Процедура за нотифициране на износ

 

Износителите, базирани в държава членка на ЕС, трябва да нотифицират своето намерение да извършат износ на определени химикали в държава извън ЕС. Това се отнася за химикалите, включени в списъка в приложение І на Регламента относно предварително обосновано съгласие (PIC). Износителите трябва да нотифицират отговорния национален орган на държавата, от която ще бъде извършен износът, преди да бъде осъществен първият износ за годината, както и преди първия износ през всяка следваща календарна година.

Всяко нотифициране на износ получава уникален идентификатор, наречен референтен идентификационен номер. Той се използва например за улесняване на митническия контрол при износ на химикали, изброени в приложение І.

Съдържание на нотификацията

Основните елементи на изискванията за данни, които трябва да се съдържат в нотифицирането на износ, включват:

  • Идентичност на веществото, сместа или изделието, които ще се изнасят. Обикновено това са ЕО номерът, CAS номерът и химичното наименование, както е посочено в регламента.
  • Информация за износа, например държавата на произход, държавата на местоназначение, очакваната дата на първия за годината износ, прогнозното количество за износ, предвижданата употреба в държавата на местоназначение, наименование и адрес на износителя и на вносителя
  • Информация за предпазните мерки, които трябва да се вземат
  • Обобщение на физико-химичните, токсикологичните и екотоксикологичните свойства
  • Употребите на химикала в ЕС
  • Обобщение на нормативните ограничения и причините за тях

Пълният набор от изискванията за данни могат да бъдат намерени в приложение ІІ на регламент PIC.

Намерението за износ на химикал, включен в приложение І, трябва да бъде нотифицирано в съответствие със следния график:

  • 35 дни преди осъществяване на износа: износителят трябва да нотифицира отговорния национален орган на държавата членка, в която се намира.
  • 25 дни преди осъществяване на износа: отговорният национален орган валидира нотификацията и я препраща на ECHA.
  • 15 дни преди осъществяване на износа: ECHA изпраща нотификацията на националния орган на държавата вносител, която не е членка на ЕС.

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)