Изискване за изрично съгласие

 

Освен от изискването за нотифициране износът на химикали, включени в части 2 и 3 на приложение І на Регламента относно предварително обосновано съгласие (PIC), зависи и от наличието на валидно изрично съгласие от страна на отговорния национален орган на държавата вносител извън ЕС. Освобождаване от това изискване се предоставя само при извънредни обстоятелства:

  • ако държавата вносител не е отговорила в срок от 60 дни от датата, на която е поискано изрично съгласие, и са изпълнени всички условия, предвидени в член 14, параграф 7 от Регламент № 649/2012, износителят може да отправи предложение за освобождаване от задълженията за получаване на изрично съгласие;
  • ако нотифицираното химично вещество е включено в част 2 на приложение I и е предназначено за износ в държава от ОИСР, може да бъде разгледано предложение за освобождаване от изискването за получаване на изрично съгласие. За да бъде поискано такова освобождаване, износителят трябва да предостави документи, удостоверяващи, че химичното вещество е лицензирано, регистрирано или разрешено в съответната страна от ОИСР.

За химикалите, включени в част 3 на приложението, това изискване не се прилага, ако в PIC циркуляра на Ротердамската конвенция е публикуван положителен отговор за внос и са изпълнени определени критерии.

Изричното съгласие остава валидно за последващ износ за период от три календарни години, освен ако няма друго указание в условията на самото изрично съгласие. През тези три години всяко дружество в ЕС може да изнася същото химично вещество в държавата, която е дала изричното съгласие (ако условията на съгласието го допускат), но все пак трябва да отговаря на изискванията за ежегодна нотификация и отчетност. ECHA поддържа база данни за всички съществуващи и нови нотификации и отговори за изрично съгласие.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)