата ECHA отговаря за административните и техническите задачи, свързани с новия Регламент. Основната задача на агенцията е да обработва и изпраща на държави вносителки извън ЕС нотификациите за износ, както и да поддържа база данни за нотификациите и изричните съгласия, предоставяни от държавите вносителки.
 
Също така ECHA предоставя помощ, както и техническо и научно ръководство, на промишлеността, на отговорните национални органи от ЕС и от трети страни, а също на Европейската комисия. 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)